Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 15, 2019”

15 Octombrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

La început Dumnezeu; Harul Domnului Isus Hristos fie cu toți sfinții.

Geneza 1.1; Apocalipsa 22.21Să remarcăm că Biblia începe cu „Dumnezeu” și se încheie cu „toți sfinții„. Acest lucru ne oferă o indicație cu privire la scopurile și la harul lui Dumnezeu, fiindcă știm că totul în Cuvântul Său are un scop anume. Bineînțeles, ne referim la semnificația biblică a cuvântului „sfânt”. Scriptura folosește acest cuvânt cu privire la toți cei ce sunt în Hristos Isus, cu privire la toți copiii lui Dumnezeu de pe pământ – cu toții sunt sfințiți în Hristos Isus (1 Corinteni 1.2).

Biblia începe deci cu Dumnezeu și, la sfârșit, îi cuprinde pe toți sfinții de pe pământ, fără nicio excepție. Un tată se îngrijește ca toți copiii săi să fie la adăpost în casă, la lăsarea nopții; la fel, Duhul Sfânt nu încheie Cuvântul divin fără să-i cuprindă pe toți copiii lui Dumnezeu, punându-Și binecuvântarea asupra tuturor.

Dumnezeu nu are prejudecăți, nu are favoriți, ci toți copiii Săi Îi sunt la fel de scumpi. Scopul Lui a fost să-I aibă pe toți pentru Sine. Înainte de a întocmi lumile, El i-a ales în Hristos, iar creația prezentată în Geneza a avut ca scop înființarea acelei sfere în care ei toți aveau să fie adunați laolaltă. Multe trebuiau împlinite înainte ca acest scop să fie realizat, fiindcă vrăjmașul avea să lucreze mult împotriva împlinirii lui. Însă, pas cu pas, Dumnezeu a lucrat, lucrează și va lucra, iar încununarea împlinirii planului Său este redată în aceste cuvinte: „Harul Domnului Isus Hristos fie cu toți sfinții”.

J. T. Mawson


SĂMÂNȚA BUNĂ

Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre păcătoase, făcând lucrurile voite și gândite de firea păcătoasă.

Efeseni 2.3De la Mecca la Hristos (2)

„Sfânta piatră neagră” este considerată cel mai sacru obiect din lume. Mecca este situată în Arabia Saudită, pe țărmul Mării Roșii, fiind locul de naștere al profetului Mahomed. Orice musulman își dorește să viziteze Mecca măcar o dată înainte de a muri. Acolo, mahomedanul despre care vorbim a adunat, după regulament, 49 de pietre, mai mari decât un bob de mazăre, dar mai mici decât o boabă de fasole. Pe acestea le-a aruncat spre stâlpii „marelui diavol”, câte șapte la fiecare, în timp ce exclama: „În numele dumnezeului celui atotputernic fac lucrul acesta și din ură față de diavol și spre ocara lui”.

După multe Luni, de pelerinaj anevoios din sanctuar în sanctuar, unde s-a supus peste tot ceremoniilor regulamentare, cu perseverență emoționantă, acel mahomedan a ajuns la Port Said și a cumpărat un bilet spre Cairo. „La Ismailia – povestea pelerinul însuși – inima mi-a devenit foarte neliniștită și i-am spus însoțitorului meu: «Parcă mă simt îndemnat să merg de aici la Suez». Prietenul meu mi-a răspuns: «De ce la Suez? Acolo nu este nimic de luat pentru noi». Și s-a opus tare planului meu. Dar eu am rămas neclintit în hotărârea mea, am dat biletul înapoi și am cumpărat altul, spre Suez, cu toate că nu știam din ce motiv, în afară de faptul că mă atrăgea acolo o anumită putere. Ajuns în Suez, am pribegit fără niciun plan pe străzile orașului. Într-o zi am văzut o prăvălie deschisă, la geamul căreia atârna un afiș, pe care erau scrise cuvintele: «Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă».”


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ TE ASEMENI CU HRISTOS – Fundația SEER

„Hristos trăiește în mine” (Galateni 2:20)


Dacă te-ai putea schimba prin propriile tale eforturi, nu ai mai avea nevoie de Domnul! În plus, orice încercare din partea ta de a câștiga sau de a merita harul Său te descalifică. De ce oare se întâmplă așa? Pentru că te zbați să fii sursa propriei tale mântuiri, a propriei tale semnificații sau a propriei tale puteri. Dacă vrei să știi ce Îl supără cu adevărat pe Dumnezeu, este exact ce aminteam adineaori! „Și atunci cum pot eu să mă aseamăn mai mult cu Hristos?” întrebi tu. Trebuie să mori față de tine însuți, adică să ieși cu totul din jocul pentru putere și control și să-L lași pe Hristos să trăiască prin tine!

Stai o clipă și cântărește aceste versete: „cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.” (Romani 8:5-11).

De unde știi că Hristos este viu și lucrează în tine? Când ceilalți se uită la tine, ei Îl vor vedea. Și când vor merge cu tine, ei Îl vor urma pe El. „Cât durează până când voi fi asemenea lui Hristos?” întrebi tu. Asemănarea se produce zi după zi, timp de o viață întreagă.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 10:1-11

De-abia intrate în mâinile lui Moise, cele dintâi două table ale legii au şi fost sfărâmate, pentru ca judecata să nu pătrundă odată cu ele în tabăra idolatră. În plus faţă de această dată, Domnul va porunci ca noile table să fie puseimediat în chivot, simbol al Domnului Hristos care este garantul menţinerii întregi a legii. Potrivit propriilor Sale cuvinte (Matei 5.17-19), Domnul Isus n-a venit pentru a desfiinţa legea, ci pentru a o împlini (Matei 5.17 nota a: pentru a-i arăta plinătatea). Nici o iotă, nici o frântură de literă pe care iubitul nostru Salvator să nu o fi satisfăcut perfect! El va fi şi în această privinţă cel mai mare în Împărăţia cerurilor.

2 Corinteni 3 compară „cele zece porunci”, înscrise odinioară pe piatră, cu „epistola lui Hristos”, gravată „pe table de carne, ale inimii” (2 Cor. 3.3), „epistolă” care se rezumă în fapt la un nume, cel al Domnului Isus, pe care Duhul Sfânt Îl imprimă în inimile răscumpăraţilor Săi. Dar nu pentru a rămâne ascuns acolo. O scrisoare este făcută pentru a fi citită. Numele lui Hristos trebuie să poată fi citit de către cei care ne cunosc. În preajma noastră, mulţi sunt cei care nu citesc niciodată Biblia. Într-o manieră indirectă ei pot fi constrânşi să o facă, în măsura în care comportarea noastră, pe care ei o observă, pune în practică învăţăturile Sale şi Îl reflectă pe Isus (1 Petru 3.1sf, 2).

14 Octombrie 2019

DOMNUL ESTE APROAPE

Și slujba pazei fiilor lui Merari era: … stâlpii curții de jur-împrejur și postamentele lor și cârligele lor și funiile lor.

Numeri 3.36,37Un merarit ar fi putut gândi în felul acesta: «Cum! Trebuie să-mi petrec cea mai bună perioadă din viață având grijă de niște cârlige? Acesta este scopul pentru care m-am născut? Să nu existe pentru mine un scop mai înalt în viață?».

În primul rând, era de ajuns pentru un merarit să știe că Domnul îi dăduse această slujbă. Acest lucru era suficient pentru a da demnitate oricărei activități, oricât de nesemnificative. Nu contează ce facem, dacă întotdeauna facem ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Un om poate urmări o carieră pe care semenii lui o consideră cea mai strălucitoare; își poate cheltui energia, timpul, talentul și averea urmărind ceea ce oamenii socotesc a fi măreț și glorios și, în tot acest timp, viața lui se poate dovedi a fi de fapt un mare nimic. De cealaltă parte, omul care în mod simplu face voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, este omul a cărui lucrare va rămâne atunci când toate eforturile fiilor acestei lumi se vor fi prăbușit în uitare eternă.

Însă, în afară de a face ceea ce Dumnezeu îi încredințase, exista o demnitate specială care caracteriza lucrarea unui merarit, chiar dacă această lucrare se reducea la a îngriji de „țăruși” și de „postamente”. Tot ceea ce stătea în legătură cu cortul întâlnirii era de cel mai profund interes și de cea mai înaltă valoare. Nu exista, în lumea întreagă, nimic care să se fi comparat cu acel cort. Era o demnitate sfântă și un privilegiu să ți se îngăduie să atingi chiar și cel mai neînsemnat lucru care ținea de acest minunat cort în pustie. Truda sa era legată de locuința lui Dumnezeu Însuși. Mâinile sale atingeau acele lucruri care erau imagini ale lucrurilor din cer. Orice țăruș, orice frânghie, orice postament și orice acoperitoare erau umbre ale bunurilor viitoare – imagini ale lui Hristos Însuși.

C. H. Mackintosh


SĂMÂNȚA BUNĂ

Și voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia după domnul puterii văzduhului.

Efeseni 2.1,2De la Mecca la Hristos (1)

De la căderea lui Adam, omul neîmpăcat cu Dumnezeu trăiește în neliniște. Păcatul i-a furat pacea pe care o savura cândva în Paradis, în părtășie cu Dumnezeu. Astfel umblă rătăcitor de colo-colo, adesea chinuit și torturat de conștiința rea, care nu poate fi adusă la tăcere prin nicio faptă religioasă, prin nicio rugăciune, prin nicio vorbă, prin nicio lacrimă. Adevărata odihnă și pace le dă numai Isus, Fiul lui Dumnezeu. „El a făcut pace prin sângele crucii Lui” și a vestit-o alor Săi după învierea Sa: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea”. El ia toată vina păcătosului pregătit de pocăință, care se apropie prin credință, îi curăță conștiința și îi umple inima cu odihnă cerească.

Această odihnă o căuta nu de mult și un pelerin mahomedan, care pribegea pe la Mecca, pe la Medina și prin alte localități, unde se află sanctuarele religiei sale. Era fiul unui binecunoscut șeic (prinț arab), care s-a străduit cu râvnă din tinerețea lui, printr-o trăire ascetică, prin posturi, prin rugăciuni și prin invocarea numelui dumnezeului său „Allah”, să câștige favoarea acestuia. După mulți ani de strădanii fără rezultat, s-a hotărât să facă un pelerinaj mare, gândindu-se că va găsi în acele orașe sfinte ale religiei sale un răspuns la întrebarea care revenea mereu: „Cum obțin odihnă pentru inima mea și pace pentru conștiința mea?”. Când a ajuns la Mecca, locul nașterii lui Mahomed, locul principal de pelerinaj al mahomedanilor, a vizitat sfintele morminte și a sărutat „sfânta piatră neagră”.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU ȚI-A OFERIT TOTUL – Fundația SEER

„Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu” (Psalmul 18:28)


Dumnezeu nu numai că te-a răscumpărat și te-a chemat să-L slujești, dar El te-a și echipat. Toate lucrurile de care ai nevoie pentru a-ți împlini lucrarea există chiar acum în viața ta, așteptând să le identifici. Tot ce nu este identificat, devine neapreciat; tot ce nu este apreciat devine nerecompensat; și tot ce nu este recompensat în cele din urmă dispare din viața ta. În vremea goanei după aur, din California, un cuplu tânăr a devenit obsedat de căutarea aurului. Și-au vândut ferma și toate avuțiile și au pornit-o spre vest cu speranța îmbogățirii. Au avut eșec după eșec, până la urmă au ajuns la sapă de lemn și s-au mutat în Europa. Mulți ani după aceea, s-au reîntors în America și s-au hotărât să-și viziteze fosta fermă. Dar când au ajuns acolo, au găsit-o înconjurată de agenți de pază și de un gard de sârmă. Când au pus întrebări, au aflat că pe terenul fostei lor ferme se găsea al doilea cel mai mare zăcământ de aur din America – care era acum proprietatea statului!

Dumnezeu te-a înconjurat cu resurse și cu oameni pe care tu nu-i vezi. Cele mai mari daruri din viața ta așteaptă încă să fie descoperite, întrucât ele se află în starea de semințe. Și incapacitatea ta de a le identifica te costă scump.

Scriindu-le credincioșilor din Efes, apostolul Pavel le-a spus: „Mă rog… să vă lumineze ochii inimii” (Efeseni 1:18). Iar psalmistul s-a rugat: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Psalmul 119:18). Uneori nu poți vedea pădurea din cauza copacilor.

În tine și în jurul tău se află o comoară pe care nu o vei vedea niciodată până nu ți-o descoperă Dumnezeu. Și El o va face – dacă Îl cauți și Îi ceri ajutorul în rugăciune!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Deuteronom 9:18-29

Invitat să nu-şi uite greşelile trecute, Israel putea alătura aici o altă aducere-aminte: cea a mijlocitorului credincios care i-a reprezentat pe munte. Moise este menţionat în mod deosebit în Psalmul 99.6 printre cei care Îl cheamă pe Domnul şi care strigă spre El. Ce implorări fierbinţi a ştiut el să înalţe către Dumnezeu pentru popor, ca şi pentru fratele său Aaron! Iată într-adevăr pentru noi două subiecte constante de rugăciune: pe de o parte adunarea, iar pe de altă parte membrii familiei noastre.

Psalmul 99 confirmă eficacitatea rugăciunii credinţei: „Tu le-ai răspuns: Tu ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător” (Ps. 99.8; Iacov 5.16). Ne vom bucura să constatăm că în acest psalm este numit şi Aaron. Nu numai că i-a fost iertat păcatul său grav, ci a putut după aceea să devină, la rândul său, un mijlocitor (Numeri 16.47). Când am învăţat o lecţie prin propria experienţă, putem să fim un ajutor pentru alţii. Aceasta a fost experienţa lui Petru. Spunându-i că S-a rugat pentru el, Domnul a adăugat: „când te vei întoarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi” (Luca 22.32).

Ce bucurie, prieteni creştini, că putem conta pe prezenţa în cer a unui Apărător divin care mijloceşte la Tatăl în favoarea fiecăruia dintre noi!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: