Mana Zilnica

Mana Zilnica

26 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Am istorisit căile mele și Tu mi-ai răspuns; învață-mă hotărârile Tale.

Psalmul 119.26


Meditații asupra Psalmului 119 (6)

În această secțiune, de la versetul 25 la 32, psalmistul vorbește despre diferite căi. În versetul 26, el menționează căile sale. Ce a făcut el cu privire la ele? Le-a istorisit lui Dumnezeu, iar El i-a răspuns. Astăzi noi suntem în pericol de a ne istorisi căile înaintea lumii, spunând tuturor ceea ce facem. În Scriptură însă nu găsim un asemenea lucru, ci, așa cum vedem, psalmistul le-a istorisit Domnului. După ce ucenicii au fost trimiși în misiune de către Domnul, s-au întors la El și I-au istorisit tot ceea ce făcuseră și ceea ce-i învățaseră pe alții. Domnul le-a zis: „Veniți voi înșivă deoparte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin” (Marcu 6.30,31). Domnul a dorit să-i ia deoparte, ca ei să aibă personal un timp de părtășie cu El.

Este bine să istorisim Domnului căile noastre: dar să vedem și cum au procedat Pavel și Barnaba atunci când s-au întors din călătoria lor misionară, iar adunarea era strânsă laolaltă: „Când au ajuns și au strâns adunarea, le-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu cu ei și că deschisese națiunilor o ușă a credinței” (Fapte 14.27). Ei le-au istorisit celor credincioși ceea ce Dumnezeu făcuse cu ei. Acesta este un lucru diferit. Nu trebuie să istorisim oamenilor ceea ce noi am făcut, ci ceea ce Dumnezeu a făcut. Dacă stăm în prezența Domnului, putem să-I istorisim căile noastre, fiindcă El evaluează totul în felul corect și fiindcă putem fi siguri că El ne ascultă. Prin urmare, psalmistul spune: „Învață-mă hotărârile Tale”. Îi istorisim Lui căile noastre, cu dorința ca El să ne învețe hotărârile și căile Lui.

M. Vogelsang

SĂMÂNȚA BUNĂ

Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită.

Isaia 64.6Cinci minute după moarte (2)

Dacă ar sta în putința lui, fiecare om păcătos nepocăit s-ar întoarce la Dumnezeu în primele cinci minute după moarte. Dar această posibilitate nu există, după cum ne spune Biblia.

Ascultați acum Cuvântul lui Dumnezeu, când încă e posibilă mântuirea! Sunteți chemat acum să vă recunoașteți înaintea lui Dumnezeu păcatele și să-L primiți pe Hristos ca Salvator personal!

Sunt mulți oamenii care spun că sunt creștini, chiar dacă încă nu sunt născuți din nou și încă nu sunt curățiți de păcatele lor prin credința în sângele lui Hristos.

Cum se vor simți ei deja în primele cinci minute după moarte? O, ei și-au întemeiat speranța salvării lor veșnice pe teorii greșite, fără fundament! Ei așteaptă ca Dumnezeu să Se îndure de ei și să le dea un loc în cer, pentru că sunt membrii unei biserici, sau pentru că au întreprins o activitate religioasă plină de râvnă, sau pentru că au oferit daruri generoase în scopuri caritabile. În acest fel, ei cred că își pot dobândi intrare liberă în locuințele veșnice ale lui Dumnezeu.

Pentru că nădejdea lor se bazează pe o temelie falsă și nebiblică, ei nu vor intra după moarte în locul de odihnă. Ei aparțin acelora pe care Dumnezeu va trebui să-i condamne. Pentru astfel de oameni, deja primele cinci minute după moarte vor fi o groaznică trezire la realitate și o dezamăgire. Departe de Dumnezeu, existența lor veșnică va fi un chin nesfârșit.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU TE AGĂȚA DE OAMENI! (1) – Fundația S.E.E.R. România

„Luaţi-mă, şi aruncaţi-mă în mare…” (Iona 1:12)


Este o greșeală să te agăți de ceva sau de cineva, când Dumnezeu îți spune să-i dai drumul. Până nu asculți de Dumnezeu, furtuna în care te afli se va înteți – la fel ca în cazul lui Iona. Biblia precizează că „marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: „Luaţi-mă, şi aruncaţi-mă în mare, şi marea se va linişti faţă de voi! Căci ştiu că din vina mea vine peste voi această mare furtună!” Oamenii aceştia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul, şi au zis: „Doamne, nu ne pierde din pricina vieţii omului acestuia, şi nu ne împovăra cu sânge nevinovat! Căci, Tu, Doamne, faci ce vrei! Apoi au luat pe Iona, şi l-au aruncat în mare. Şi furia mării s-a potolit.” (v. 11-15).

Dumnezeu are un plan pentru acei „Iona” cu care te confrunți, și s-ar putea ca ei să fie nevoiți să dea de greu, înainte de-a se ridica iarăși. Și câtă vreme tot încerci să-i salvezi, planul lui Dumnezeu este împiedicat și amânat. Problema lui Iona nu era că nu-L iubea pe Dumnezeu, ci că nu dorea să facă voia lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a recurs la măsuri extreme pentru a-i capta atenția, pentru a-l împinge spre destinul său și pentru a salva cetatea Ninive. Tu nu-ți poți imagina ce plan are Dumnezeu pentru persoana la care îți cere să renunți și să-i dai drumul. Dacă este copilul Său răscumpărat, Dumnezeu dorește ca acea persoană să propășească (vezi Ieremia 29:11). El dorește s-o salveze și s-o elibereze pentru a face voia Lui – așa că… dă-i drumul!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 9:5-15


Să luăm seama la atitudinea lui Ezra din acest capitol şi s-o imităm. Oricine altcineva ar fi adus poporului reproşurile cele mai severe. Ezra însă se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu, acuzându-se pe sine împreună cu întregul Israel. Jertfind doisprezece boi şi doisprezece ţapi (8.35), el reafirmase unitatea poporului lui Dumnezeu. O consecinţă naturală a acestei unităţi este împărţirea responsabilităţii şi a suferinţei (vezi 1 Corinteni 12.26). Ce lecţie în această privinţă ne dă acest slujitor al lui Dumnezeu! El ne învaţă nu numai să evităm să scoatem în evidenţă greşelile altor creştini, ci şi să simţim noi înşine ruşinea şi durerea lor înaintea Domnului. „Dumnezeul meu, îmi este ruşine şi nu îndrăznesc să-mi ridic faţa către Tine” spune omul lui Dumnezeu (v. 6).

Cuvintele lui Ezra sunt cu adevărat mişcătoare. Ele pun în antiteză îndurarea Dumnezeului lui Israel cu nerecunoştinţa poporului Său. Dar, în timp ce simte profund greutatea păcatului pe care nu l-a comis personal, Ezra n-are nici o putere să facă ceva pentru a-l îndepărta de sub ochii unui Dumnezeu sfânt. Unul singur a avut puterea să împlinească ispăşirea. Fiul lui Dumnezeu, luând asupra Sa păcatele noastre, a fost în stare să exclame în suferinţa Sa inexprimabilă: „M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile Mele …” (Psalmul 40.12).

25 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi.

Exod 12.13


Mielul pascal ne vorbește despre faptul că siguranța există doar la adăpostul sângelui (Exod 12 și 13). Sentința judecății asupra Egiptului fusese pronunțată. Toți cei întâi-născuți urmau să fie nimiciți într-o singură noapte. Nimeni nu făcea excepție: nici cei săraci, nici cei bogați, nici cei morali, nici cei imorali. Cuvântul lui Dumnezeu fusese rostit: toți întâii-născuți din Egipt vor muri. Exista însă vreo cale pentru a scăpa de această judecată teribilă? Da, exista o cale, una singură: sângele mielului!

Fiilor lui Israel li s-a spus să ia un miel fără pată, să-l înjunghie și să stropească sângele lui pe pragul de sus și pe ușorii ușilor casei; iar promisiunea lui Dumnezeu pentru cei care aveau să facă așa era: „Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi”. Așa s-a și întâmplat: îngerul nimicitor a trecut pe lângă fiecare casă care avea semnul sângelui și a intrat în fiecare casă care nu era marcată cu sânge, aducând acolo judecata la îndeplinire, astfel încât nu a fost nicio casă a egiptenilor în care să nu existe un mort.

Diferența a fost făcută doar de sânge. Nu de faptul că ei vedeau sângele, ci că Dumnezeu îl vedea: „Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi”. Siguranța lor nu stătea în felul în care ei apreciau valoarea sângelui, ci în felul cum Dumnezeu o aprecia. Singura chestiune era dacă ei se aflau sau nu la adăpostul acestui sânge. Nu era vorba de mărimea casei, nici de faptul că erau ignoranți sau învățați, tineri sau bătrâni, de poziție înaltă sau joasă – singurul lucru important cu privire la siguranța lor era dacă își puseseră încrederea în sânge. Cei care au acceptat remediul lui Dumnezeu prin sânge și-au stropit cu el pragul de sus și ușorii ușilor și au rămas în casă la adăpostul acelui sânge, până când îngerul nimicitor a trecut pe lângă ei. Siguranța stătea doar în sânge.

H. H. Snell

SĂMÂNȚA BUNĂ

A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în Locuința Morților, în chinuri, și-a ridicat ochii, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui.

Luca 16.22,23Cinci minute după moarte (1)

Ce vor însemna pentru dumneavoastră primele cinci minute după moarte? Gândurile despre viață și despre moarte, despre Dumnezeu, despre Hristos, despre salvare, despre iad și soarta veșnică a omului neîntors la Dumnezeu, toate acestea vă vor apărea atunci într-o cu totul altă perspectivă decât cea de până acum. Atunci veți recunoaște că învățăturile Bibliei despre aceste lucruri sunt adevărate.

În aceste prime cinci minute după moarte, cel care în timpul vieții lui a refuzat să primească vestea lui Dumnezeu despre salvarea în Isus Hristos va constata îngrozit că acum este prea târziu.

Biblia spune clar că, pentru oamenii care în timpul vieții nu s-au întors la Dumnezeu, nu mai este posibilă salvarea după moarte. Moartea nu aduce o schimbare în relația omului cu Dumnezeu. Prin moarte, nimeni nu este curățit de răul pe care l-a făcut în viața lui. Moartea n-ar putea să facă așa ceva, pentru că ea este desprinderea sufletului de trup, de mădularele prin care sufletul a lucrat. Aceste mădulare sunt foarte strâns legate de suflet, dar și foarte diferite față de el. Gândurile, conștiința și simțurile sunt independente de mădularele care, prin moarte, trec în putrezire.

Urechile noastre, ochii noștri, mâinile noastre și așa mai departe, toate acestea trec în putrezire odată ce apare moartea. Însă chiar dacă toate părțile componente ale trupului omului sunt deconectate, prin moarte, totuși sufletul există mai departe și poate să gândească, să simtă, să se bucure sau să se teamă. Sufletul nu este sudat de trup, tot așa cum trupul nu este sudat de haine.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU VORBEȘTE PRIN GÂNDURILE NOASTRE – Fundația S.E.E.R. România

„Voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt, şi ştiţi orice lucru” (1 Ioan 2:20)


Ai purtat vreodată o conversație cu cineva în mintea ta? Așa-i că ai jucat când rolul unuia, când rolul celuilalt? Deci, gândește-te la următorul lucru: dacă poți avea o conversație cu tine însuți în mintea ta, nu crezi că și Dumnezeu poate avea o conversație cu tine în mintea ta? Dar aici intervine următoarea problemă: mințile noastre nu sunt demne de încredere, deoarece le-am poluat cu multă mizerie. Și de aceea, noi ne îndoim de capacitatea Sa de a ne vorbi prin gândurile noastre. Când Dumnezeu te răscumpără, El începe să-ți înnoiască mintea (vezi Romani 12:2).

Apostolul Pavel scrie: „Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2:16). Ai înțeles? Când Dumnezeu te mântuie, El începe să-Și planifice și să Își transmită intențiile prin tine. El vorbește prin numeroase și diferite canale – mintea ta este doar unul dintre ele. Biblia spune: „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Să remarcăm sintagma „voința și înfăptuirea.” De fapt, Dumnezeu îți va direcționa voința și va crea în tine dorința de a face ceea ce Îi face Lui plăcere. Și în călăuzirea Sa găsim perseverență.

Când ai dorința de a face ceva și acel ceva tot revine în mintea ta, cu siguranță Dumnezeu vrea să-ți vorbească. De aceea este crucial să-ți monitorizezi mintea și să evaluezi gândurile pe care le întreții. Domnul Isus a zis: „voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3). Curăță-ți mintea în fiecare zi prin Cuvântul lui Dumnezeu, și rămâi pe frecvență pentru a auzi ce-ți spune El!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 8:31-36; 9:1-4


În timpul primei întoarceri în Ierusalim, Cirus înmânase iudeilor repatriaţi un număr dintre vasele Casei lui Dumnezeu. Nici Ezra, nici însoţitorii lui n-au plecat cu mâinile goale. Împăratul şi anturajul său, ca şi israeliţii care au rămas în exil, au dat daruri pentru templu.

Cu această bogăţie care ar fi putut atrage jefuitori, firava caravană fără escortă (dar protejată de mâna bună a lui Dumnezeu) a ajuns la Ierusalim. Prima lor preocupare este să înmâneze preţioasa încărcătură preoţilor responsabili. Apoi „repede”, în acord cu ordinul pe care-l primiseră (7.17), aduc sacrificii.

Să ne gândim la „talanţii” care ni s-au încredinţat pentru drum (Matei 25.15). Ce valoare adăugăm noi tuturor acestor daruri pe care ni le-a acordat Domnul: sănătate, inteligenţă, memorie şi, mai presus de toate, Cuvântul Lui? Când vom ajunge în cetatea cerească, totul va fi cântărit şi numărat la scara de valori a sanctuarului (vezi v. 33; Luca 12, sf. v. 48).

Totuşi, întoarcerea lui Ezra este umbrită  dintr-o dată de ceea ce aude despre popor. Astfel, asistăm la o scenă de durere şi de lacrimi. „Râuri de apă curg din ochii mei, pentru că nu se păzeşte legea Ta” spune psalmistul (Ps. 119.136).

24 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Prin credință, Avraam, când a fost încercat, l-a adus jertfă pe Isaac; și el, care își însușise promisiunile, oferea jertfă pe singurul său fiu.

Evrei 11.17


Este bine să observăm că Dumnezeu ne face o mare cinste atunci când ne testează inimile. Nu citim nicăieri că «Domnul la testat pe Lot». Nicidecum! Sodoma la testat pe Lot; el nu a ajuns niciodată la acea stare înaltă care să permită încercarea lui de către Dumnezeu Însuși. Era mult prea evident că între inima lui și Dumnezeu era o distanță atât de mare, încât nu mai era nevoie de cuptorul de foc pentru a da la iveală acest lucru. Sodoma nu ar fi reprezentat niciodată o ispită pentru Avraam. Acest lucru sa putut vedea în mod clar din întâlnirea pe care Avraam a avuto cu împăratul Sodomei, în Geneza 14. Dumnezeu știa foarte bine că Avraam Îl iubea pe El cu mult mai mult decât iubea Sodoma, dar a vrut să scoată în evidență că slujitorul Său Îl iubea mai presus decât oricine și orice, punând mâna pe acela care era cel mai aproape de el și cel mai scump inimii lui.

„Ia acum pe fiul tău, pe singurul tău fiu, … pe Isaac.” Da, pe Isaac, copilul promisiunii, ținta speranței îndelung amânate, obiectul iubirii părintești și acela în care urmau să fie binecuvântate toate națiunile pământului! Acest Isaac trebuie să fie oferit ca arderedetot. Iată o încercare de credință cu mult mai prețioasă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, ca să aibă ca urmare: laudă, glorie și onoare (1 Petru 1.7).

Dacă Avraam nu sar fi sprijinit din toată inima pe Domnul, nar fi putut asculta fără șovăire de o poruncă prin care era pus la o încercare atât de grea. Dar Dumnezeu Însuși era sprijinul viu și statornic al inimii sale și de aceea era pregătit să renunțe la tot pentru El.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile.

Cântarea Cântărilor 2.15Lucruri mici

Într-un parc dintr-o țară mediteraneeană, printre multele plante de o rară frumusețe aflate acolo, un sicomor încânta privirea tuturor prin înfățișarea sa falnică și atrăgătoare. De la o vreme însă, frunzișul sicomorului a început să se ofilească și într-o zi pomul chiar s-a uscat din rădăcină. Proprietarul acelui parc a povestit ce s-a întâmplat cu sicomorul de s-a uscat. Într-o zi observase cum un vierme se avântase să escaladeze pomul și căuta să intre sub coajă. Tocmai atunci acolo se afla și un botanist. Fiindcă stăpânul a vrut să omoare viermele, botanistul l-a rugat să lase viermele să intre sub coaja pomului pentru a observa ce avea să se întâmple. Și ce anume a reușit să facă un singur vierme mic unui pom așa de mare și de frumos? După doi ani, sicomorul cel falnic odinioară devenise o buturugă.

În viața spirituală a oamenilor se găsesc astfel de „viermi” ai păcatului, mici, dar care se infiltrează sub „coaja” vieții lor. Un singur păcat, pe care îl consideră mic, poate strica via cea mare a vieții. Este de ajuns un singur gând rău, ca să zămislească o mare nenorocire. Atenție deci, păcatul pândește la ușa inimilor noastre! Lucrurile mici pot strica lucrări mari! Persoana lui Hristos este izvorul divin al întregii prospețimi și energii spirituale. În El sufletul găsește tot ce are nevoie cu adevărat. Lui trebuie să ne încredințăm pe noi înșine pentru a ne oferi puterea de a înțelege pericolele lucrurilor mici, dar care sunt dăunătoare sufletului.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DĂ DOVADĂ DE MILĂ (3) – Fundația S.E.E.R. România

„Fiţi… miloşi…” (1 Petru 3:8)


Compasiune înseamnă „să fii părtaș la pasiunea altcuiva.” Cum să faci asta? Ai putea, de exemplu, să descoperi motivul pentru care cealaltă persoană este atât de stresată și de deprimată. Ce o preocupă, de ce este așa de pătimașă și cum ai putea tu să te implici? Sau poate că tocmai a fost diagnosticată cu o boală (hipertensiune, diabet, artrită, cancer etc.). Ce ar trebui să faci tu, când fratele sau verișorul tău plănuiește o nuntă sofisticată sau a cumpărat o casă nouă într-un cartier luxos? Poate un coleg tocmai a obținut o promovare, iar restul colegilor sunt plini de invidie și de resentimente. Atitudinile sunt schimbătoare în cele mai bune condiții – și indiscutabil sunt urâte în cele mai rele condiții! Însă persoana care a fost promovată radiază, așa că intră în pasiunea ei și radiază împreună cu ea! Poate un cunoscut de-al tău a pierdut o persoană dragă și nu știi ce să-i spui. Nu spune nimic; fii doar alături de el!

Biblia ne spune: „Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng” (Romani 12:15). Cu alte cuvinte, dacă cineva suferă, suferă împreună cu el; și dacă este fericit, bucură-te cu el și pentru el! Ia parte la pasiunea lui – acesta este modul în care dai dovadă de compasiune! În efortul nostru de a părea sfinți, suntem duri și insensibili uneori. Iată ce a afirmat Apostolul Pavel despre această problemă: „Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.” (Coloseni 3:12). Unii dintre noi avem mai mult de muncit la asta decât alții. Dar nu există alternativă! Biblia spune: „Să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.” Asta te include și pe tine, nu-i așa? Așadar, astăzi – ia parte la pasiunea cuiva!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 8:1; 8:15-30


Adunarea îşi face tabăra lângă râul Ahaba. Pentru a-şi completa rândurile, Ezra trebuie să trimită după unii dintre leviţi. „Puţini sunt lucrătorii“
şi
„mare este secerişul“ le spune Domnul ucenicilor Săi (Matei 9.37). Astăzi, El priveşte asupra tuturor răscumpăraţilor Săi de pe pământ şi îi ştie pe nume pe aceia care vor să-I slujească cu adevărat.

Este acum totul gata pentru plecare? Nu; un lucru esenţial lipseşte încă! Întocmai cum un călător nu pleacă fără să-şi studieze mai înainte harta, lui Ezra îi este necesar să cunoască drumul pe care trebuie să-l urmeze şi, în consecinţă, Îl consultă pe Domnul. „Calea cea dreaptă pentru noi şi pentru copiii noştri” nu este oare cea a ascultării depline de Dumnezeu? Hristos a fost primul care a evidenţiat-o în această lume (1 Petru 2.21), astfel încât Scriptura, care ne descoperă paşii desăvârşiţi ai căii Lui, devine într-un fel o „hartă rutieră” pentru noi. Vai, adesea pierdem calea sigură şi adevărată, pentru că mergem pe căile întortocheate ale voinţei noastre!

Smerenia, dependenţa, încrederea în Dumnezeu şi nu  în om sunt câteva dintre lecţiile binecuvântate pe care le învăţăm în compania lui Ezra … sau, mai degrabă, în compania Domnului Isus.

23 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Oile Mele aud glasul Meu, și Eu le cunosc și ele Mă urmează.

Ioan 10.27


El tocmai dăduse un exemplu despre acest lucru în cazul orbului din capitolul precedent. Domnul Sa oprit lângă el, ia deschis ochii, la scos din iudaism și la făcut închinător al Său, al Fiului lui Dumnezeu. Există de asemenea câteva ilustrații frumoase ale acestor trăsături ale Bunului Păstor, relatate în Evanghelia după Ioan. Una se află în primul capitol. „Isus l-a văzut pe Natanael venind spre El și a spus despre el: «Iată, cu adevărat, un israelit în care nu este viclenie». Natanael I-a spus: «De unde mă cunoști?» Isus a răspuns și i-a zis: «Înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut, când erai sub smochin»” (Ioan 1.47,48).

El Își cunoaște oile din veșnicie; iar când vine timpul potrivit, le cheamă pe nume și glasul Său pătrunde în sufletele lor, le conduce afară și le face să recunoască faptul că El este Păstorul cel bun. La fel ca în dimineața învierii, când El a spus: „Maria”, iar ea imediat a răspuns: „Rabuni”, tot așa și astăzi, El vorbește și oile ascultă glasul Lui șiL urmează de îndată. Așa i-a chemat El pe toți cei din turma Lui și așa îi va chema până la cel din urmă. „Eu cunosc oile Mele” sunt cu siguranță cuvinte ce mângâie mult inimile celor ai Săi.

Aflați încă în această pustie – deși urmându-L pe El – și adesea lipsiți de credință și obosiți, cât de puternică este ispita de a ne îndoi de grija și de dragostea Domnului! „Eu cunosc oile Mele” sunt cuvinte ce ar trebui să risipească orice teamă, să alunge orice neliniște, asigurându-ne că ochii Lui sunt întotdeauna ațintiți asupra noastră, că El înțelege orice greutate sau nevoie prin care trecem și că, mai presus de toate, ne cunoaște în mod desăvârșit!

E. Dennett

SĂMÂNȚA BUNĂ

S-a stârnit o mare furtună de vânt și valurile loveau în corabie, încât corabia era aproape să se umple.

Marcu 4.37Domnul – un ajutor în necaz

În anul 2005, uraganul Katrina, asaltând mai multe state ale Americii, a lăsat în urmă pagube covârșitoare.

O familie de oameni credincioși mai în vârstă din Mississippi, soț și soție, avertizați cu privire la furtună, și-au părăsit la timp casa și s-au refugiat într-o clădire special amenajată. După ce s-a potolit furtuna, s-au întors la casa lor. Dar ce dezolare: casa lor era distrusă în întregime! Unde aveau ei să locuiască de acum? Fiica lor i-a sunat și i-a rugat să meargă la ea în Atlanta. Dar nu aveau bani pentru zbor, pentru că toate băncile erau închise.

Au încercat să mai salveze câteva lucruri personale dintre dărâmături. Au găsit câteva fotografii de familie, îmbibate de apă. Când bărbatul a desprins poza tatălui său din ramă, ca să o pună la uscat, au căzut de acolo bancnote în valoare de 366 de dolari. Această sumă ajungea exact pentru două bilete de avion spre Atlanta! Cât de mult s-au bucurat că Domnul Isus le-a răspuns rugăciunilor și că le-a dat exact ceea ce aveau nevoie.

Poate și barca ta este puternic scuturată de furtună. Ți-e frică și strigi către Dumnezeu. Furtuna crește și valurile sunt gata să te cuprindă. Și zici: unde este Dumnezeul meu? Pune-ți încrederea în Dumnezeu, căci El are mijloace de izbăvire pentru fiecare. Ajutorul Său este pe măsura Atotputerniciei Sale, iar corabia în care Se află Domnul nu se poate scufunda.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DĂ DOVADĂ DE MILĂ (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Domnul este plin de milă” (Iacov 5:11)


Când vorbim de mila lui Hristos, Biblia ne mai învață două lucruri: Biblia spune că mila Domnului înțelege nevoile altora. Autorul epistolei către Evrei scrie că „n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi…” (Evrei 4:14-15). Domnul Isus ne înțelege – ce ușurare! Oricare ar fi situația, provocarea sau necazul în care ne găsim, Domnul Isus ne spune: „Te pot înțelege. Am trecut și eu pe acolo!”

Presiune? Respingere? Durere? Ispită? Defăimare? Minciuni? Acuzații false?

El înțelege, pentru că S-a confruntat cu astfel de situații. Biblia ne învață că mila Domnului răspunde la nevoile altora. Nu e suficient să recunoști și să înțelegi nevoile altora. Tu ai fost chemat la acțiune într-un mod practic; altfel, mila ta este lipsită de sens. Domnul Isus le-a răspuns celor bolnavi vindecându-i, celor flămânzi hrănindu-i și celor pierduți prezentându-le vestea bună a Evangheliei. Mila nu are limite! Mila sponsorizează un copil flămând, ajută la schimbarea cauciucului când cineva stă neputincios la marginea drumului, îi oferă hrană celui înfometat, ascultă cu răbdare pe cel ce are nevoie de un prieten… Mila se murdărește pe mâini; scrie cecuri; își sacrifică timpul, programul stabilit dinainte, dorințele și visele – pentru a împlini nevoile altora.

Biblia spune: „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” (Faptele Apostolilor 10:38). Care este principala ta grijă în viață: să arăți bine, sau să faci bine? Dacă vrei să te asemeni tot mai mult cu Domnul Isus Hristos, știi deja răspunsul la această întrebare! Așa că, dă dovadă de milă!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 7:19-28


Ezra a păzit Cuvântul lui Dumnezeu şi n-a făcut de ruşine Numele Lui. Ezra şi oamenii care se strâng ca răspuns la chemarea sa vor fi făcuţi conştienţi de propria slăbiciune (sunt cel mult o mie cinci sute), dar, în acelaşi timp, şi de faptul că Dumnezeu le-a pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate s-o închidă (Apoc. 3.8).

Artaxerxes I (Longimanus), zis Mână Lungă, asemenea predecesorilor săi Cirus şi Darius, este un instrument pregătit de Domnul ca să ţină deschisă
uşa reîntoarcerii la Ierusalim pentru rămăşiţa exilată a lui Iuda.

Scrisoarea împăratului arată că el era atent la toate. Întâi restabileşte închinarea în Ierusalim, cu tot ce era necesar jertfelor şi întreţinerii leviţilor; apoi pune în funcţie magistraţi şi judecători; în sfârşit, lucru remarcabil, dă instrucţiuni lui Ezra pentru a le face cunoscut tuturor legile Dumnezeului său (v. 25). „Inima împăratului în mâna Domnului este ca nişte izvoare de apă: El o îndreaptă încotro vrea” (Prov. 21.1; vezi şi Prov. 8.15-16). Ezra îl binecuvântează pe Domnul, ca pe Acela care a pus astfel de gânduri în inima împăratului. Să ne străduim, asemenea lui Ezra, să vedem întotdeauna „mâna”, da, „mâna bună a lui Dumnezeu” (v. 6, 9, 28; 8.18, 31), în orice ni se întâmplă.

22 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Atunci Isus i-a spus: „Pune-ți sabia la locul ei, pentru că toți cei care iau sabia, de sabie vor pieri. Sau gândești că nu pot să rog acum pe Tatăl Meu, și să-Mi pună la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?”.

Matei 26.52,53


Petru și Domnul său (9) – O sabie și șaizeci de mii de îngeri

Petru avea un caracter energic, emoțional și impulsiv. Acest caracter natural al lui nu era un lucru rău în sine, însă au fost momente când, fără ajutorul Duhului Sfânt și al harului, caracterul său l-a determinat să facă ceea ce nu era potrivit cu gândul lui Hristos. Vedem că, ori de câte ori s-a întâmplat așa, Domnul, în credincioșia Sa, n-a trecut peste lucrul respectiv, ci l-a atenționat pe Petru.

O astfel de împrejurare a avut loc în grădina Ghetsimani, când cei care fuseseră trimiși de la preoții de seamă au venit să-L prindă pe Domnul Isus. Petru a scos sabia și i-a tăiat urechea unui slujitor al marelui preot (Ioan 18.10; Luca 22.50,51). Domnul însă i-a zis lui Petru: „Pune sabia în teacă. Paharul pe care Mi l-a dat Tatăl, să nu-l beau?” (Ioan 18.11). Petru, prin acțiunea lui, a arătat că era ignorant cu privire la scopul lui Hristos de a merge la cruce. Apoi Domnul l-a avertizat cu solemnitate că cei care scot sabia vor pieri de sabie. Oare nu înțelegea el că douăsprezece legiuni de îngeri ar fi fost la dispoziția Domnului, dacă El le-ar fi cerut?

Douăsprezece legiuni înseamnă aproximativ șaizeci de mii de îngeri. Domnul însă vorbește de „mai mult” de douăsprezece legiuni! În Isaia 37.36 vedem ceea ce un singur înger a putut face unei armate numeroase. Acest lucru face ca sabia lui Petru să pară complet lipsită de putere și inadecvată. Câteva ceasuri mai târziu, Domnul avea să-i spună lui Pilat: „Dacă Împărăția Mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii Mei ar fi luptat” (Ioan 18.36). Nici Pilat și nici Petru nu au înțeles adevărata luptă în care Domnul urma să intre și din care avea să iasă ca Biruitor glorios.

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi ca prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.

Efeseni 5.2Ce vedem la cruce?

Jertfa de pe cruce a Mântuitorului nostru Isus Hristos a ispășit păcatele noastre. Pe baza acestei jertfe ne putem apropia de Dumnezeu.

Moartea Domnului Isus Hristos are o valoare atât de mare înaintea lui Dumnezeu, încât ea constituie, am putea spune, un nou temei de arătare a măreției dragostei infinite a Tatălui ceresc pentru Fiul Său. Mântuitorul a putut spune: „Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau”.

Moartea Domnului Isus pe cruce a arătat în chip absolut devotamentul Lui pentru slava Tatălui.

Prin cruce, răul venit în lume prin Satan – și, odată cu el, mizeria, moartea, judecata – a dat prilej să se manifeste slava lui Dumnezeu. Dreptatea, măreția și dragostea lui Dumnezeu și-au găsit împlinirea cerințelor în Isus Hristos cel răstignit. Tot la cruce se dezvăluie desăvârșirea Persoanei Domnului Isus Hristos: supunerea față de voia Tatălui, iubirea Sa, ascultarea Sa chiar cu prețul vieții, pentru slăvirea Tatălui ceresc și pentru mântuirea celor iubiți de El, răbdarea Lui desăvârșită, încrederea Lui în Dumnezeu chiar și atunci când era părăsit din cauza păcatelor noastre. Nimic nu L-a împiedicat pe Mântuitorul să-Și ducă la bun sfârșit lucrarea, cu dorința fierbinte ca toți cei care se încred în El să fie prezentați ca oameni fericiți înaintea Tatălui ceresc. Toate acestea sunt motive să ne ocupăm mai mult cu lucrarea Mântuitorului Isus Hristos cel răstignit.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DĂ DOVADĂ DE MILĂ (1) – Fundația S.E.E.R. România

„Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el” (Luca 10:33)


Multe dicționare definesc mila drept simpatie, compasiune sau grijă – toate acestea fiind reacții emoționale. Însă mila Domnului Isus transcende emoțiile și se transpune în faptă. Mila asemănătoare cu a lui Hristos recunoaște nevoile altora. „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora” (Filipeni 2:3-4).

Să observăm expresia „mai presus de el însuși”… să ne uităm la persoanele din viața noastră și să ne spunem: „mai presus de mine însumi.” Dacă ai tendința de a fi egoist, va dura o vreme până îți vei însuși acest concept. Să remarcăm însă și cuvintele: „să se uite… la foloasele altora.” Uneori acești „altora” sunt persoane cu multe greșeli și care nu sunt ușor de iubit. De exemplu, ce spui de cei din închisori? Poate crezi: „Ei bine, au primit ce-au meritat.” Poate – dar tu ai primit mereu ce ai meritat? Sau pur și simplu nu ai fost prins?! Gândește-te la asta! Când vizitezi un bolnav sau pe cineva în închisoare, Domnul Isus a spus că „Mie mi le faceți!” (Matei 25:40).

În Luca 23:43, El a arătat milă față de un criminal condamnat la moarte prin crucificare și l-a mântuit. Nu trebuie să alegi față de cine dai dovadă de milă! Biblia spune: „Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic” (Iov 6:14). Maica Tereza s-a rugat: „Permite-mi Doamne, chiar dacă ești ascuns sub masca respingătoare a mâniei, a crimei sau a nebuniei, să Te pot recunoaște și să spun: „Doamne Isuse, Tu care suferi, este așa de plăcut să Te pot sluji!” Încearcă deci astăzi să dai dovadă de milă… slujitoare!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 7:1-18


S-au scurs aproximativ patruzeci de ani între evenimentele din cap. 6 şi cele cu care începe cap. 7; este vorba de călătoria lui Ezra sub domnia lui Artaxerxes. Spre deosebire de preoţii neglijenţi − a căror problemă a fost în cap. 2.61-62 − Ezra este capabil să reconstituie genealogia întorcându-se până la Aaron. De asemenea, el este cărturar priceput în legea lui Moise. Cât de bine este să fim instruiţi în Cuvântul lui Dumnezeu! Dar nu este de ajuns să-l cunoaştem prin inteligenţă şi memorie, asemenea materiilor învăţate la şcoală. Acest gen de cunoaştere nu serveşte decât la umflarea mândriei (1 Corinteni 8.1; 13.2). Este deci vital să iubim acest Cuvânt şi Persoana pe care ne-o prezintă. Priviţi-l pe Ezra! El „îşi îndreptase inima să caute legea Domnului” (v. 10), şi nu numai să o caute, ci şi „s-o împlinească, deoarece cunoaşterea (chiar cu inima) nu este suficientă, dacă nu punem în practică ceea ce ne-a învăţat Scriptura (Iacov 1.22). Numai când aceste condiţii sunt împlinite, o persoană va putea să-şi asume responsabilitatea de a-i învăţa pe alţii.

Cu bunăvoinţă şi generozitate, împăratul a dat toate dispoziţiile necesare pentru a-i permite lui Ezra să întreprindă călătoria şi, de asemeni, să se ocupe, la sosirea lui, de lucrarea casei Domnului.

21 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Samson a coborât la Timna și a văzut o femeie în Timna, dintre fiicele filistenilor.

Judecători 14.1


Prima faptă făcută în independență de Samson ne arată că nu putem pune accent prea mult pe importanța primului pas. Acest prim pas este cel care costă și el este cel care deschide calea pentru toți ceilalți pași. Pentru un tânăr, care pornește pe drumul credinței sau pe cel al slujirii, cât de important este ca primul pas să fie făcut în direcția cea bună! Dacă privim la primul pas al lui Samson vedem că, din nefericire, a fost un pas făcut în jos.

Așa că, atunci când citim că Samson „a coborât”, acest lucru ne sugerează, împreună cu tot ceea ce s-a întâmplat după aceea, că pasul a fost unul în jos. A coborât la Timna și a văzut-o pe una dintre fiicele filistenilor. Primul pas pe care Samson l-a făcut a fost să se alieze cu vrăjmașii lui Dumnezeu.

Mărturia lui Samson ar fi trebuit să fie una a separării, însă primul lucru făcut de el a fost să se pună în legătură cu vrăjmașul. În felul acesta, prin acest prim pas, el a stabilit caracterul relației și al mărturiei sale. Un om care primește o filisteancă la pieptul său nu poate fi un martor împotriva filistenilor. Să aplicăm acest lucru la relația noastră cu această lume. Dacă ne alipim de lume, cum am putea da mărturie cu credincioși împotriva ei? Cât de mulți sunt cei care doresc să fie nazirei ai lui Dumnezeu și totuși primul pas pe care îl fac este să se pună în legătură cu un sistem care este împotriva voii lui Dumnezeu. Cum pot lupta împotriva filistenilor, dacă sunt alipit de unul dintre ei? Cum poate cineva menține o mărturie împotriva unui sistem cu care s-a identificat în cel mai intim mod? A menține o poziție de separare costă și este dureros, iar Samson și-a ruinat întreaga mărturie prin acest prim pas al său. Niciodată nu a recuperat pe deplin ceea ce a pierdut în felul acesta.

S. Ridout

SĂMÂNȚA BUNĂ

V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.

1 Ioan 5.13Întrebarea fetiței (3)

Scriitorul a mărturisit mamei întristate că, înainte ca fetița să-i pună acea întrebare, el era departe de Dumnezeu. Se îndoia de existența Creatorului. Oamenii îl priveau pe scriitor ca pe o călăuză în viață, deși cărarea vieții lui mergea în jos, spre pierzarea veșnică. Întrebarea fetiței l-a condus către marea schimbare, prin credința în Mântuitorul.

„Îl iubești pe Isus?”, iată întrebarea cu care este întâmpinat acum sufletul tău.

Napoleon spunea: „Sunt de acord că natura existenței lui Hristos este misterioasă, însă acest mister satisface în totul aspirațiile oamenilor. Respinge-L, și lumea devine o enigmă inexplicabilă! Crede-L, și vei afla în El răspunsurile la toate întrebările ce frământă rasa umană!”.

Cuvintele niciunui alt om n-au fost atât de atrăgătoare ca ale Mântuitorului, deoarece niciun alt om nu a putut răspunde la întrebările fundamentale ale sufletului omenesc, așa cum a făcut-o El. Răspunsurile lui Hristos la întrebările și la căutările omului au o valoare permanentă, datorită Persoanei Domnului, datorită lucrării Sale de răscumpărare de la cruce. Valoarea lor rămâne, pentru că El rămâne! Răspunsurile lui Hristos au un caracter universal: ele corespund nevoilor tuturor oamenilor. Cine Îl cunoaște pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor nu va fi dezamăgit niciodată. Un astfel de om a trecut din moarte la viață.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PRACTICĂ BUNĂTATEA! – Fundația S.E.E.R. România

„Îmbrăcaţi-vă… cu bunătate…” (Coloseni 3:12)


Deoarece oamenii cu care avem de-a face în fiecare zi, remarcă purtarea pe care o avem, Biblia ne sfătuiește să ne îmbrăcăm „cu bunătate”. Însă uneori bunătatea este ultimul lucru la care ne gândim. Gândește-te de câte ori ai trecut pe lângă un om beat, întins pe asfalt, fără să te oprești sau să suni după ajutor. Sau de câte ori ai lăsat ca afacerile și presiunile de la serviciu să te facă să fii tăios și sec cu ceilalți. Haideți să învățăm din pățania unui tânăr care lucra în departamentul de vânzări al unui supermarket (și să nu facem la fel!) În prima lui zi de serviciu, o doamnă s-a apropiat de el, dorind să cumpere o jumătate de căpățână de salată verde. El a încercat s-o facă să se răzgândească, însă ea a insistat. În cele din urmă, el i-a zis: „Trebuie să merg în spate să vorbesc cu șeful.” S-a dus în biroul magazinului, fără să-și dea seama că femeia a mers după el. Când l-a văzut pe șef, el i-a spus: „A venit o toantă care dorește să cumpere o jumătate de căpățână de salată verde. Ce să-i spun?” Văzând expresia îngrozită de pe fața șefului, băiatul s-a întors, a văzut femeia, s-a schimbat brusc și a spus pe cel mai suav ton: „Iar această doamnă drăguță dorește să cumpere cealaltă jumătate!”

Uneori, când îi faci un compliment cuiva, ți se va răspunde: „Ești prea drăguț!” Dar de fapt ceea ce dorește acea persoană să spună este: „Mai zi o dată!”

După ce Robert E. Lee, comandantul general al armatei Statelor Unite, s-a retras din funcție, el a devenit președintele Colegiului Washington din Lexington, Virginia. Într-o zi, un student nou a intrat în biroul său ca să-i ceară un exemplar al regulamentului de ordine interioară. Fostul general i-a răspuns: „Fiule, noi nu avem o carte cu reguli. Singura noastră regulă este bunătatea.” Așadar, practică bunătatea în fiecare zi – inclusiv astăzi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 6:13-22


Acuzatorii iudeilor au înţeles că n-ar fi fost înţelept să se opună ordinelor pe care le primiseră. Ei le execută prompt, dar cu resentimentele care se subînţeleg.

Cu o asemenea protecţie din partea autorităţilor şi dispunând de noi mijloace materiale, bătrânii iudeilor încheie construirea templului. Dar să remarcăm acest detaliu important: dacă ei prosperă, nu este datorită decretului lui Darius, ci „prin profeţiile lui Hagai profetul şi ale lui Zaharia, fiul lui Ido” (v. 14). Tot aşa se prezintă şi situaţia celui credincios. Izvorul prosperităţii lui nu se găseşte în împrejurările favorabile în care Dumnezeu îl pune aici, pe pământ, ci în supunerea faţă de Cuvântul Dumnezeului său.

Inaugurarea casei are loc cu bucurie. Totuşi, ce mare este contrastul faţă de inaugurarea primului templu, când s-au sacrificat douăzeci şi două de mii de boi şi o sută douăzeci de mii de oi (2 Cronici 7.5). Nu se face nici o menţiune aici cu privire la foc coborând din cer sau la glorie umplând casa, deoarece chivotul lui Dumnezeu fusese pierdut; el nu va mai fi regăsit.

După dedicarea Casei, Paştele şi sărbătoarea Azimelor se ţin în luna întâi. În pofida slăbiciunii lor, Dumnezeu a bucurat inimile acestor sărmani iudei, după întoarcerea lor din exil.

20 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la El, că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne ascultă orice cerem, știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El.

1 Ioan 5.14,15


Cunoașterea credincioșiei Lui și a adevărului Cuvântului Său inspiră o încredere deplină în El. Rugăciunea, respirația vieții celei noi, este exprimarea unei dependențe pline de încredere. Sufletul se bazează pe dragostea pură a inimii Tatălui, nu pentru a-L convinge pe Dumnezeu cu privire la punctul său de vedere, ci cu încrederea sinceră că voia Lui este cu mult mai bună decât tot ceea ce înțelepciunea noastră ar putea plănui.

Cât de prețioasă este o astfel de convingere calmă și liniștită, că o dragoste perfectă ne poartă de grijă, lucrând neîncetat pentru binele nostru suprem! Înainte să obținem un răspuns, putem fi siguri că avem ceea ce am cerut, dacă am cerut potrivit cu voia Lui. Credința știe că voia lui Dumnezeu va triumfa și că, dacă cererile noastre nu sunt potrivite cu voia Lui, nici noi nu am dori ca ele să ne fie împlinite. Dacă suntem dezamăgiți în vreo privință, acest lucru se întâmplă pentru a ne conduce să judecăm ceea ce este doar o dorință personală, și nu voia lui Dumnezeu.

Este important să avem o înțelegere corectă, echilibrată, cu privire la rugăciune, și să ne rugăm prin Duhul cu o dorință sinceră să cunoaștem și să probăm prin experiență dulceața voii Sale. Simplitatea de credință și încrederea sinceră în dragostea Lui perfectă trebuie să fie întotdeauna prezente, ca să ne putem ruga prin Duhul. Rugăciunea prin Duhul nu prezintă cereri nepotrivite, nici nu manifestă grabă și lipsă de răbdare, ci are ca rezultat pacea lui Dumnezeu Însuși, care ne va păzi inima și mintea. „Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice, faceți cunoscut lui Dumnezeu cererile voastre, prin rugăciune și prin cerere cu mulțumiri; și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, va păzi inimile voastre și gândurile voastre în Hristos Isus” (Filipeni 4.6,7).

L. M. Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

Toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu.

Romani 8.28Întrebarea fetiței (2)

Într-o zi, același domn trecea cu pași obosiți, dar liniștiți, pe străzile unui oraș. La fereastra unei case a zărit o doamnă care i se părea foarte cunoscută. Da, și-a adus aminte. Era mama fetiței din trăsură. A sunat la clopoțelul de la intrare și a fost primit de doamnă. „Îmi prezint scuze că v-am deranjat. În urmă cu cinci ani am călătorit alături de dumneavoastră și fetița mi-a pus o întrebare pe care n-am putut să o uit niciodată. Vă mai amintiți de acea călătorie și de întrebarea pe care mi-a pus-o fetița?” — „Desigur, îmi amintesc”, a zis doamna zâmbind, „întrebarea ei v-a încurcat foarte tare”. — „Niciodată n-o să uit privirea ei serioasă atunci când mi-a pus întrebarea. Aș putea s-o revăd și să-i mulțumesc că a fost folosită de Dumnezeu pentru mântuirea mea?”

S-a așternut o liniște adâncă… Ochii mamei erau plini de lacrimi. „Doamnă, copila…?”, a întrebat grav scriitorul. „Da, copila este la Isus, Domnul și Mântuitorul ei, care a dus-o în patria veșnică”, a fost răspunsul abia auzit. Inima scriitorului s-a strâns de durere, căci a deschis, fără să vrea, rana din inima mamei. După câteva clipe, mama s-a ridicat și l-a condus în camera fetiței și i-a arătat jucăriile și Biblia ei. „Asta-i tot ce a mai rămas.” — „Nu, doamnă, după cum vedeți, eu sunt un om mântuit prin întrebarea fetiței dumneavoastră.”

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

MULȚUMIREA LA LOCUL DE MUNCĂ – Fundația S.E.E.R. România

„Să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu…” (Eclesiastul 5:19)


Două treimi din viața noastră de adulți o petrecem câștigându-ne pâinea și Dumnezeu dorește să ne bucurăm de asta: „să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu.” Încearcă să înțelegi că Dumnezeu are un plan prin faptul că te afli într-un anumit loc.

„Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui” (Psalmul 37:23). Când înțelegi lucrul acesta, începi să te bucuri de serviciul tău, în loc să fii nemulțumit, și începi să crezi că Dumnezeu are un plan pentru viitorul tău. Planul poate consta într-un alt loc de muncă, o promovare la locul actual de muncă sau îmbunătățirea capacităților tale, ceea ce te va face să te simți împlinit, știind că ești un membru prețuit în echipă și că îți aduci contribuția. Așadar, cu un ochi la prezent și cu unul la viitor, țelul tău trebuie să fie acela de a-ți îndeplini responsabilitățile eficient și cu profesionalism, și să-L glorifici pe Acela al cărui nume îl porți. Învață tot ce poți din munca ta – atât în ceea ce privește competența, cât și caracterul tău.

Pregătește-te pentru planul lui Dumnezeu pentru tine. Ce dacă ceilalți te privesc de sus sau te subestimează?! Familia lui David l-a desconsiderat și nu a crezut că era calificat să fie următorul rege al lui Israel, însă Dumnezeu a avut o altă părere. Și El a avut ultimul cuvânt! Putem învăța o lecție importantă de aici: Fii credincios și caută să excelezi acolo unde te-a pus Dumnezeu – și, la vremea potrivită, El te va binecuvânta și te va promova.

„Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, şi înalţă pe altul.” (Psalmul 75:7). Fii deci credincios, mulțumit și performant – la locul tău de muncă!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 6:1-12


O nouă scrisoare a acuzatorilor pleacă deci spre capitala imperiului, dar ea îi va pune în încurcătură.

Nu numai că cercetările pe care Darius le întreprinde permit redescoperirea edictului lui Cirus, dar însuşi împăratul, în răspunsul său, ia în mână cauza rămăşiţei lui Iuda şi a construirii Templului. Şi, ca paharul să fie plin, dă dispoziţie chiar vrăjmaşilor iudeilor să le acorde acestora tot ajutorul necesar. În finalul său, decretul lui Darius este însoţit de cumplite ameninţări contra acelor persoane care i-ar modifica conţinutul. Acesta a fost deci rezultatul poziţiei clare şi îndrăzneţe adoptate de bătrânii iudeilor (5.11,12; vezi Matei 10.32). Atitudinea lor I-a dat Domnului ocazia să-Şi arate public aprobarea.

Este încurajator să-l vedem pe împărat, în v. 10, recunoscând puterea rugăciunilor către Dumnezeul cerurilor şi chiar solicitându-le pentru sine şi pentru fiii săi. Acest Dumnezeu al cerurilor este acum Tatăl nostru; să nu neglijăm să-I vorbim. În plus, suntem îndemnaţi să ne rugăm „pentru toţi oamenii“ − şi în mod special „pentru împăraţi (autorităţi) şi pentru toţi cei care sunt în poziţii înalte, ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită, în toată evlavia şi demnitatea“ (1 Timotei 2.1, 2).

19 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: „Ia toiagul și strânge adunarea, tu și Aaron, fratele tău, și vorbiți stâncii înaintea ochilor lor și ea își va da apele; și să le scoți apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor”. Și Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, așa cum îi poruncise El.

Numeri 20.7-9


Ce este dragostea? Cum aș putea s-o definesc? Prin faptul că El Și-a dat viața pentru noi. Iar dacă Hristos este cu adevărat viața mea, El va fi din punct de vedere spiritual, în mine, ceea ce El Însuși a fost pe acest pământ. Hristos a păzit legea, pentru că a fost născut sub ea. Iar legea îl cheamă pe om să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele său, lucru pe care Hristos l-a împlinit pe deplin. Însă, în afară de aceasta, El a fost întruchiparea dragostei lui Dumnezeu față de om și, în special, față de ucenicii Săi, atunci când oamenii nu-L iubeau pe Dumnezeu.

Aceasta trebuie să fim și noi. Hristos, care constituia activitatea dragostei lui Dumnezeu, Și-a dat viața. Prin aceasta ne dăm seama de ce înseamnă dragostea divină. Iar noi trebuie să arătăm același lucru. Așa ceva constituie un privilegiu imens. Nu numai că mi se cere să fac anumite lucruri, dar sunt chemat să fiu un martor al lui Dumnezeu într-o lume străină de El. Iar această mărturie nu are limite. Trebuie să merg tot atât de departe cât a mers Hristos. Și au fost unii care au făcut aceasta până la moarte. Mulți martiri și-au dat viața pentru Hristos – „și noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați” (1 Ioan 3.16).

Pe lângă privilegiul imens există și un adevăr esențial. Trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu în această lume, deoarece Hristos este în noi. Cu alte cuvinte, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, avem părtășie cu izvorul însuși; prin urmare, trebuie ca acest lucru să se vadă în umblarea noastră – suntem epistola lui Hristos, cunoscută și citită de către toți oamenii.

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Da”, le-a răspuns Isus … „Tu ai scos laude din gura pruncilor”.

Matei 21.16Întrebarea fetiței (1)

Marta, o copilă de cinci ani, călătorea cu mama ei. Alături se afla un domn care asculta cu plăcere cântecele fetiței. După un timp, vesela copilă l-a întrebat pe acel domn: „Îl iubiți pe Isus?”. Călătorul a privit-o mirată și nu știa ce să răspundă. În curând a trebuit să coboare din trăsură, dar întrebarea micuței, „Îl iubiți pe Isus?”, a produs un ecou puternic în inima acelui om foarte apreciat de așa-zisa lume bună. Mulți dintre prietenii săi s-au grăbit să-i ureze bun-venit printre ei. A fost pregătit un prânz copios, se râdea și se glumea mult în acel han plin de agitație. Dar ce schimbat era cel așteptat de toți! Ce gol simțea în inimă tânărul scriitor! Prietenii așteptau lucruri mari de la el, însă întrebarea pe care i-a pus-o fetița nu-i dădea liniște. Parcă o auzea la fiecare mișcare, în fiecare zornăit al bilelor de biliard, cu fiecare râs al veselilor lui prieteni.

În seara aceea, tânărul scriitor a fost absent de la distracție. Se șoptea mereu: „Ce s-o fi întâmplat? Nu mai este același om ca înainte”.

O copilă a aruncat o singură „piatră” în apele nederanjate ale sufletului scriitorului, iar mișcarea rezultată de aici avea să-și găsească ecoul până în veșnicie. Conștiința acelui domn bine văzut în lumea prietenilor săi a fost pusă în mișcare. Iar conștiința, când începe să lucreze, este asemenea unui vierme care nu doarme.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DRAGOSTEA NECONDIȚIONATĂ – Fundația S.E.E.R. România

„Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit…” (Efeseni 5:2)


Pe șosele americane poți vedea mașini care au abțibilduri lipite pe ele prin care anunță că odrasla lor este „elev eminent” la o anumită școală. Și pentru că tuturor ne place să ne mândrim cu reușitele copiilor noștri, pot apărea două probleme sensibile aici.

Prima: va exista o iritare naturală din partea părinților ai căror copii se iau la trântă cu învățătura sau care sunt mai puțin dotați. Astfel, drept răspuns, o mamă și-a lipit pe mașină: „Fiul meu îl poate întrece pe eminentul tău.”

O a doua problemă apare atunci când mândria familiei apasă pe umerii unui copil imatur. Copilul tău nu este creat să țină piept unei asemenea presiuni! El trebuie să știe că este iubit și acceptat datorită propriei sale valori. John McKay, celebrul antrenor de fotbal de la Universitatea Southern California, avea un fiu care era un bun jucător în echipa acestei universități. Când un reporter l-a rugat pe antrenor să comenteze mândria pe care o simțea pentru realizările fiului său, iată ce a zis: „Da, sunt încântat că John Jr a avut un sezon bun anul acesta. Face o treabă bună și sunt mândru de el. Dar aș fi la fel de mândru și dacă nu ar fi jucat niciodată fotbal!”

Un răspuns pe cinste! Fiul nu ar pierde respectul tatălui său dacă anul următor i-ar aduce eșec și dezamăgire, deoarece locul său în inima tatălui era un loc sigur, și independent de performanțele sale. Aceasta este dragostea de care au nevoie copiii tăi de la tine! „Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit…” Dragostea lui Hristos nu se întemeiază pe fapte; dragostea Lui este necondiționată, neîntreruptă și veșnică. Și a ta trebuie să fie la fel!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 5:6-17


În timp ce, sub „ochiul Dumnezeului lor“ (v.5; Psalmul 32.8), iudeii au reînceput lucrul, vrăjmaşii, pe de altă parte, îşi reiau planurile rele.

Atât timp cât viaţa noastră creştină se află în declin, cât timp ne căutăm propriile interese, nu-i dăm diavolului nici o bătaie de cap. În mod sigur va avea grijă să nu ne deranjeze din somnul nostru. Îi convine de minune. Dar odată ce Domnul, prin Cuvântul Său, ne trezeşte inima şi zelul pentru El, imediat îl găsim pe Satan din nou în drumul nostru (vezi 1 Corinteni 16.9).

Guvernatorul şi însoţitorii lui folosesc aceleaşi tactici care au reuşit atât de bine în capitolul anterior: ei îi scriu lui Darius, noului împărat, încercând să-l facă să intervină, dar de data aceasta îşi ascund vrăjmăşia sub o haină a indiferenţei şi chiar a toleranţei. Scrisoarea lor, care cuprinde declaraţiile bătrânilor lui Iuda, constituie în mod involuntar o frumoasă mărturie în favoarea acestora      (v. 11 şi următoarele). Aceşti bătrâni nu s-au ruşinat să se numească pe ei înşişi slujitori ai lui Dumnezeu, nici să descopere ce a făcut Domnul pentru ei, chiar dacă aceasta însemna să mărturisească greşelile părinţilor lor.

18 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Prin aceasta am cunoscut dragostea, pentru că El Și-a dat viața pentru noi; și noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați.

1 Ioan 3.16


Ce este dragostea? Cum aș putea s-o definesc? Prin faptul că El Și-a dat viața pentru noi. Iar dacă Hristos este cu adevărat viața mea, El va fi din punct de vedere spiritual, în mine, ceea ce El Însuși a fost pe acest pământ. Hristos a păzit legea, pentru că a fost născut sub ea. Iar legea îl cheamă pe om să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele său, lucru pe care Hristos l-a împlinit pe deplin. Însă, în afară de aceasta, El a fost întruchiparea dragostei lui Dumnezeu față de om și, în special, față de ucenicii Săi, atunci când oamenii nu-L iubeau pe Dumnezeu.

Aceasta trebuie să fim și noi. Hristos, care constituia activitatea dragostei lui Dumnezeu, Și-a dat viața. Prin aceasta ne dăm seama de ce înseamnă dragostea divină. Iar noi trebuie să arătăm același lucru. Așa ceva constituie un privilegiu imens. Nu numai că mi se cere să fac anumite lucruri, dar sunt chemat să fiu un martor al lui Dumnezeu într-o lume străină de El. Iar această mărturie nu are limite. Trebuie să merg tot atât de departe cât a mers Hristos. Și au fost unii care au făcut aceasta până la moarte. Mulți martiri și-au dat viața pentru Hristos – „și noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați” (1 Ioan 3.16).

Pe lângă privilegiul imens există și un adevăr esențial. Trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu în această lume, deoarece Hristos este în noi. Cu alte cuvinte, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, avem părtășie cu izvorul însuși; prin urmare, trebuie ca acest lucru să se vadă în umblarea noastră – suntem epistola lui Hristos, cunoscută și citită de către toți oamenii.

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule: ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.

Psalmul 66.10„Dar nu mă arunca la fier vechi!”

Un fierar a avut parte de mult necaz și grijile năpădeau adesea peste el. Atunci vecinul lui i-a zis: „Tu spui că Dumnezeul tău este plin de dragoste, dar El ți-a dat în ultimul timp numai greutăți”. Fierarul a luat o bucată de metal, care se afla în fierăria lui, și a spus: „Vezi această bucată de fier? Ca să devină folositoare, trebuie să fie rezistentă. O pun în foc până se încălzește și ajunge de culoare albă. Apoi o așez pe nicovală și o bat de două-trei ori, ca să văd dacă suportă călirea. Dacă o suportă, o arunc în apă, o pun din nou repede în foc și apoi încă o dată în apă. Abia atunci pot face ceva folositor din ea. Înțelege-mă corect: Dumnezeu m-a condus prin încercări, ca să vadă dacă suport oțelirea. Eu Îl rog să mă ajute să o suport în tăcere. Și mă mai rog în fiecare zi: «Doamne, dacă Tu vrei, pune-mă sau în foc, sau în apă, dacă e necesar, dar nu mă arunca la fier vechi»”.

Probabil, viața noastră de creștini este plină de greutăți și de încercări. Dar Domnul nu ne-a promis că vor dispărea după întoarcerea noastră la El. Ceea ce a promis Domnul și Mântuitorul nostru este că va fi cu noi, ca să le putem suporta. Așa cum fierul devine rezistent dacă este călit, tot așa și noi devenim puternici prin încercările pe care le traversăm. Dumnezeu ne vrea creștini bine „căliți”, pentru ca astfel să ne poată folosi spre lauda harului Său.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU MERGE ÎNAINTEA TA! – Fundația S.E.E.R. România

„Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine” (Deuteronomul 31:8)


Te simți îngrijorat astăzi pentru că nu știi ce te așteaptă? Poporul Israel se îndrepta spre o destinație favorabilă: Țara Promisă. Tocmai scăpaseră de o situație neplăcută: 430 de ani de robie care le rupsese spatele, le distrusese sufletele și le stinsese credința. Acum aveau să fie liberi în propriile lor case, puteau să-și întemeieze familii, să lucreze ceea ce le place și să fie bine plătiți pentru munca lor. Însă Țara Promisă nu era un loc lipsit de probleme. Acolo existau cetăți de-ale dușmanilor, care trebuiau cucerite rând pe rând, și lucrul acesta necesita timp. „Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta.” (Deuteronomul 7:22).

Întrebare: Te găsești și tu într-o asemenea situație astăzi? Te pregătești pentru căsătorie, pentru un nou loc de muncă, pentru o nouă lucrare sau pentru un tărâm necunoscut – și nu ai toate răspunsurile? Și pentru că nu știi exact care sunt implicațiile, ești neliniștit? Nu fi! Iată cuvântul pentru tine astăzi: „Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El Însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa”… Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme, şi nu te înspăimânta!” (Deuteronomul 31:6-8).

Păstrează aceste promisiuni în inima ta. Și, când încrederea ta începe să se clatine și când credința îți este șovăielnică – citește-le, bazează-te pe ele și crede că Dumnezeu Își va onora Cuvântul!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 4:17-24; 5:1-5


Ca să oprească lucrarea fiilor lui Iuda, vrăjmaşii lor au folosit, pe rând, şiretenia (v. 2), intimidarea (v. 4-5) şi acuzaţiile (v. 6-16). Acum, când au obţinut de la împărat sprijinul pe care-l doreau, folosesc o nouă armă: violenţa. Ei se duc în grabă lângă iudei, ca să-i opreasc㠄prin forţă
şi cu putere“ (v. 23) de la continuarea lucrării. Dar adevăratul motiv ca lucrarea să fie oprită este altul. Profetul Hagai ni-l face cunoscut în primul său capitol: este însăşi lipsa de credinţă şi neglijenţa poporului. De-a lungul anilor (în jur de cincisprezece) care s-au scurs de la punerea temeliilor, preocuparea pentru casa lui Dumnezeu scăzuse treptat şi fiecare începuse să se ocupe de propria casă.

Vai! Nu trecem şi noi astăzi, ca oameni credincioşi, prin asemenea perioade de declin spiritual? Domnul şi Casa Lui (Adunarea) nu ne mai atrag inimile. Şi, proporţional cu lipsa de interes pentru cele ale Domnului, creşte preocuparea noastră cu propriile afaceri. Totuşi, Dumnezeu nu vrea să ne lase în această stare. El ni Se adresează în acelaşi fel în care Îi vorbeşte aici lui Iuda. La îndemnul lui Hagai şi al lui Zaharia, poporul se trezeşte, iese din indiferenţă şi reîncepe lucrul.

17 Noiembrie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Mărturiile Tale, de asemenea, sunt desfătarea mea, sfătuitorii mei.

Psalmul 119.24


Meditații asupra Psalmului 119 (5)

De multe ori psalmistul vorbește despre plăcerea pe care și-o găsește în Cuvântul lui Dumnezeu; prin urmare, acest Cuvânt este sfătuitorul lui. Dacă trebuie să luăm o decizie, dacă există întrebări în viața noastră și dacă avem nevoie de sfaturi în problemele noastre, unde mergem? Cel mai bine este să deschidem Scriptura și să spunem: «Doamne, ce trebuie să fac? Am nevoie de sfatul Tău!».

Putem crede că problemele noastre «moderne» nu își au răspunsul în Biblie, însă lucrurile nu stau deloc așa. Dacă cercetăm Scriptura, vom găsi cu siguranță răspunsul la orice problemă, fiindcă ea a fost insuflată de Dumnezeu, iar El a știut perfect de bine toate problemele care aveau să apară și le-a dat deja răspuns în Cuvântul Său. Biblia ne oferă principii pe care le putem aplica în diferitele noastre împrejurări și prin care obținem astfel răspunsuri și rezolvări la toate problemele cu care ne confruntăm.

Aici vedem cum psalmistul căuta sfat și călăuzire și cum s-a îndreptat către Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă își găsea plăcerea în acest Cuvânt. El spune, cu alte cuvinte: «Voi găsi răspunsul, fiindcă îmi găsesc plăcerea în Cuvânt. Îmi voi îndrepta privirile către el și voi dobândi răspunsul de care am nevoie».

M. Vogelsang

SĂMÂNȚA BUNĂ

Viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.

Galateni 2.20Întâmplarea cea mai însemnată

Un reporter a oprit șase oameni de pe străzile New-York-ului și le-a pus următoarea întrebare: „Care a fost cea mai însemnată întâmplare din istorie?”. Răspunsurile lor au fost diferite: înființarea de către englezi a orașului Jamestown în America; înfrângerea sarazinilor la Tour; reactoarele nucleare; înfrângerea japonezilor în al Doilea Război Mondial; inventarea roții.

Al șaselea răspuns a venit de la un adolescent de 14 ani care a spus: „Întâmplarea cea mai importantă din istoria omenirii a fost nașterea lui Isus Hristos în Betleem”. Din șase persoane, doar acest adolescent a înțeles care a fost cea mai însemnată întâmplare din istorie. Fără Hristos, fără jertfa Sa de la cruce, restul întâmplărilor se pierd în marea uitării. Toată viața omului, toate descoperirile sale cu valoare limitată, pălesc în lumina Soarelui dreptății – Isus Hristos. În Hristos avem viața, și nu orice viață, ci viața din Dumnezeu. Apostolul națiunilor, Pavel, își găsea temeiul vieții sale numai în Hristos, în care a găsit ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Dacă nu am găsit încă secretul unei astfel de vieți, acum este momentul potrivit să ne încredințăm viața în mâinile atotputernicului Mântuitor – „care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” (Galateni 2.20).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM E CĂSNICIA TA? (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti” (Eclesiastul 9:9)


 Într-o căsnicie sănătoasă, se întâmplă trei lucruri:

1) Ai ocazia să te cunoști pe tine însuți. Pentru a crește, trebuie să fii în stare să te uiți la tine însuți în mod realist, și cel mai bun loc în care poți face lucrul acesta este într-o familie plină de dragoste. Aici poți fi deschis cu privire la greșelile și defectele tale. Este un loc plin de siguranță în care poți să și cazi. Este un mediu în care ești ascultat, înțeles și sprijinit. Persoanele care ne sunt cele mai apropiate sunt cele care ne formează. Când Maica Tereza a primit Premiul Nobel pentru Pace, ea a fost întrebată: „Ce putem face pentru a promova pacea în lume?” Ea a răspuns: „Mergeți acasă și iubiți-vă familiile.” Dacă vrei să schimbi lumea în care trăiești, începe de acasă.

2) Ai ocazia să-ți cunoști caracterul. O familie care îl are în centrul ei pe Hristos nu numai că ajută la formarea caracterului copiilor, ci îl întărește și pe al tău. Caracterul se clădește pe alegerile pe care le faci și pe obiceiurile pe care le cultivi. Și pentru că familia creează mediul de bază, ea influențează acele alegeri și acele obiceiuri. Familiile puternice ne încurajează să facem alegeri bune, să dezvoltăm disciplinele potrivite și să plătim astăzi pentru succesul de mâine.

3) Ai un adăpost sigur. Se pare că ritmul vieții devine tot mai haotic cu fiecare zi. E stresant să conduci pe șosele supra-aglomerate. Locul de muncă este solicitant. Locul de joacă este un mediu tot mai ostil. Unde poți găsi adăpost? Dacă nu acasă, probabil nu vei găsi nicăieri. Theodore Roosevelt a spus: „Prefer să petrec timp cu familia mea decât cu orice altă persoană importantă din lume.” Căminul lui era adăpostul său în mijlocul furtunilor vieții – poate fi și al tău! Întrebarea este: Faci ceva ca să fie așa?

Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Fă tot ce poți și tot ce trebuie ca să ai o căsnicie fericită!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ezra 4:1-16


Situaţia oamenilor lui Iuda n-a scăpat atenţiei naţiunilor din jur. Iată-i cum vin cu o ofertă tentantă: „Să construim cu voi, deoarece căutăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru …“ (v. 2). Nu era acesta un gest de prietenie din partea lor? Lucrarea ar înainta mult mai repede. Şi un refuz i-ar jigni cu siguranţă pe aceşti oameni. Dar conducătorii iudeilor nu sunt nicidecum naivi. Ei resping ferm sugestia, spre deosebire de Iosua şi de maimarii lui Israel care se lăsaseră înşelaţi altădată de un truc asemănător (Iosua 9). Ca să ia parte la o lucrare a lui Dumnezeu, este esenţial ca cei implicaţi în ea să aparţină poporului lui Dumnezeu. Să nu ne temem să menţinem o despărţire categorică faţă de cercurile religioase ale căror principii sunt confuze, chiar dacă aceasta ar intra în contradicţie cu ceea ce ar sugera falsa dragoste sau, simplu, dorinţa de a nu-i leza pe alţii.

Ceea ce urmează aruncă o lumină asupra identităţii acestor ajutoare binevoitoare: vrăjmaşi! Nereuşindu-le înşelăciunea, ei îşi descoperă jocul şi recurg la ameninţări. Apoi, schimbând încă o dată tactica, trimit o scrisoare acuzatoare lui Artaxerxes, noul conducător al imperiului.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: