Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 5, 2018”

La 97 de ani pastorul Orest Hapenciuc s-a ”mutat”

via La 97 de ani pastorul Orest Hapenciuc s-a ”mutat”

5 Iunie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Pentru orice lucru este o vreme și pentru orice ocupație un timp sub ceruri: … un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase.
Eclesiastul 3.1,7

Eclesiastul și creștinul

Întâlnim des în Biblie persoane care și-au rupt hainele. Voi menționa doar pe câteva dintre ele: Iacov („Și Iacov și-a sfâșiat hainele și și-a pus un sac peste coapse și l-a jelit pe fiul său multe zile” – Geneza 37.34); Iosua și Caleb („Și Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, care erau dintre cei care cercetaseră țara, și-au sfâșiat hainele” – Numeri 14.6); Ezra („Și, când am auzit acest lucru, mi-am sfâșiat haina și mantaua și mi-am smuls perii capului și barba și am stat jos uimit” – Ezra 9.3). Ruperea hainelor era un semn al jalei și al umilinței. În viața celui credincios există „un timp pentru a rupe”, un timp în care trebuie să plângem și să ne smerim înaintea Domnului. Motivul poate fi falimentul personal sau un simțământ adânc al stării joase a poporului lui Dumnezeu, în aceste zile din urmă.

Există însă și „un timp pentru a coase”, un timp pentru a vindeca ceea ce este zdrobit sau pentru a-i încuraja pe cei care sunt întristați. Când Domnul i-a chemat pe cei dintâi ucenici, aceștia „aruncau un năvod în mare” (Marcu 1.16) – o lucrare care ne duce cu gândul la slujba de evanghelist. Mai târziu, unii „își reparau plasele” (Marcu 1.19) – o lucrare care necesită îndemânare, comparabilă cu cea a unui păstor: „Cine vorbește cu ușurătate este asemenea străpungerilor unei săbii, dar limba înțeleptului este sănătate” (Proverbe 12.18). Ce ușor putem rosti cuvinte pripite și astfel să rănim pe un frate sau pe o soră! Poate noi nici nu luăm seama la astfel de greșeli, dar Îi mulțumim lui Dumnezeu că există în poporul Său unii care pot rosti cuvinte de natură să aducă vindecare. Să ne rugăm ca toți să avem o limbă care să aducă vindecare, atunci când este „un timp pentru a coase”.

M Vogelsang


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea.”
Efeseni 2.14

Garduri sau poduri?

Tocmai în acel moment, vecinul lui, fratele cel mic, venea dinspre casa lui și, copleșit de ceea ce a văzut, și-a îmbrățișat fratele mai mare spunând:

Ești un om deosebit, încât te-ai gândit, ca tu să construiești un pod așa de frumos după tot ce ți-am spus și ți-am făcut! Iartă-mă, frate!

Şi s-au iertat unul pe altul. Tâmplarul, văzându-și treaba terminată, începu să-și adune uneltele, ca să plece în alte locuri.

Așteaptă, stai, i-a zis fratele cel mare. Mai stai câteva zile. Am mult de lucru pentru dumneata.

Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai am multe poduri de construit.

Istorioara aceasta este plină de învățăminte. Suntem înclinați din firea noastră veche și păcătoasă să facem mai degrabă garduri decât poduri. Acest lucru se petrece între indivizi, între colectivități de oameni și chiar în familii. Suntem atenționați în Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, despre această tactică a diavolului, care dorește să strice orice înțelegere între oameni. Însă Mântuitorul a murit pe cruce, ca să ne dăruiască un sens nou în viață. Prin înțelepciunea venită de sus vom putea construi poduri și nu garduri.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ȘTIINȚA DOVEDEȘTE CĂ BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ (5)

„Pământul se va preface în zdrenţe ca o haină…” (Isaia 51:6)

7) Biblia pomenește de prima lege a termodinamicii. Cunoscută drept Legea conservării energiei, ea afirmă că diversele forme de energie ale unui sistem se pot transforma reciproc, dar suma cantităților tuturor formelor de energie rămâne constantă, ea nu poate fi creată sau distrusă. Această lege desființează teoria „stării staționare” sau a „creației continue” a lui Sir Fred Hoyle, teorie care a fost negată de către oamenii de știință. Hoyle a susținut că în anumite perioade, în universul denumit „irtrons”, materia (sau energia) era creată în mod continuu. Dar prima lege a termodinamicii susține opusul: astăzi nu mai are loc „creația.”

Biblia spune: „Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.” (Genesa 2:1). Expresia „au fost sfârșite” în originalul din limba ebraică indică o acțiune încheiată în trecut și care nu se va mai întâmpla niciodată!

Cea de-a doua lege a termodinamicii spune că toate procesele fizice, fiecare sistem ordonat, cu timpul tinde să devină dezordonat. Cu alte cuvinte, totul se strică și se deteriorează pe măsură ce energia devine din ce în ce mai puțin disponibilă utilizării.

Psalmistul a scris: „Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină… Dar Tu rămâi Același, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Psalmul 102:25-27).

Cu cât mai mult descoperă oamenii de știință despre viața pe pământ, cu atât mai mult află ceea ce Biblia ne-a învățat atât de clar de secole. Indiferent cât ești de sincer sau cât de mult încerci, pentru a deschide o ușă închisă, trebuie să folosești cheia care se potrivește. Biblia este cheia care-ți deschide ușa înțelegerii tuturor lucrurilor din viață și a planurilor lui Dumnezeu pentru tine.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Amos 1.1-15

Pentru a nega inspiraţia Bibliei, necredincioşii fac mare caz de numărul şi de diversitatea oamenilor care au scris-o. Tocmai aceasta însă este ceea ce i-o confirmă. Perfecta concordanţă a mărturiilor a patruzeci de scriitori, întinzându-se pe o perioadă de o mie cinci sute de ani, este un miracol incontestabil. Pentru a pregăti execuţia unei lucrări de artă, un constructor se va folosi de o mulţime de ingineri, de desenatori, de tehnicieni…, fiecare unindu-şi aptitudinile şi dezvăluind meticulozităţi proprii. Aceasta însă nu va împiedica lucrarea să fie concepută de el, condusă după planul său; va purta numele lui. Slujitorii de care S-a folosit Dumnezeu pentru a-Şi redacta Cuvântul sunt diferiţi. Daniel era mai-mare peste căpetenii, Ieremia şi Ezechiel, preoţi, Amos, el este un simplu păstor (v. 1). Chemarea divină însă l-a situat printre acei „oameni sfinţi ai lui Dumnezeu“ care „au vorbit sub puterea Duhului Sfânt“ (cap. 7.14,15; 2 Petru 1.21). Cartea lui nu poate decât să confirme armonia perfectă dintre toate părţile Scripturilor. Amos începe acolo unde ne lasă sfârşitul profeţiei lui Ioel (comp. v. 2 cu Ioel 3.16). Ioel a vorbit despre naţiuni în ansamblul lor. Amos le aminteşte pe rând, Siria, Filistia, Tir, Edom, Amon (de asemenea Moab, în cap. 2), afirmând astfel că fiecare dintre aceste popoare a întrecut cu mult măsura prin păcatele sale.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: