Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 17, 2018”

17 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Vrednic ești, … pentru că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele Tău, din orice seminție și limbă și popor și națiune.
Apocalipsa 5.9

Vrednicia Mielului se datorează de asemenea lucrării Lui de răscumpărare. Domnul Isus este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (Ioan 1.29). Cei douăzeci și patru de bătrâni cântă: „Vrednic ești, … pentru că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele Tău, din orice seminție și limbă și popor și națiune”.

În acest verset vedem că Mielul este vrednic deoarece ne-a răscumpărat prin sângele Său. 1 Petru 1.18-20 ne amintește că „nu cu cele pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire moștenit de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată; El a fost cunoscut dinainte, în adevăr, mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârșitul timpurilor pentru voi”. Pe când eram robi vânduți păcatului, El ne-a răscumpărat cu sângele Său prețios. Acum nu ne mai aparținem nouă înșine, ci Celui care ne-a cumpărat (1 Corinteni 6.19,20).

De asemenea, El ne-a scos din orice seminție, popor și națiune și ne-a învățat că suntem împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru. Datorită lucrării împlinite de Mielul lui Dumnezeu am fost împăcați cu Dumnezeu și făcuți potriviți pentru prezența Sa. Pavel detaliază acest aspect în Romani 5.1,2, unde scrie: „Deci, fiind îndreptățiți din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am și avut intrare, prin credință, în acest har în care stăm”.

Versetul 10 ne amintește că El ne-a așezat înaintea Sa ca o împărăție de preoți. Noi putem aduce jertfe spirituale de laudă Mielului și Tatălui (Evrei 13.15; 1 Petru 2.5). Nu este de mirare că putem exclama din toată inima: „Vrednic este Mielul!”.

T Hadley, Sr


SĂMÂNȚA BUNĂ

” …acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată ca să șteargă
Evrei 9.26

Scopul venirii Sale

Fiul lui Dumnezeu a venit ca Om pe pământ pentru a rezolva problema păcatului. Când Ioan Botezătorul L-a văzut pe Isus venind la el, a spus: „Iată, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1.29).

În Romani 8.3 citim că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său la noi tocmai pentru acest scop: „Căci – lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului.”

Numai prin jertfirea Sa la cruce, Isus Hristos a putut să rezolve problema păcatului. Când s-a făcut acolo întuneric trei ore, Dumnezeul cel sfânt a osândit păcatul prin El, Omul fără păcat. Apoi, Mântuitorul a murit și astfel a luat asupra Sa consecințele păcatului, pentru că în Romani

6.23 se spune: „Plata păcatului este moartea.”

Astfel, Domnul Isus a pus bazele desființării păcatului. Cei care cred au deja acum o conștiință curățită. Ei savurează iertarea desăvârșită a păcatelor lor și știu că au murit față de păcat. Dumnezeu nu îi mai vede în starea de păcat, ci în Hristos.

Rezultatele depline ale desființării păcatului sunt încă viitoare. Când Isus Hristos va veni a doua oară, El va curăți întreg universul de păcat și urmările lui. Ce biruință a harului lui Dumnezeu!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

AȘAZĂ O TEMELIE TRAINICĂ

„…avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:25)

     Domnul Isus a zis: „Pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:24-25). Când vin furtunile vieții – și acestea vor veni – va fi prea târziu să zidești o temelie trainică. În acele momente, vei descoperi care este de fapt temelia pe care ți-ai clădit viața. Așa că, nu te păcăli singur folosind materiale de slabă calitate sau mergând pe scurtătură. Fii dispus să-ți recunoști slăbiciunile și străduiește-te să le depășești. Cei mai puternici oameni pe care îi știi au avut nevoie la un moment dat de ajutor pentru a-și învinge slăbiciunile.

Pastorul unei biserici își amintea de zilele sale de început, când se ruga ca Dumnezeu să dezvolte lucrarea sa. Iată ce scria pastorul: „După zile întregi de tăcere, Dumnezeu a răspuns: pe tine te preocupă dezvoltarea lucrării, dar pe Mine mă preocupă creșterea în maturitate a oamenilor. Vai de cel a cărui lucrare devine mai mare decât este el însuși!” De atunci, m-am preocupat mai mult cu rugăciunea pentru lucrare, decât cu lucrarea. Încă sunt uimit de ceea ce am devenit de când mi-am pus viața mea zilnică în mâinile Sale. El mă transformă – dar încă nu a terminat. Mai sunt atâtea de făcut! În fiecare zi descopăr în mine mai multă imaturitate. Însă ce contrast puternic există acum între ceea ce sunt și ceea ce am fost. Și mă încred în Dumnezeu mai mult ca niciodată!” Așadar, lucrează la relația ta cu Dumnezeu. Zidește adevărurile Cuvântului Său la temelia vieții tale, iar când vor veni furtunile, nu te vei clătina!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Iona 1.1-16

Spre deosebire de alţi profeţi, Iona ne învaţă puţin prin cuvinte şi mult prin surprinzătoarea lui istorie. Odinioară avusese de anunţat restabilirea hotarelor lui Israel: veste bună pentru poporul său! (2 Împăraţi 14.25). De astă dată însă are o misiune mai puţin plăcută: trebuie să proclame pedeapsa peste Ninive o impunătoare metropolă păgână, nespus de vinovată înaintea lui Dumnezeu.

Iona se sustrage şi fuge „departe de faţa Domnului” (v. 2). Cale a propriei voinţe; un slujitor al lui Dumnezeu nu are de ales nici mesajul, nici locul de slujire! Purtare bezmetică, în acelaşi timp! Cum să scapi de Cel care vede totul şi care dispune de orice element al creaţiei cu care l-ar putea opri pe cel neascultător? (Luca 8.25). Iona, să remarcăm, nu încetează să coboare (v. 3, 5; cap. 2.2,6). Mai întâi pe un drum plăcut (semnificaţie a numelui „Iope”, ebr. „Iafo”), care duce însă la distrugere („Tarsis”). Şi acum, coborât în fundul vasului, doarme în timpul furtunii năprasnice. Este nevoie ca şeful echipajului să-l smulgă din inconştienţă. A fi chemat la ordine de către lume ce poate fi mai umilitor pentru un copil al lui Dumnezeu!?

Din punct de vedere profetic, această istorisire ni-l arată pe Israel necredincios misiunii încredinţate, ţintă a pedepsei lui Dumnezeu, aruncat în marea popoarelor pentru salvarea naţiunilor (marinarii păgâni; Romani 11.11-15).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: