Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 15, 2019”

15 Septembrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, spunând: „Eloi, Eloi, lama sabactani?”, care tradus înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”.
Isus spunea: „Tată, iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac”.

Marcu 15.34; Luca 23.34Hristos fusese acuzat pe nedrept de preoții de seamă și de bătrâni, fusese dus înaintea lui Ana și a lui Caiafa, apoi la Pilat, care L-a trimis la Irod, după care acesta L-a trimis înapoi la Pilat. Soldații romani L-au bătut și L-au batjocorit, I-au smuls barba și L-au scuipat. Profetul Isaia vorbise despre El, spunând: „El a fost asuprit și El a fost chinuit, dar nu Și-a deschis gura. A fost dus ca un miel la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, așa nu Și-a deschis gura” (Isaia 53.7). Isus Hristos, ducându-Și crucea și purtând o coroană de spini, a fost dus la Golgota pentru a fi răstignit.

Rămânem muți de uimire privind la Domnul slavei cum atârnă pe cruce. Ar fi trebuit ca noi să fim acolo, sub pedeapsă, și am fi fost, dacă dragostea Lui minunată nu L-ar fi făcut să ia locul nostru. Hristos Însuși a dat răspunsul la întrebarea: „Pentru ce M-ai părăsit?”. El a fost părăsit de Dumnezeu, pentru ca noi să nu mai fim niciodată părăsiți, ci să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu și să ne bucurăm de ea prin Domnul nostru Isus Hristos, darul lui Dumnezeu pentru noi.

Mâinile nelegiuite, păcătoase și răzvrătite L-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu pe o cruce romană. În orice moment ar fi putut chema douăsprezece legiuni de îngeri, însă n-a făcut-o, ci S-a rugat. Nu S-a rugat să fie eliberat de suferință, nici de vrăjmașii Săi, ci S-a rugat chiar pentru acești vrăjmași: „Tată, iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac”. Dacă nu ar fi suferit El crucea, nimeni n-ar fi fost iertat. Dreptatea trebuia satisfăcută, Satan trebuia biruit, iar păcătosul trebuia împăcat. Ce dragoste minunată!

J. Redekop


SĂMÂNȚA BUNĂ

Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul și marea?

Marcu 4.41Contraste

Domnul Isus i-a luat pe copii în brațe, a mâncat cu păcătoșii și a spălat picioarele ucenicilor. Totuși El poartă întreaga creație prin Cuvântul puterii Sale și Își va supune totul ca Moștenitor al cerului și al pământului.

El nu a avut în această lume o casă. Nu a avut un loc unde să-Și poată așeza capul. Dar El oferă, în timpul de har, tuturor celor care cred, un loc în multele locuințe pe care le-a pregătit în Casa Tatălui pentru ei.

A trăit într-o sărăcie adâncă, încât nu a avut nici măcar bani pentru impozitul la Templu. Dar El a binecuvântat milioane de oameni cu o bogăție spirituală de neînchipuit.

Isus S-a așezat jos, obosit după călătorie. Dar i-a dăruit pace femeii care a venit la El obosită de viață și împovărată cu păcate.

El a cunoscut în viața Lui pe pământ foamea și setea. În același timp a putut să le spună oamenilor: „Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6.35).

El a fost încoronat cu spini și a fost condamnat ca „Împăratul iudeilor” la moartea de cruce. Tuturor răscumpăraților care vor răbda în încercările credinței, le va dărui odată cununa vieții.

El a luat păcatele oamenilor asupra Sa, pentru a le putea dărui dreptatea Sa.

Isus Hristos nu a compus nicio cântare și nu a scris nicio carte. Dar El este tema multor cântări și cărți, care au ca temă suferințele și slăvile Sale.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNCREDE-TE ÎN CARACTERUL NESCHIMBĂTOR AL DOMNULUI! – Fundația SEER

„Nu-L pot descoperi” (Iov 23:9)


 

Uneori, nu vei simți prezența lui Dumnezeu. Acelea vor fi vremuri dificile. În mijlocul necazului, Iov a zis: „Dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc: dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.” (Iov 23:9-10). Iov s-a simțit departe de Dumnezeu. În ciuda incapacității sale de a-L simți pe Dumnezeu, el a încheiat: „El știe ce cale am urmat și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul.” (vers. 10). Zilele dificile necesită decizii luate prin credință. David a spus: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” (Psalmul 56:3). Când nu reușești să înțelegi căile Domnului, încrede-te în caracterul neschimbător și plin de dragoste al lui Dumnezeu. Răsfoiește Biblia și fă o listă a trăsăturilor de caracter ale lui Dumnezeu și ține-le la îndemână pentru zile grele.

Un autor scrie: „În lista mea se pot citi următoarele: „El este încă Suveran. El încă îmi cunoaște numele. Îngerii răspund încă la chemarea Sa. Inimile stăpânitorilor se înclină încă la porunca Sa. Moartea Domnului Isus încă mântuiește suflete. Duhul lui Dumnezeu încă mai locuiește în sfinți. Raiul este la o depărtare de numai câteva bătăi de inimă. Mormântul este încă o locuință temporară. Dumnezeu este încă credincios. El nu poate fi prins cu garda jos. El folosește totul spre slava Sa și spre binele meu suprem. El folosește tragedia pentru a-și împlini voia, iar voia Sa este bună, plăcută și desăvârșită. Poate seara vine plânsul, dar dimineața sigur vine bucuria!”

În vremurile tulburi, încrede-te cu tărie în caracterul neschimbător al lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Numeri 28:1-10, 29:1-16


În capitolele 28 şi 29, jertfele nu sunt clasificate după semnificaţia lor, ci în funcţie de situaţiile în care trebuia aduse. Să exersăm, iubiţi copii ai lui Dumnezeu, ca să facem din orice împrejurare o ocazie de a aduce mulţumiri (1 Tesaloniceni 5.18).

Capitolul 29 se ocupă cu jertfele din luna a şaptea şi, începând cu v. 12, constatăm din zi în zi o diminuare a numărului taurilor aduşi ca jertfă. Aceasta sugerează perioadele din viaţa noastră în timpul cărora persoana lui Isus, dacă nu suntem atenţi, Îşi poate pierde, puţin câte puţin, valoarea pe care o are pentru sufletele noastre. Capitolul 29 îşi va avea împlinirea profetică în timpul împărăţiei de o mie de ani. Atunci mulţi se vor supune de nevoie autorităţii Domnului Isus Hristos (Psalmul 18.44), astfel că declinul general al aprecierii gloriilor lui Hristos va culmina cu revolta finală a lui Gog şi a lui Magog (Apocalipsa 20.7 …).

Să observăm contrastul dintre locul ocupat de arderea-de-tot (treisprezece tauri, paisprezece miei …) şi cel al jertfei pentru păcat: un singur ţap. Accentul este pus de fapt pe deplina şi necontenita satisfacţie pe care Dumnezeu o găseşte în Hristos: El este jertfa Lui, pâinea Lui, mireasma plăcută Lui (28.2).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: