Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 11, 2016”

11 Iulie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

 

Omul spiritual

Să Îl cunosc pe El. Filipeni 3:10

Iniţiativa celui sfânt nu este îndreptată spre autoîmplinire, ci spre cunoaşterea lui Isus Cristos. Omul spiritual nu crede niciodată că situaţia în care se află este întâmplătoare, nici nu se gândeşte să-şi împartă viaţa în secular şi sacru; el vede orice situaţie în care este pus drept un mijloc de a-L cunoaşte pe Isus Cristos. Predarea lui este fără rezerve. Duhul Sfânt este hotărât să ne facă să-L arătăm pe Isus Cristos în fiecare domeniu al vieţii noastre şi ne va întoarce mereu şi mereu în acelaşi punct până când vom face acest lucru. Autoîmplinirea duce la întronarea lucrării, pe când cel sfânt Îl întronează pe Isus Cristos prin lucrarea lui. Orice facem, fie că mâncăm sau bem sau spălăm picioarele ucenicilor, trebuie să avem iniţiativa de a-L arăta pe Isus în acel lucru. Fiecare etapă din viaţa noastră prezentă îşi are corespondentul în viaţa lui Isus. Domnul nostru a experimentat relaţia Sa cu Tatăl chiar şi în lucrurile cele mai umile,

„Isus fiindcă ştia… că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce…. a luat un ştergar… şi a început să spele picioarele ucenicilor” (Ioan 13:3-5).

Scopul omului spiritual este: ..Să Îl cunosc pe El”. Îl cunosc pe El aici unde sunt azi? Daca nu, atunci nu Îi sunt credincios Lui. Nu sunt aici ca să mă realizez pe mine însumi, ci să-L cunosc pe Isus. În lucrarea creştină, iniţiativa apare de multe ori din ideea greşită că ceva trebuie făcut şi că eu trebuie să fac lucrul respectiv. Omul spiritual nu gândeşte niciodată in felul acesta; scopul său este de a-L arăta pe Isus Cristos în orice împrejurare s-ar afla.

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

„De atunci, mulţi din ucenicii Lui, s-au retras şi nu mai umblau cu El.” Ioan 6:66

Credinciosul devotat şi stăruitor nu este scutit de piedici, ispite şi atracţii de tot felul, dar el le biruieşte prin credinţă în Omul care a biruit orice situaţie prin ascultarea şi dependenţa de Tatăl său. Creştinul superficial însă, chiar dacă nu le poate birui, el nu renunţă totuşi la creştinismul lui cu numele exterior, ci pur şi simplu, se retrage şi nu mai merge cu Domnul. El leapădă astfel chemarea pe care şi-a însuşit-o la început, pentru ca să urmeze pe o cale mai largă şi să aleagă o viaţă mai uşoară. Şi totuşi, slava credinciosului adevărat este de a purta dispreţul Domnului său şi de a împărtăşi ocara Sa, pe când creştinul cu numele le evită. Când un astfel de creştin abandonează drumul strâmt şi drept, nu devine neapărat un necredincios, dar caută să meargă pe un drum alăturat, el renunţă la cele două condiţii pe care Domnul Isus le cere acelora care vor să meargă după El: să se lepede de sine şi să-şi ia crucea. Cauzele cele mai obişnuite ale acestei abandonări sunt:

  1. Viaţa proprie, egoistă, fără simţul răspunderii pe care o avem ca creştini; în ea se găseşte totdeauna terenul propice pentru tot felul de necredincioşii faţă de adevăr, de neascultări faţă de Dumnezeu şi apoi urmează o retragere, la început aproape neobservată, dar care încetul cu încetul devine o robie vizibilă sau ascunsă. Ce uşor ne putem lăsa să alunecăm pe un drum mai larg, într-o viaţă mai lejeră. Curentul de care ne-am lăsat prinşi sfârşeşte prin a ne lua cu totul şi a ne face inutili pentru Dumnezeu iar „în ziua aceea”: paie, fân, trestie !
  2. A doua cauză este că am încetat să mai veghem asupra pericolelor, chemărilor lumii, asupra influeneţelor din afară, am părăsit grija ca „nimeni să nu ne ia cununa”. Drumul este în adevăr strâmt; lângă viaţa Duhului nu este loc pentru viaţa proprie. Drumul este îngust; nu se poate să pretinzi adevărul şi să-l trâmbiţezi făcând totuşi în viaţă compromisuri cu lumea şi cu păcatul. Şi dacă cineva este pe punctul de a se îndepărta, de a se retrage, ca acei ucenici şi a nu mai umbla cu Domnul Isus, să se oprească şi să-şi mărturisească starea înaintea lui Dumnezeu, înainte de a fi prea târziu, ajungând să piardă favoarea de a trăi şi lucra pentru El şi să-şi piardă cununa şi orice răsplată. Cât despre un astfel de om, dacă a fost născut din nou, va fi mântuit, dar ca prin foc. Şi focul în Scriptură închipuie judecata lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să nu ajungem aici!

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

 

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Matei 11:28-29

Dacă un om însetat găseşte un izvor, faptul acesta îl înviorează. Sau dacă este cineva înfometat şi primeşte o bucată de pâine, se bucură mult de ea. Fiecare om este trudit, împovărat şi dornic de odihnă. Dar cei mai mulţi caută odihna în loc greşit, unii în plăcerile lumii, iar cei care sunt mai evlavioşi, în modul lor de viată. Dacă-i apasă povara păcatelor, atunci ei vor să trăiască o viaţă mai bună înaintea lui Dumnezeu. Ar dori să nu se mai enerveze, să nu mai folosească cuvinte urâte faţă de alţii, să ţină poruncile. Dar de repetate ori ei eşuează. Acestor oameni li se adresează Isus: „Veniţi la Mine; Eu vă voi da odihnă”. Domnul Isus doreşte să ne dea odihna Sa. Pe urmă ne îndeamnă: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine” şi „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine să-şi ia crucea şi să mă urmeze”. In ce constă acest jug?, această cruce? Este ocara din partea lumii, pentru Isus. Să nu uităm însă, Cuvântul care spune: „Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăţia cerurilor”. Jugul Lui este bun şi sarcina Lui este uşoară. Intr-adevăr, dacă suntem trudiţi şi împovăraţi şi ne întâlnim cu blândeţea şi cu smerenia Mântuitorului, ne înviorăm. Ce mare îndurare şi har este faptul că El s-a aplecat spre cei aflaţi în păcate pentru a-i elibera de legăturile lor. Într-adevăr: „Când îti întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple faţa de ruşine”.

 

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

NICIODATĂ DESPĂRŢIŢI DE DUMNEZEU

„Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” Ioan 11.26

Da, Doamne, credem; noi nu vom muri niciodată. Sufletul nostru poate să fie despărţit de trupul nostru, ceea ce înseamnă un fel de moarte; dar sufletul nostru nu va fi niciodată despărţit de Dumnezeu, ceea ce înseamnă adevărata moarte – moarte care este plata păcatului – şi această pedeapsă ar fi cel mai rău lucru care ar putea să ni se întâmple. Noi suntem scăpaţi de acest lucru, căci cine va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru? Noi suntem mădulare ale trupului lui Cristos; şi Cristos va pierde El părţile trupului Său? Noi suntem uniţi cu El prin căsătorie; va fi El lipsit de soţia Lui şi va deveni văduv? Imposibil. Este în noi o viaţă care nu poate fi despărţită de Dumnezeu, căci Duhul Sfânt locuieşte în noi; şi cu El, cum putem să murim? Isus însuşi este viaţa noastră; de aceea nu este posibil ca noi să murim, căci El nu poate muri din nou. În El noi am murit o dată din pricina păcatului şi osânda de moarte nu poate să fie executată de două ori. Acum noi trăim şi trăim pentru totdeauna. Plata neprihănirii este viaţa veşnică şi noi avem neprihănirea chiar de Ia Dumnezeu; prin urmare, noi putem cere plata cea mai mare.

Trăind şi crezând astăzi, credem că noi vom trăi şi ne vom bucura. Şi mergem înainte cu încrederea fermă că viaţa noastră este asigurată prin viaţa Mântuitorului nostru viu.

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

 

„A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine?” 2.Sam. 9,1.

Când David – omul după inima lui Dumnezeu – a fost încoronat pe tron a cercetat dacă mai există vreo sămânţă din spiţa lui Saul, împotrivitorul lui cel mai mare, dar nu ca să-l judece ci ca să-i facă bine din pricina lui Ionatan, prietenul său. Mefiboşet, fiul lui Ionatan a fost primit foarte bine, aşa cum citim în 2 Samuel cap. 9.Şi astăzi pentru oamenii păcătoşi mai este har şi aceasta din pricina lui Isus Hristos. Nu este lumea împovărată de păcate, plină de necazuri? Şi totuşi Domnezeu mai are răbdare. Dar oamenii merg din rău în mai rău, unii chiar se împotrivesc harului lui Dumnezeu. Dumnezeu însă care niciodată nu a fost duşmanul oamenilor nu s-a împietrit faţă de ei. Ce va fi cu soarta acelora care leapădă oferta lui Dumnezeu? Aş dori ca dumneata să nu fi un astfel de împotrivitor, stimate cititor. De aceea, recunoaşte chiar acum starea ta de păcătoşenie şi primeşte graţierea pe care ţi-o dă astăzi Dumnezeu, prin Isus Hristos. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Când te hotărăşti să primeşti mântuirea în dar prin credinţa în jertfa Domnului Hristos duşmanul sufletului tău îţi va şopti că dacă nu faci cutare sau cutare lucru nu vei fi mântuit. În felul acesta este dată la o parte Evanghelia lui Hristos, căci Evanghelia îmi descoperă pe Dumnezeu coborându-se la mine în starea în care sunt păcătos, vinovat, ticălos şi pierdut prin vina mea; mai mult: Dumnezeu îmi aduce iertarea DEPLINĂ a tuturor păcatelor mele şi o mântuire deplină de la pierzare, prin ceea ce a făcut Isus pe cruce. Evanghelia îmi spune că Dumnezeu este TOTUL şi eu NIMIC. „Dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal. 2.21). Mântuirea se primeşte prin credinţa în lucrarea care a făcut-o El. Noi trebuie să luăm de-a gata ceea ce a făcut în locul nostru. Aceasta nu înseamnă că pot să-mi fac de cap în faptele firii pământeşti, întrucât SUNT mântuit, prin harul Lui pot să umblu în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce cred în Isus.

 

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

 

Trimite-ne mai mulţi studenţi, o, Doamne, până când acest loc va fi umplut cu bărbaţi şi femei prin care Tu să Te poţi slăvi peste tot în lume.

 

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

 

«Domnul, Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta El Însuşi pentru voi.» Deut. 1,30

Ai obosit în lupta grea cu viaţa şi eşti doborât la pământ? Tot timpul apar probleme, iar sufletul tău este măcinat de griji. Nu îţi mai găseşti liniştea interioară. Situaţii limită, fară ieşire, tratament incorect, pedepse nedrepte, boli care te ameninţă, probleme care te amărăsc, solicitări extenuante – toate te ţin mereu în priză şi nu te mai poţi linişti. Ascultă însă care este îndemnul Scripturii: «Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi» (Exod 14,14). El poate face toate lucrurile acestea mult mai bine ca tine. Înaintea Lui nu rezistă nici un vrăjmaş. De ce te mai lupţi atunci singur? Pentru că, în inconştienţa ta încă mai crezi că ai destulă putere să le faci pe toate prin forţe proprii. Dar eşti în inferioritate, pentru că este scris: «El mi-a frânt puterea în drum» (Psalm 102,23). De ce? Ca să te opreşti din luptă. Domnul Isus Cristos a luptat şi a biruit pentru tine. Lupta ta inutilă îşi are originea în falsa ta încredinţare că le poţi rezolva pe toate. Lupta noastă cea mai grea, paradoxal, este aceea de a nu lupta deloc. Lasă totul pe seama Domnului! El însuşi Se va lupta pentru tine!

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

Dimineaţa

„După ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.” 1 Petru 5:10

Ai văzut curcubeul strălucind pe cer: glorioase sunt culorile lui, şi minunate nuanţele sale. Este frumos dar, vai, dispare curând. Culorile strălucitoare sunt înlocuite de nori pufoşi, şi cerul nu mai sclipeşte în nuanţele cerului. Nu este ceva stabil. Cum ar putea fi? Cum ar putea să dureze un spectacol făcut din raze de soare şi picături de ploaie? Însuşirile caracterului creştin nu trebuie să se asemene cu frumuseţea trecătoare a curcubeului ci, din contră, să fie stabile, fixe, consacrate. Caută, credinciosule, să rămâi în orice lucru bun pe care îl faci. Să nu-ţi fie caracterul o inscripţie pe nisip, ci una pe stâncă! Să nu-ţi fie credinţa „o închipuire deşartă a unui vis”, ci o temelie de piatră, în stare să îndure îngrozitorul foc care va consuma tot ce este „lemn, fân, trestie” (1 Corinteni 3:2) în caracterul ipocritului. Să ai „rădăcina şi temelia pusă în dragoste” (Efeseni 3:17). Să-ţi fie convingerile adânci, dragostea reală şi dorinţele sincere. Să-ţi fie întreaga viaţă întemeiată şi stabilă, ca să nu te clatine detunăturile iadului şi furtunile pământului. Dar aminteşte-ţi cum se câştigă binecuvântarea de a fi „înrădăcinaţi şi rodiţi în El” (Coloseni 2:7). Cuvântul apostolului arată spre suferinţă: „după ce veţi suferi puţină vreme”. Nu are nici un rost să sperăm că suntem înrădăcinaţi dacă nu trec vânturile peste noi. Toate cioturile de pe rădăcinile stejarului şi toate nodurile de pe ramuri ne spun că au trecut multe furtuni peste el, dar indică şi adâncimea la care au ajuns rădăcinile. In acelaşi fel, creştinul este întărit şi zidit de toate încercările şi furtunile vieţii. Nu te teme, deci, de vânturile încercării, ci mângâie-te cu gândul că Dumnezeu îşi împlineşte binecuvântarea prin disciplina lor.

Seara

„Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta, şi copiii voştri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma.” Ioel 1:3

În felul acesta simplu, prin harul lui Dumnezeu, ţara avea să beneficieze întotdeauna de o mărturie vie a adevărului — prea iubiţii Domnului treceau mărturia Domnului şi legământul făcut urmaşilor lor, iar aceştia descendenţilor. Aceasta este prima noastră datorie. Trebuie să începem cu familia. Cel care nu-şi începe lucrarea acasă este un pastor rău. Cei nemântuiţi trebuie căutaţi prin toate mijloacele, iar „drumurile şi gardurile” (Luca 14:23) trebuiesc cercetate, dar căminul este pe primul loc. Vai de cei care inversează ordinea Domnului. Datoria noastră personală este să-i învăţăm pe copiii noştri calea Domnului; nu putem trece această responsabilitate asupra învăţătorilor de la Şcoala duminicală, sau asupra altor ajutoare. Ei ne pot asista, dar nu ne pot scăpa de obligaţia noastră sfântă; Împuterniciţii şi sponsorii sunt instrumente nepotrivite cu această situaţie. Mamele şi tatii trebuie să-şi instruiască familia în teamă de Domnul, ca şi Avraam, şi să vorbească copiilor lor despre lucrările minunate ale Celui Prea înalt învăţătura părintească este o îndatorire naturală. Cine ar putea să urmărească cu mai mare interes binele copilului, în afară de cei care sunt autorii făpturilor lor fizice? Neglijarea instruirii copiilor este mai rău decât o nebunie. Religia în familie este necesară pentru familie însăşi, pentru naţiune, şi pentru biserica lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai efective mijloace de prevenire a necredinţei şi a erorilor doctrinale este instruirea copiilor în credinţă. Totuşi, acest mijloc este cu totul neglijat. Părinţii trebuie să înţeleagă importanţa acestei chestiuni. Este o îndatorire plăcută să vorbim fiilor şi fiicelor noastre despre Isus, şi chiar mai mult, fiindcă s-a dovedit a fi o muncă acceptată. Dumnezeu a salvat copiii prin rugăciunile şi poveţele părinţilor. Fie ca fiecare casă în care intră această carte să-l onoreze pe Domnul şi să primească zâmbetul Său aprobator.

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

„Dar după câtăva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în ţară.” 1 Împăraţi 17:7

Săptămână după săptămână, cu un duh ferm şi statornic, Ilie a urmărit pârâul cum s-a făcut din ce în ce mai mic şi în final a secat. Ispitit deseori să se poticnească în necredinţă, a refuzat totuşi să lase circumstanţele lui să se interpună între el şi Dumnezeu. Necredinţa se uită la Dumnezeu prin circumstanţe, aşa cum vedem deseori soarele estompat de nori sau fum. Dar credinţa Îl pune pe Dumnezeu între ea şi circumstanţele ei, şi se uită la ele prin El.Pârâul lui Ilie a scăzut până a ajuns doar cât un firicel argintiu, care forma băltoace la baza stâncilor mari. Apoi băltoacele s-au evaporat, păsările au zburat şi animalele sălbatice de pe câmpuri şi din păduri n-au mai venit să bea apă, pentru că pârâul secase complet. Şi numai atunci, la duhul răbdător şi credincios al lui Ilie, a venit cuvântul Domnului şi a spus: „Du-te la Sarepta” (v. 9).Cei mai mulţi dintre noi am fi devenit neliniştiţi şi obosiţi, şi ne-am fi făcut alte planuri cu mult înainte să ne vorbească Dumnezeu. Cântatul nostru ar fi încetat de îndată ce pârâul ar fi curs mai puţin melodios prin albia lui stâncoasă. Ne-am fi atârnat harfele în sălciile din apropiere şi am fi început să ne plimbăm de colo-colo pe iarba uscată, îngrijorându-ne de situaţia noastră grea. Şi probabil, cu mult înainte ca pârâul să sece efectiv, am fi născocit un plan, L-am fi rugat pe Dumnezeu să-l binecuvânteze şi am fi plecat în altă parte.Dumnezeu ne va scoate deseori din încurcăturile pe care noi le creăm, pentru că „îndurarea Lui ţine în veac” (1 Cronici 16:34). Totuşi, dacă am fi fost răbdători şi am fi aşteptat să vedem desfăşurarea planului Său, nu ne-am fi trezit niciodată într-o încurcătură atât de imposibilă şi fără nici o ieşire. De asemenea n-ar fi trebuit niciodată să ne întoarcem şi să mergem înapoi pe acelaşi drum, cu atâţia paşi irosiţi şi atât de multe lacrimi de ruşine.

Nădăjduieşte în Domnul!” (Ps. 27:14). Aşteaptă-L cu răbdare!

F. B. Meyer

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Matei 6.19-34

    Ochiul simplu este acela care nu se îndreaptă decât spre un singur obiect. Pentru credincios, acest obiect este „comoara” lui: DomnulHristos. Noi Îl contemplăm „cu faţa descoperită” in Cuvânt şi această viziune ne luminează tot lăuntrul nostru (citiţi 2 Corinteni 3.18 şi 4.6,7). Inima noastră nu poate fi în acelaşi timp şi în cer şi pe pământ. A îndrăgi o comoară cerească şi, în acelaşi timp, a aduna bunuri pentru pământ sunt, prin urmare, două ocupaţii absolut incompatibile. Tot astfel, este imposibil să slujim mai mult decât unui singur stăpân (v. 24); dacă vom încerca, vom constata că poruncile primite sunt adesea contradictorii. Renunţând însă la Mamona (la „bogăţii” – vezi Luca 16.13), nu cumva ne expunem privaţiunilor, riscând să fim lipsiţi de ceea ce ne este necesar în clipa tic faţă? Domnul ne avertizează cu privire la această scuză rea. De aceea, vă spun: Nu vă îngrijoraţi…” (v. 25). Să deschidem ochii, după cum ne invită Domnul Isus, şi să observăm în creaţie mărturiile nenumărate cu privire la grija plină de afecţiune şi de bunătate a Tatălui ceresc îndreptată spre cele mărunte: flori, păsări… (comp. cu Psalmul 147.9).

    Nu, Dumnezeu nu va rămâne niciodată dator faţă de cei care vor pune interesele Sale pe primul plan în viaţa lor, faţă de cei care-L vor alege pe El (Luca 10.42). Dar trebuie să începem cu aceasta.

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 

Text: Efeseni 1:1-14

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos.” Efeseni 1:3

„BEA-L TOT!”

V-aţi gândit vreodată la apele care curg continuu peste stâncile cascadei Niagara? Dar la milioanele de flori care împânzesc câmpurile şi pădurile unde nici un ochi de om nu le-a văzut vreodată? Apa şi florile nu sunt lucruri de prisos; ele ilustrează generozitatea cu care Dumnezeu ne dăruieşte totul din cauza bunătăţii Sale şi a harului Său fără margini. El ne invită să luăm, fără plată, din infinitele Sale resurse până ce vom fi pe deplin satisfăcuţi. Un băieţel a avut un accident şi a fost spitalizat. După ce a fost pus în pat cât mai confortabil, o soră medicală i-a adus un pahar mare cu lapte. S-a uitat cu poftă la el, dar nu l-a luat. Venea dintr-o familie săracă unde rare ori îşi potolise foamea în întregime. Dacă a primit un pahar cu lapte, a fost numai în parte umplut, şi chiar şi atunci trebuia să-l împartă cu unul din frăţiorii lui. În sfârşit, s-a uitat la pahar şi la sora medicală, apoi a întrebat: „Cât pot să beau din el?” Sora medicală i-a răspuns: „Bea-l tot! Mai este!”Tot aşa, nu există limite ale graţiei divine din care putem gusta în mod gratuit. Izvoarele reîmprospătării spirituale curg în permanenţă pentru a aproviziona pe cel credincios zi de zi. Suntem binecuvântaţi „cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti, în Cristos” (Efeseni 1:3), şi acestea includ şi iertarea (v. 7), cunoştinţa (v. 8), moştenirea vieţii veşnice (v. 11) şi siguranţa v.13). Avem o bogăţie a graţiei divine asigurată pentru acum şi pentru veşnicie (Efeseni 2:7). Nu trebuie să cerem toată ziua: „Doamne, binecuvântează-mă”, ci mai degrabă să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru harul bogat care deja este al nostru!      – H.G.B.

El ne dă mai mult har când poverile sporesc, 
Trimite putere cu cât munca e mai tenace. 
El vine cu mila când durerile ne cresc, 
Şi la mulţimea-ncercărilor răspunde cu pace. –  Flint

Cele mai mari nevoi pe care le avem nu pot întrece bogăţia resurselor lui Dumnezeu.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

„Cei doi îngeri au venit la Sodoma seara.”  Geneza 19.1

Acești doi îngeri, pe care eu îi numesc evangheliști cerești, au intrat în Sodoma. Nu au vrut să intre în casa lui Lot. De ce? Cred că motivul este foarte simplu: ei nu socoteau că această casă avea o reputație bună. Obiceiurile casei lui Lot erau de așa fel, încât cei doi mesageri simțeau că ar fi mai bine să stea afară, decât să intre înăuntru. Ce lecție pentru noi! Care este atmosfera din casele noastre? Este casa mea locul în care Domnul Isus poate fi întotdeauna găsit și în care cei ai Săi sunt mereu bineveniți? Acești slujitori ai lui Dumnezeu au simțit că lucrurile nu stăteau așa cu casa lui Lot, de aceea au dorit să stea afară.

Totuși, Lot ia constrâns să intre, iar ei au acceptat; și îndată ce au intrat, oamenii cetății sau adunat în jurul casei și adevăratul caracter al nelegiuirii cetății sa manifestat. Apoi îngerii iau lovit cu orbire pe acei oameni. Să remarcăm cum Dumnezeu a lovit astăzi creștinătatea cu orbire, cu o orbire morală, spirituală. Ne îndreptăm cu repeziciune către momentul despre care vorbește Epistola a doua către Tesaloniceni, unde se spune că „Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca ei să creadă minciuna, ca să fie judecați toți cei care nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nedreptate” (2 Tesaloniceni 2.11).

Acest lucru va avea loc doar după ce Domnul îi va fi luat pe ai Săi de pe acest pământ. Atunci orbirea judiciară va cădea peste toți cei care au respins lumina. Însă, deși momentul aplicației depline a acestui loc din Scriptură nu a venit încă, orice credincios care privește cu atenție în jur nu poate să nu observe orbirea morală care a căzut peste creștinătate, în special peste acele țări care au fost atât de favorizate de Dumnezeu prin Cuvântul Său.

W. T. P. Wolston

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

„Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește, ca toți oamenii să fie mântuiți” 1 Timotei 2.3,4

„Ghidul turistic spre cer”

Apoi lacrimile i-au curs pe obraji, când a istorisit despre Cel la care au venit odinioară vameșii și păcătoșii și care poate salva și pe cel mai mare păcătos. Fețele întunecate, împietrite au ascultat cu atenție vestea bună. Baedeker scria: „Nu se poate compara nimic din civilizația noastră cu Sahalin. De o generație, rușii trimit acolo, în acea insulă plină de ceață și gheață, pe cei mai gravi răufăcători. Încătușați, marcați cu fierul pe frunte și pe obraz, înconjurați de gheața lacului împietrit, nu văd nicio cale de scăpare, iar existența lor înseamnă moartea de vii”.

Dr. Baedeker avea multe exemplare de Noul Testament cu el, ca cei aflați acolo să poată studia după predica sa acest ghid turistic spre cer. Dar nu toți întemnițații știau să citească, mulți dintre ei nu învățaseră niciodată. Tocmai pentru aceștia, dr. Baedeker avea în bagajul său o ediție prescurtată a ghidului turistic spre cer. Era o carte unică, și anume o carte fără cuvinte.

Dr. Baedeker relata cândva: „Comandantul închisorii m-a lăsat să aștept două ore în anticameră. Până la urmă am fost lăsat să intru și am primit permisiunea să vizitez întemnițații. Un soldat de pază m-a dus într-o temniță subterană, înfiorătoare. Aici, celulele erau umede, reci, întunecoase și trezeau teama. Întemnițații trebuiau să-și petreacă aici nopțile pe podeaua de piatră și erau chinuiți de șobolani și de gângănii”.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

OCROTIRE DIVINA

„Va vedea sângele … și nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre” (Exodul 12:23)

Când îngerul morții a vizitat Egiptul, numai cei ai căror ușiori erau vopsiți cu sânge de miel au fost protejați împotriva „nimicitorului”. Sângele Domnului Isus (Mielul lui Dumnezeu) este încă cea mai bună ocrotire a ta împotriva dușmanului care „dă târcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).

Un autor scrie: „Când diavolul vede o persoană sau o familie care este sub protecția sângelui Domnului Isus, el merge mai departe. Diavolul preferă să găsească o pradă mai ușoară decât să-și creeze necazuri cu cineva care îi aparține Domnului. La fel cum hoțul preferă pe cineva care nu cunoaște bine împrejurimile, care nu este atent și pare a fi slab, tot astfel, dușmanul își alege victimele bazându-se pe ceea ce pare a fi un lucru sigur. Fă-l să caute în altă parte…acoperă-ți familia și pe cei dragi cu…sângele Domnului Isus”.

Dumnezeu a pus un gard viu în jurul Gomerei, nevasta profetului Osea ca s-o protejeze de relațiile adulterine și ca s-o atragă înapoi la soțul ei. El a spus: „îi voi astupa drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările (Osea 2:6). înainte ca familia ta să plece de acasă dimineața, roagă-L pe Dumnezeu să-i înconjoare cu protecția Sa Divină, să-i păzească pe parcursul zilei și să pună în calea lor un obstacol care să-i ferească de influențele rele.

Dumnezeu ți-a dat autoritate în fața diavolului, așa că spune-i: „Nu ai dreptul să le faci rău celor dragi ai mei în nici un fel. Am autoritate asupra ta în Numele Domnului Isus și prin puterea Duhului Sfânt și declar nule și neavenite orice strategii și uneltiri pe care le-ai plănuit”.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: