Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “decembrie 19, 2018”

19 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Învingătorului îi voi da să șadă cu Mine pe tronul Meu, după cum și Eu am învins și M-am așezat cu Tatăl Meu pe tronul Său.
Apocalipsa 3.21

„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit în foc.” Aceasta este o parte a bogăției divine (Apocalipsa 3.18).

Domnul este cu adevărat bogăția noastră. El este aur trecut prin foc. El este de ajuns.

Nu poți birui lumea și eul, decât dacă ai înaintea ochilor ceva divin și cu totul nelumesc. Hristos ne revelează întotdeauna ceva din gloria Lui personală, pentru ca inimile noastre să fie atrase afară din lume. Dacă El privește la noi, dorind să îndepărteze tot ceea ce constituie o piedică pentru sufletul nostru, nu ne spune niciodată să privim înăuntrul nostru, ci așază ceva în afara noastră, ca punct de sprijin pentru noi, să putem ieși din starea noastră și să avansăm către El. Dacă vreau să ies din starea laodiceeană, care este punctul meu de sprijin? Este faptul că voi ședea pe scaunul de domnie al lui Hristos. Nu șade El pe tronul Tatălui Său acum? Și nu-mi spune El să apuc cu putere această promisiune? Dacă mă aflu în noroi adânc și mă scufund, El îmi spune: «Nu te teme! Eu îți dau putere să biruiești și să șezi împreună cu Mine pe scaunul Meu de domnie». Iar Eu știu că El Se va ridica de pe scaunul de domnie al Tatălui și va veni să mă ia la Sine; acest gând oferă inimii putere reală împotriva oricăror împrejurări.

Dacă sunt un suflet mântuit, umblând prin pustie, Omul ceresc așezat pe tronul lui Dumnezeu este cu mine, iar ochii Lui veghează asupra mea. Dacă părăsesc locul comuniunii, El vede imediat. Gândul că El ne privește încontinuu și veghează necurmat asupra noastră umple inima de laudă pentru Dumnezeu, fiindcă știm că lucrarea este a Lui, de la început și până la sfârșit. El ne-a adus din moarte la viață și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Sale, fiindcă ne-a dorit acolo.

G V Wigram

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea…”
Eclesiastul 5.10

Lăcomia omului

Când am împlinit 15 ani, am luat hotărârea să devin avocat. Era țelul meu să fac ceva împotriva marii nedreptăți în lumea noastră capitalistă.

Am petrecut mult timp în sala de lectură a bibliotecii din oraș și am studiat mai ales cărți despre dreptatea socială. Exploatarea săracilor mă apăsa. De aceea am încercat să aflu care formă de conducere ar garanta mai multă dreptate. Resemnat am constatat că nu am găsit niciun răspuns.

Câțiva ani mai târziu am găsit un loc de muncă într-un mare birou de avocatură. Experiențele de muncă mi-au dat o nouă cunoaștere: nu sistemul economic, ci lăcomia omenească este cauza pentru nedreptatea pe pământ.

Dar abia prin credința în Isus Hristos am găsit rezolvarea problemei: ea eliberează pe fiecare care se încrede în El de lăcomia de bani și avere. Cine crede în El, primește viață nouă, care nu este determinată de lăcomia păcătoasă. Acel  om  are  mult  mai  mult  dorința  să  fie  plăcut  lui Dumnezeu și să-i ajute pe alți oameni.

Lumea nu se va schimba. Nu de mult timp am citit în ziar un interviu cu un miliardar. A fost întrebat care ar fi dorința lui cea mai mare. El a răspuns: „Următorul milion!” Dar ca oameni mântuiți, noi suntem pe calea spre cer, unde nu va mai exista nedreptate.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SECRETE ALE STĂPÂNIRII DE SINE (3)

„Căci harul lui Dumnezeu … ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti” (Tit 2:11-12)

Al treilea pas spre o mai bună stăpânire de sine este ignorarea sentimentelor. Noi punem un accent mult prea mare pe sentimente. Avem impresia că trebuie să ne simțim bine în orice situație, altfel nu merită osteneala noastră. Spunem lucruri precum: „Nu am chef să studiez … Nu am chef să lucrez … Nu am chef să citesc Biblia.” Sau: „Am chef să beau un pahar … Am chef să dorm până la amiază.” Nu lăsa ca sentimentele tale să aibă o autoritate atât de mare deoarece pe ele nu ne prea putem baza; dacă le dai voie, ele vor pune stăpânire pe tine și te vor manipula.

Dumnezeu nu dorește să fii controlat de sentimente. El vrea să-ți ții stările de spirit în frâu. Când Hristos este Stăpânul vieții tale, tu ești stăpânul sentimentelor tale. Înfruntă-le! Dumnezeu dorește ca tu să înveți să fii în controlul sentimentelor tale „Harul lui Dumnezeu, … ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie” (v. 11-12). Harul lui Dumnezeu îți dă puterea de a face ce este bine. El te înzestrează cu capacitatea de a spune nu acelui sentiment, acelei dorințe, acelui impuls.

Te lupți cu problema greutății? Înainte de a intra în bucătărie și de a deschide ușa frigiderului, deja ai început să vorbești cu tine însuți despre mâncare. Dacă ești serios, va trebui să înfrunți acele atitudini din subconștient față de mâncare. Când mintea ta spune „Trebuie neapărat să mănânc ceva, că de nu, mor” trebuie să spui: „Nu, nu o să mor. De fapt, voi fi mai sănătos dacă nu mănânc.” Concluzie: Puterea supranaturală a lui Dumnezeu te poate ajuta să-ți stăpânești stările de spirit, gândurile și dorințele, indiferent cu ce problemă te lupți.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 14.1-13

După o paranteză care ne prezintă trinitatea răului, anume balaurul (cap. 12), prima şi a doua fiară (cap. 13), cele şapte viziuni din capitolul 14 se racordează la cea de-a şaptea trâmbiţă care încă nu s-a împlinit (cap. 11.15). Dar, înainte de a interveni asupra răului, Dumnezeu recunoaşte şi pune deoparte o nouă rămăşiţă a poporului Său. Aceşti martori au rezistat corupţiei generale. Spre deosebire de masele care poartă pe frunte semnul fiarei (cap. 13.16), pe frunţile lor este scris numele Mielului (v. 1). Purtăm noi, fără să ne ruşinăm, numele Mântuitorului nostru? Poate vedea fiecare din jurul nostru cui aparţinem noi?

Aceşti credincioşi „urmează Mielul oriunde ar merge El” (v. 4; comp. cu Ioan 1.36,37). Urmându-L în ocară şi în suferinţă, ei vor fi, de asemeni, însoţitorii Săi în Împărăţie. Faptele lor îi urmează (de remarcat că ele nu merg înaintea lor; niciodată faptele cuiva nu-i deschid accesul în cer). Dragi prieteni, privilegiile noastre creştine sunt şi mai înalte. Vom dori noi să fim mai puţin credincioşi decât aceşti martori ai zilelor din urmă?

18 Decembrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Pe acest Moise, pe care ei l-au respins … Dumnezeu l-a trimis căpetenie și răscumpărător.
Fapte 7.35

Imaginile și simbolurile sunt mijloace eficiente pentru învățător și pentru predicator. Să privim la discursul lui Ștefan din Fapte 7. Acesta este cel mai lung mesaj din Noul Testament și totuși poate fi citit cu voce tare în aproximativ șapte minute. Deși este oarecum scurt, mesajul lui Ștefan dezvoltă cu claritate tema cu privire la profeții care au fost respinși. De trei ori se face referire la Moise, pe care părinții iudeilor îl lepădaseră (versetele 25, 35 și 39). La mijlocul relatării sale, Ștefan declară: „Acesta este Moise, cel care a spus fiilor lui Israel: «Dumnezeu vă va ridica dintre frații voștri un Profet ca mine. De El să ascultați»” (versetul 37). La sfârșitul mesajului, el afirmă că ascultătorii săi nu-L primiseră pe Cel Drept, care fusese vestit mai dinainte, ci Îl lepădaseră și Îl omorâseră.

Ștefan a folosit lepădarea lui Moise ca pe o imagine a lepădării lui Hristos. Acest lucru a produs rezultate, deși nu într-un mod pozitiv. Cei care au auzit mesajul au scrâșnit din dinți și l-au omorât cu pietre pe Ștefan. Deși răspunsul a fost împotrivirea totală, el demonstrează totuși puterea care stă în folosirea ilustrațiilor, simbolurilor și întâmplărilor biblice. Fiindcă simbolul a fost aplicat în mod eficient, mesajul a fost înțeles cu claritate.

Este foarte important să înțelegem că noi nu numai că putem folosi simboluri, ci noi înșine, dintr-un anumit punct de vedere, putem fi simboluri (exemple). Pavel l-a îndemnat pe Timotei să fie un exemplu pentru cei credincioși, iar pe Tit, să fie un model de fapte bune (1 Timotei 4.12; Tit 2.7). Fiind exemple și modele (traduceri ale aceluiași cuvânt folosit deseori pentru „simboluri” și „imagini”), prezentăm lucrarea harului lui Dumnezeu în inimile noastre celor care o observă. Dacă unii dintre ei nu obișnuiesc să citească Scriptura, Îl pot vedea pe Hristos în noi.

S Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Ei i-au zis: «Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?» Isus le-a răspuns: «Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El.»”
Ioan 6.28,29

Ce vrea Dumnezeu?

Un misionar creștin i-a întrebat odată pe locuitorii păgâni ai unei insule îndepărtate cum poate fi mântuit un om. Un bătrân i-a răspuns: „Suntem salvați când renunțăm la păcatele noastre și ne întoarcem la Dumnezeu.” „Într-adevăr”, a spus o femeie de vârstă mijlocie, „dar trebuie și o inimă sinceră.” „Desigur”, a adăugat un al treilea, „și multă rugăciune.” Un al patrulea a spus: „Trebuie să facem rugăciuni din toată inima.” Un altul a intervenit și a spus:

„Trebuie să împlinim toate poruncile Legii.” Astfel, după ce fiecare a contribuit cu câte ceva, toți simțind că au alcătuit o frumoasă mărturisire de credință, l-au privit pe misionar, așteptând aprobarea lui. Dar ei n-au trezit în misionar decât o compătimire adâncă.

Probabil, mulți dintre cititorii acestor rânduri gândesc ca și acești oameni. Intențiile acelor păgâni au fost sincere și bune în imaginația lor. Dar sinceritatea și intențiile bune ale oamenilor NU sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Eliberarea, mântuirea din starea noastră de păcat și moarte se face numai pe calea hotărâtă de Dumnezeu. Această cale nu depinde de felul de gândire al oamenilor, ci este arătată cu precizie în Cuvântul lui Dumnezeu: calea mântuirii este credința în Domnul Isus Hristos. Mântuitorul Însuși este Calea spre viața veșnică.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SECRETE ALE STĂPÂNIRII DE SINE (2)

„Domnul are putere să-l întărească ca să stea” (Romani 14:4)

Al doilea pas pentru a-ți îmbunătăți stăpânirea de sine este să-ți lași trecutul în urmă. „Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă …” (Filipeni 3:13-14). Acest verset demască o părere greșită care te poate împiedica să dobândești stăpânire de sine: odată ce ai parte de eșec, mereu vei eșua! Poate spui: „O, am încercat să înving acest obicei rău. De fapt, am încercat la nesfârșit. Probabil nu voi fi niciodată în stare să-l controlez.” Dar aceasta este o părere greșită. Pavel spune: „prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiți jos, dar nu omorâţi.” (2 Corinteni 4:9).

Ai văzut vreodată un bebeluș care învață să umble? De multe ori cade, dar nu rămâne jos. Încearcă iar și iar și în cele din urmă reușește. Cât de departe crezi că va ajunge dacă ar renunța și ar spune: „Unii oameni au fost făcuți să umble, alții nu?” Eșecul din trecut nu înseamnă că nu vei fi în stare să te schimbi niciodată. Însă faptul că te concentrezi totuși asupra eșecului garantează repetarea lui. E ca și cum ai conduce o mașină privind prin oglinda retrovizoare. Te vei izbi de ceea ce se află în fața ta. Trebuie să lași trecutul în urmă. Nimeni nu a avut parte de mai multe eșecuri decât Thomas Edison. Majoritatea dintre noi ne-am fi dat bătuți, dar el nu. El a spus odată: „Nu-l numi eșec, numește-l educație! Acum știu ce nu funcționează!”

Când îți dai seama că păcatul nu folosește la nimic bun te afli într-un moment decisiv și de propulsare spre victorie. Un câștigător este pur şi simplu o persoană care se ridică o dată în plus în faţa căderilor. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Domnul are putere să te întărească ca să stai.”

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Apocalipsa 12.18; 13.1-18

Aruncat pe pământ, diavolul profită de timpul scurt pe care-l are. Se foloseşte de două instrumente, două „fiare”, termen care implică absenţa relaţiei cu Dumnezeu. Prima dintre acestea (v. 1), corespunde imperiului roman reconstituit. El va reuni trăsăturile celor trei imperii precedente: rapiditatea leopardului (Grecia), tenacitatea ursului (Persia) şi ferocitatea leului (Babilonul; vezi Daniel 7.4-6). În pustie, Isus refuzase împărăţiile lumii. Satan le dăruieşte împăratului roman, obţinând astfel închinarea întregului pământ (v. 4; Luca 4.5-8).

Cât despre cea de-a doua fiară, ea este o contrafacere a Mielului, însă limbajul o trădează. Este Antihristul, care va avea putere religioasă, va face minuni şi va susţine prima fiară. Mulţimile de oameni pe care îi va ademeni vor fi marcate precum vitele, cu numele „fiarei romane”. Aceşti oameni vor fi numiţi: „cei care locuiesc pe pământ” (v. 8, 14; cap. 3.10; 6.10; 8.13; 11.10), pentru că toate interesele şi aspiraţiile lor ţin de pământ. Cât de numeroasă este încă de astăzi această categorie de persoane! În contrast cu aceştia, versetul 6 vorbeşte despre „cei care locuiesc în cer” (Filipeni 3.19,20). Creştini, să arătăm clar, fără îndoială, unde se află locuinţa noastră (Evrei 11.14).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: