Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 17, 2016”

17 Iulie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

 

Miracolul credinţei

„Învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare” 1 Corinteni 2:4

Pavel a fost un învăţat şi un orator de prim rang; el nu vorbeşte dintr-o umilinţă nedemnă, ci spune că ar umbri puterea lui Dumnezeu dacă, atunci când predică Evanghelia, i-ar impresiona pe oameni prin „vorbirea lui strălucită”. Credinţa în Isus este un miracol produs numai prin puterea Răscumpărării, nu printr-o vorbire impresionantă, nu prin insistenţă şi succes, ci numai prin puterea lui Dumnezeu. Puterea creatoare a Răscumpărării vine prin predicarea Evangheliei, dar niciodată nu se datorează personalităţii predicatorului. Adevăratul post al predicatorului ar trebui să fie nu abţinerea de la mâncare, ci abţinerea de la oratorie, de la a face impresie printr-un stil ales de exprimare, de la orice ar putea împiedica prezentarea Evangheliei lui Dumnezeu. Predicatorul este acolo un reprezentant al lui Dumnezeu – „ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi”. El este acolo ca să prezinte Evanghelia lui Dumnezeu, nu idealuri umane. Dacă oamenii vor să fie mai buni doar datorită predicării mele, ei nu se vor apropia niciodată de Isus Cristos. Tot ceea ce mă măguleşte în predicarea Evangheliei va sfârşi prin a face din mine un trădător al lui Isus; împiedic puterea creatoare a Răscumpărării Lui să-şi facă lucrarea.

„Şi după ce voi fi înălţat…. voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

„Sufla un vânt uşor de miazăzi, şi ca unii care se credeau stăpâni pe ţintă, au ridicat ancorele…” Fapt. Ap. 27:13

Un vânt uşor, plăcut, care te poate face să gândeşti că eşti stăpân pe soartă, este adesea primul semn al furtunei distrugătoare care vine peste cei care ascultă mai degrabă de ce spun „cârmacii” decât de ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Să fim atenţi la acest vânt uşor, ori din ce direcţie ar veni! Dumnezeu v-a vorbit, dar voi n-aţi vrut să luaţi seama la înştiinţarea Lui şi se pare că totul merge liniştit în viaţa voastră. Dar diavolul este pe cale de a vă hrăni cu o închipuire din care vă veţi trezi, când va fi poate prea târziu. Este un lucru extrem de solemn să ascultăm de Dumnezeu, căci lucrul acesta nu va rămânea nepedepsit. În curând vântul furtunos va începe să sufle şi veţi vedea atunci ce înseamnă să vă sustrageţi de la ascultarea de voia şi Cuvântul Lui.

Sau poate aţi mers împreună cu Domnul Isus, aţi ascultat şi aţi avut experienţe binecuvântate cu El, dar ispita a venit, chemarea voastră a fost pusă la încercare şi cineva s-a interpus ca „cârmaci” între voi şi El. L-aţi ascultat şi v-aţi abătut de pe drumul corect. Cu acel cârmaci pe care l-aţi acceptat, aţi experimentat poate un fel de bucurie şi de exuberanţă (vioiciune), gândind că era o binecuvântare a lui Dumnezeu dar, neîntrebându-l pe El cu privire la acel „cârmaci”, v-aţi aşezat singuri în faţa unui naufragiu.

Metoda lui Satan, este de a vă pune înainte nişte „cârmaci” care pretind că ştiu mai bine decât Dumnezeu. Oh, aceşti cârmaci care sunt cauza naufragiului atâtor credincioşi care au început bine, dar care la urmă va duce negreşit la pierderea cununilor! Să nu ne încredem în aceste vânturi uşoare care bat azi din toate părţile; vor fi fără-ndoială, urmate de furtună şi de dezastru. La început este plăcut, ne încântă şi ne transportă în irealitate, dar trezirea din ea va fi dureroasă. În vremurile acestea din urmă sunt multe glasuri atrăgătoare, dar înşelătoare, căci Satan, ca să înşele pe oameni, „se transformă în înger de lumină”. Să ascultăm numai de glasul Bunului Păstor. Să nu ridicăm niciodată ancora fără a fi siguri de voia lui Dumnezeu şi să nu acceptăm alt traseu pentru vieţile noastre decât cel stabilit de El. Vântul uşor este înşelător ! El începe cu o uşoară neascultare de Dumnezeu, dar va duce sigur la naufragiu şi la pierderea a tot, afară de vieţile noastre. Să căutăm prin citirea Cuvântului şi prin rugăciune să cunoaştem voia lui Dumnezeu.

„Dumnezeu ne dă suficientă lumină ca să deosebim voia Lui, dar apoi, El aşteaptă ca să o ascultăm. Când am ascultat, tot El ne va face să vedem rezultatele binecuvântate.” – J.N.D. În ascultarea strictă de Cuvântul Lui, nu este naufragiu, nu este nici o pagubă, ci numai o cunună care ne aşteaptă.

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

 

„Vai de cetatea îndărătnică şi spurcată, vai de cetatea plină de asuprire. Ea n-ascultă de niciun glas, nu ţine seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său” Tef. 3:1-2

Trăim în zilele noastre vremurile de apostazie proorocite, asemănătoare cu ceea ce spune Cuvântul de mai sus. Este groaznic câte se spun de aşa numiţii duhovnici care sunt, de fapt aceia care conduc poporul din punct de vedere religios, nu se sfiesc să publice oficial că, Biblia nu este Cuvântul lui Dumnezeu. Mulţi dintre ei petrec împreună cu batjocoritorii, stau la mesele de joc şi beau în neştire. Avem multe exemple din ţară şi este o realitate tristă. Este adevărat că mulţi profeţi sau duhovnici sunt uşuratici, neluînd în seamă Cuvântul. „Proorocii, ei sunt uşuratici şi înşelători, preoţii, ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea”. Dacă ar fi să spunem tot ceea ce se vesteşte astăzi de la amvoane, nu este luat în derâdere Cuvântul lui Dumnezeu? Este de plâns! La cina Domnului iau parte beţivi care în cursul săptămânii ocărăsc pe Dumnezeu şi oamenii parcă nu văd. Sunt legaţi la ochi de cei orbi şi induşi în eroare prin vorbele lor, acceptând mântuirea unor persoane care s-au lepădat de Hristos. Dacă moare cineva se spune de obicei: „A terminat cu suferinţa şi a plecat acasă fericit – deşi pe baza Scripturii mulţi dintre ei ajung în iad. Domnul care este în mijlocul lor este drept şi nepărtinitor; prin servi credincioşi propovăduieşte dreptatea Sa neîncetat. Dar cei răi nu se ruşinează de nimic, continuînd să trăiască în răutatea lor. Tată drag, îndură-Te de multe suflete şi scapă-i din robia păcatului, umple-i cu Duhul Tău şi dă-le curaj să mărturisească Cuvântul Tău, ca să nu lipsească veghetorii de pe zidurile Sionului, care să nu tacă atunci când Ierusalimul va fi pregătit.

 

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

CURAJOŞI PENTRU ADEVĂR

„Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămânea tari şi vor face mari isprăvi.” Daniel 11.32

Domnul este Dumnezeul oştirilor, Domnul este numele Său. Aceia care se înrolează sub steagul Său vor avea un comandant care-i va pregăti pentru luptă şi le va da putere şi vitejie. Timpurile despre care Daniel scria erau din cele mai grele, dar este făgăduinţa că poporul lui Dumnezeu va ieşi biruitor în cele mai bune condiţii. Ei vor avea putere şi energie ca să biruiască pe vrăjmaşul cel puternic.Oh, de-am învăţa să-L cunoaştem pe Dumnezeul nostru, puterea Sa, credincioşia Sa, dragostea Sa care nu se schimbă şi să fim gata să jertfim totul pentru El. El poate să înflăcăreze râvna noastră, în aşa fel încât să fim gata să trăim şi să murim pentru El. De L-am cunoaşte pe Dumnezeul nostru printr-o părtăşie intimă cu El; atunci vom deveni asemenea Lui şi vom fi pregătiţi să stăm în picioare pentru adevăr şi neprihănire. Acela care contemplă faţa lui Dumnezeu, nu se va teme niciodată s-o întâlnească pe aceea a omului. Să rămânem în El şi vom câştiga din aceasta o inimă eroică care nu se va mai teme de o armată de duşmani. O armată nenumărată de oameni şi chiar de demoni va fi în faţa ochilor noştri ca neamurile înaintea lui Dumnezeu, care par ca nişte lăcuste. Dumnezeu să ne dea în această vreme de minciună putere să fim dedicaţi adevărului.”

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

 

Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul. Efes.6,14.

In faţa lui Dumnezeu neprihănirea noastră este desăvârşită căci ea este însăşi Hristos. Pentru aceasta nu ne trebuie „armătura.” Noi şedem în locurile cereşti, unde totul este desăvârşit şi în pace. Dar în luptele noastre cu duşmanii ne trebuie armătura practică. Mai întii mijlocul nostru trebuie să fie încins cu ADEVĂRUL. Mijlocul este sediul puterii noastre, şi transmite mai departe semnalele inimii. Dacă noi permitem inimii noastre să colinde în orice mediu, atunci satana primeşte cu uşurinţă putere asupra noastră. Această parte a armăturii este deci aplicarea practică a adevărului asupra inimii noastre. Dar pentru aceasta este necesar ca inima să fie ţinută în frâu şi tot ce este rău să fie judecat. În felul acesta toate adevărurile lui Dumnezeu au puterea lor ideală asupra creştinului. Într-o astfel de inimă satana nu va mai găsi nici un punct de atac.

Adevărul mai pune în faţa noastră şi marea problemă a ASCULTĂRII. Dumnezeu nu ne târăşte niciodată cu sila pe drumul ascultării, ci doar ne arată calea pe care trebuie să umblăm ca să fim fericiţi. Şi dacă nu vrem să înţelegem să dăm la o parte orice piedică pe care ne-o pune în cale firea noastră pământească, pentruca să răspundem chemării dumnezeieşti, ne lipsim de îndurarea pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne facă fericiţi. De multe ori, inimile noastre încep cu socoteala jertfelor, a piedicilor şi a greutăţilor în loc să alerge pe calea ascultării pline de râvnă pentru Acela a cărui chemare a răsunat în urechile noastre. Multe binecuvântări adevărate însoţesc fiecare pas pe calea ascultării, pentrucă ascultarea este rodul credinţei şi credinţa ne leagă de Dumnezeu, făcându-ne să avem o legătură vie cu El. Privind ascultarea din acest punct de vedere, vom vedea cât de mult se deosebeşte această ascultare de legalism (duh de robie faţă de lege, cu totul potrivnic harului). Să stăm dar gata, încinşi în felul acesta cu adevărul, fiind nişte harnici slujitori ai Marelui nostru Mântuitor.

 

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

 

„Uneşte-mi inima ca să se teamă de Numele Tău” (Psalmul 86:11, KJV). Sufletul meu este cu totul împrăştiat din cauza îngustimii, a conştientei de sine, a acceptării unui standard inferior, care planează în jurul meu şi mă împiedică în timp ce mă rog. Doamne, fii atotputernic pentru mine!

 

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

 

«Moise s-a pogorât de pe Muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul.» EXOD 34,29

Evlavia naturală, necalculată este ceva absolut sublim. Este dovada minunată a sfinţeniei lui Dumnezeu într-o viaţă de om. Ea radiază involuntar în exterior, datorit Duhului Sfânt şi nu eului nostm păcătos. Care este scopul adevărat al sfinţeniei tale? Ţelul lui Moise a fost Dom-nul. Trăind permanent în prezenţa Sa, el a radiat în jur divinitatea lui Dumnezeu. Faţa sa strălucea pentru că a rămas umil în prezenţa Lui. «Moise a rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi» (Exod 24,18). Moise a petrecut mult timp în părtăşie cu Domnul. Eu sunt însă mai degrabă uimit, impresionat de cât de mult timp îşi petrece Dumnezeu revelându-Se pe Sine şi descoperindu-Se oamenilor care sunt asemenea lui Moise. Acesta a avut desigur motive serioase de agitaţie şi putea foarte bine să spună: «Doamne, nu am timp să stau, căci mii de oameni mă aşteaptă». Dar el a rămas smerit în prezenţa Domnului.

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

Dimineaţa

Ştim, fraţi prea iubiţi de Dumnezeu, alegerea voastră. 1 Tesaloniceni 1:4

Mulţi vor să-şi cunoască alegerea înainte de a privi la Christos, dar nu pot învăţa următorul lucru: îşi pot descoperi alegerea doar „privind ţintă la Isus” (Evrei 12:2). Dacă vrei să fii sigur de propria ta alegere, asigură-ţi inima înaintea lui Dumnezeu punându-ţi următoarele întrebări: te simţi un păcătos pierdut şi vinovat? Atunci du-te imediat la crucea lui Christos şi spune-I lui Isus situaţia ta. Spune-I că ai citit în Biblie că „pe cel care vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (loan 6:37). Spune-I că a spus „adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice că Christos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi” (1 Timotei 1:15). Priveşte la Isus şi crede în El, şi te vei încredinţa în mod direct de alegerea ta, fiindcă dacă crezi cu siguranţă, eşti ales. Dacă te predai cu totul lui Isus şi te încrezi în El, atunci eşti unul din aleşii lui Dumnezeu; dar dacă te opreşti şi spui „vreau să ştiu mai întâi dacă sunt ales”, nu ştii ce ceri. Du-te la Isus, deşi eşti atât de vinovat, du-te aşa cum eşti. Uită toate întrebările curioase despre cei aleşi. Asigurarea Duhului Sfânt îţi va fi oferită, astfel încât vei putea spune „ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce i-am încredințat” (2 Timotei 1:12). Christos este prezent la fiecare consiliu ceresc. El îţi poate spune dacă ai fost ales sau nu, dar tu nu o poţi afla în alt mod. Pune-ţi încrederea în El, şi răspunsul Lui va fi „te-am iubit cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea” (Ieremia 31:3). Nu există nici o îndoială în privinţa alegerii tale, dacă tu L-ai ales pe El.

Fii prin alegerea lui Dumnezeu

Credem în Domnul Isus.

Seara

Nici unul să nu scape. 1 Regi 18:40

Atunci când proorocul Ilie a primit răspuns la rugăciune, şi focul venit din cer a consumat jertfe în prezenţa întregului popor, el a cerut israeliţilor să prindă preoţii lui Baal. Apoi a strigat cu putere „nici unul să nu scape”. El i-a dus pe toţi la pârâul Chison şi i-a înjunghiat acolo. Noi trebuie să facem la fel cu păcatele noastre. Toate sunt blestemate; nu trebuie păstrat nici unul. Păcatul tău favorit trebuie să moară. Nu-l cruţa, deşi strigă şi te imploră. Doboară-l, chiar dacă îţi este drag, aşa cum i-a fost Isaac lui Avraam. Loveşte-l, fiindcă Dumnezeu a lovit păcatul atunci când apăsa asupra propriului Său Fiu. Cu o voinţă fermă şi neclintită, trebuie să condamni la moarte păcatul care a fost odată idolul inimii tale. Te întrebi cum poţi face asta? Isus va fi puterea ta. Harul de a învinge păcatul ţi-a fost acordat prin legământul harului. Ai puterea de a câştiga victoria în cruciada împotriva poftelor, fiindcă Christos Isus ţi-a promis să fie cu tine „până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20). Dacă vrei să triumfezi asupra întunericului, plasează-te în prezenţa Soarelui Neprihănirii. Nici un loc nu este atât de potrivit pentru descoperirea păcatului şi recuperarea de sub puterile şi vinovăţia lui nu este la fel de bun ca prezenţa imediată a lui Dumnezeu. Iov nu a ştiut să scape de păcat până când nu şi-a odihnit ochii credinţei în Dumnezeu. Atunci s-a lepădat de sine şi s-a căit „în ţărână si cenuşă” (Iov 42:6). Aurul pur al creştinului devine adesea mat. Avem nevoie de focul sfânt care să topească zgura. Să alergăm la Dumnezeu. El este un foc mistuitor, dar nu ne va mistui sufletele, ci numai păcatele. Lăsaţi bunătatea lui Dumnezeu să ne inspire o gelozie sfântă şi o mânie îndreptăţită împotriva nelegiuirilor noastre, care sunt o urâciune pentru El. Du-te la luptă înarmat cu puterea Lui, şi distruge toată ceata blestemată de păcate. „Nici unul să nu scape”.

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

Eu privesc liniştit din locuinţa Mea. (Isaia 18:4)

În acest pasaj, Asiria se ridică împotriva Etiopiei, al cărei popor este descris ca fiind „tare şi puternic” (v.2). Când armata înaintează, Dumnezeu nu face nici un efort ca să-i oprească, şi ai impresia că vor fi lăsaţi să facă ce vor. Domnul priveşte din „locuinţa” Sa în timp ce soarele continuă să strălucească peste ei, însă „înainte de seceriş” (v.5) toată armata aceea mândră este înfrântă la fel de uşor cum este tăiată o mlădiţă din viţă.Nu este aceasta o frumoasă imagine a lui Dumnezeu – care priveşte liniştit? Însă liniştea Lui nu trebuie confundată cu un asentiment sau un consimţământ pasiv. El aşteaptă pur şi simplu momentul potrivit şi Se va ridica la momentul cel mai oportun, exact când planurile celor răi sunt pe punctul de a reuşi, ca să-i copleşească pe vrăjmaşi cu dezastru. Şi când vedem răul din lumea aceasta, când privim succesul aparent al răufăcătorilor, şi când suferim opresiunile celor care ne urăsc, să ne amintim acele minunate cuvinte ale lui Dumnezeu – „Eu privesc liniştit”.Da, Dumnezeu are un alt punct de vedere, şi în spatele cuvintelor Lui este înţelepciune. De ce i-a urmărit Domnul Isus pe ucenicii Săi trăgând la vâsle în noaptea aceea furtunoasă? De ce, fără să-L vadă ceilalţi, a urmărit cursul evenimentelor îngrozitoare desfăşurate la Betania, când Lazăr a trecut încet prin stadiile bolii lui terminale, a murit şi a fost în final înmormântat într-un mormânt stâncos? Domnul Isus aştepta pur şi simplu momentul potrivit când putea să intervină cel mai eficient.Este Domnul liniştit cu tine? Cu toate acestea, El este atent şi încă vede totul. El Şi-a pus degetul pe pulsul tău şi este extrem de sensibil chiar şi la cea mai mică schimbare. Şi El va veni să te salveze la momentul potrivit.


din Comentarii devoţionale zilnice

Orice ne-ar cere Domnul şi oricât de încet poate părea că lucrează, putem fi absolut siguri că El nu va fi niciodată un Mântuitor confuz sau înfricoşător.

 

O, suflet neliniştit, sub nuia,

Tatăl tău vorbeşte, fii liniştit, fii liniştit;

Învaţă să fii liniştit în Dumnezeu,

Şi lasă-L să te modeleze după voia Sa.

 

O, suflet rugător, fii liniştit, fii liniştit,

El nu-Şi poate călca Cuvântul promis;

Cufundă-te în voia Sa binecuvântată,

Şi nădăjduieşte în Domnul cu răbdare.

 

O, suflet ce aşteaptă, fii liniştit, fii tare,

Şi chiar dacă El întârzie, încrede-te şi aşteaptă;

Nu te îndoi, El nu va aştepta prea mult,

Nu te teme, El nu va veni prea târziu.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Matei 9.18-38

    Evangheliile nu pot nici pe departe să cuprindă toate minunile făcute de Domnul Isus (vezi Ioan 21.25). Dumnezeu le-a consemnat în Cuvântul Său numai pe acelea care îşi găsesc un corespondent în învăţătura pe care El vrea să ne-o dea.    Învierea fetei fruntaşului sinagogii are, printre altele, o aplicaţie profetică: Domnul este privit ca fiind pe cale să redea viaţa poporului Său, Israel. În tot acest timp (cel de faţă), El este la dispoziţia tuturor acelora care se apropie de El prin credinţă, aşa cum a făcut această femeie (v. 20).    In Isus se află suficientă putere pentru a vindeca „orice boală şi orice neputinţă” (v. 35); în inima Sa se află suficientă dragoste pentru a-Şi purta întregul popor ca Adevăratul Păstor al lui Israel (v. 36) şi, cu toate acestea, chiar dacă pe ici pe colo întâlneşte şi credinţă (aici, din partea celor doi orbi: v. 28,29), El Se loveşte de cea mai cumplită necredinţă (v. 34).Noi, cei care traversăm aceeaşi lume şi ne confruntăm cu aceleaşi nevoi (în mod trist, adesea cu inimi atât de nesimţitoare: Iacov 2.15,16), să-I cerem Domnului să ne dezvăluie mai
clar perspectiva măreţului Său seceriş (Ioan 4.35) şi să-L rugăm să scoată noi lucrători (v. 38).

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 

Text: Matei 16:13-18               

„pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui” Matei 16:18

VIE SI SĂNĂTOASĂ

Referindu-se la unele acţiuni pline de nebunie luate de împăratul roman Diocleţian, C. H. Spurgeon subliniază absurditatea împotrivirii faţă de Dumnezeu şi de caracterul indestructibil al Bisericii Sale. Spurgeon scrie: Diocleţian a bătut o monedă pe care apare inscripţia: „Numele de creştin este pe cale de dispariţie”. În Spania au fost ridicatei două coloane monumentale de către Diocleţian. Pe unele, din ele a fost scris: „în cinstea lui Diocleţian Jovian Maximian Herculeus Augustul Cezar care a extins Imperiul Roman în est şi vest şi a stârpit numele creştinilor care au dus republica la ruină”. Pe cel de-al doilea obelisc era o inscripţie care-l slăvea pe cezar pentru că „a abolit superstiţia lui Cristos şi a răspândit închinarea la zei”. Spurgeon continuă şi spune, aşa cum a observat un scriitor modern: „Avem aici un monument ridicat de păgânism deasupra mormântului inamicului învins. Dar… departe de-a fi dispărut, creştinismul era în ajunul triumfului lui permanent şi final… Nici în Spania, nici în altă parte, nu poate fi arătat mormântul creştinismului; pentru că nu există nici unul, deoarece cei vii n-au mormânt”. Cât de adevărat! Biserica nu are mormânt. Păstrată de Dumnezeu şi înzestrată cu putere de Duhul Sfânt, ea este indestructibilă. Nici o putere, omenească sau demonică, nu este în stare să o biruiască Da, Biserica este vie şi sănătoasă – şi întotdeauna va fi aşa!  -R.W.D.

Din vremi ce-au fost, ce sunt, şi-or trece cu zel 
Unde sunt azi împăraţi şi titani? 
Dar Biserica Ta se roagă la fel 
Şi azi ca acum o mie de ani. – Coxe

Lucrătorii Domnului pot fi opriţi, dar lucrul Domnului va continua.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Iar lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui și sora mamei Lui, Maria a lui Cleopa, și Maria din Magdala. Isus deci, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe carel iubea stând alături, ia spus mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!”. Apoi ia spus ucenicului: „Iată mama ta!”.  Ioan 19.2527

Cele șapte cuvinte de pe cruce (3)

Mulți Îl batjocoreau pe Domnul Isus răstignit, care le făcuse numai bine în timpul vieții Sale. În contrast cu aceștia, era un grup mic de credincioși devotați, care stăteau aproape de cruce. Cu aproximativ treizeci și trei de ani în urmă, mama Domnului – împreună cu Iosif – Îl aduseseră în templu. Cu acea ocazie, Simeon spusese că o sabie avea să străpungă sufletul Mariei (Luca 2.35). Stând acolo lângă cruce, ea trebuie să fi realizat că acea profeție se împlinea acum înaintea ochilor ei.

Cealaltă Marie – cumnata mamei Domnului – era și ea acolo, împreună cu Maria Magdalena, din care Domnul scosese șapte demoni (Luca 8.2). Aceste femei aveau un mare devotament față de El și, datorită acestui devotament, Maria Magdalena avea să fie prima ființă umană căreia Domnul i Se va arăta după înviere (Ioan 20). Toți ucenicii fugiseră, cu excepția celui „pe care Isus îl iubea” și care stătea și el acolo, împreună cu aceste femei credincioase.În această scenă de adâncă umilință, Domnul a privit la mama Sa și, de asemenea, la ucenicul care era acolo. Frații Săi încă nu credeau în El, iar acum El, fiul cel mai în vârstă al Mariei, urma să plece din lumea aceasta. Gândinduse la ea, El a încredințato în grija ucenicului Său credincios.

A. E. Bouter

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

„Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, ca să ne aducă la Dumnezeu”

1 Petru 3.18

Să ne gândim!

Domnul Isus Hristos, devenit Om, a renunțat în întregime la voința Sa și a făcut întotdeauna doar ceea ce plăcea Tatălui Său. De la iesle la cruce, El a fost condus în toate de voia și gloria lui Dumnezeu. El a fost singurul Om desăvârșit, fără pată, care a călcat vreodată pe acest pământ murdar de nelegiuiri. El a fost Cel Drept care a murit pentru cei nedrepți, păcătoși, pentru a ne aduce la Dumnezeu. Mântuitorul a părăsit cerurile și a venit pentru noi jos, în această lume întunecată și plină de păcat. A coborât în adâncimile întunecate ale morții. El a suferit părăsirea de către Dumnezeu, care a produs o durere mai adâncă pentru sufletul Său decât i-ar fi putut provoca toți oamenii și demonii împreună.

Toate acestea le-a făcut pentru noi, păcătoșii, și totuși cât de puțin ne gândim la suferințele Domnului! Suntem foarte indiferenți și insensibili. Se pare că ne mulțumim să primim mântuirea ca rezultat al crucii și suferințelor Mântuitorului, al agoniei și durerii Lui, al durerii inexprimabile, în timp ce, în aceeași măsură, inimile noastre sunt reci și indiferente față de El. Această stare de lucruri poate fi schimbată chiar astăzi. Cum? Gândindu-ne mai profund la ceea ce a făcut Domnul și Mântuitorul nostru, ca să ne aducă la Dumnezeu.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

LASERUL LUI DUMNEZEU

„Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri” Evrei 4:12

Te tulbură uneori cititul Bibliei? Ai impresia câteodată că predica îți este adresată ție? „Cuvântul lui Dumnezeu este…mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul…

Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este…descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face” (v. 12-13). Când vine vorba de judecarea cauzelor noastre, Domnul Isus, Medicul suprem, poate determina cu precizia unui laser diferența dintre ceea ce este sănătos în viețile noastre și ceea ce trebuie scos afară.

Autorul Jon Walker scrie: „sub pielea de la mâna mea dreaptă s-a dezvoltat un chist și fiindcă eram jurnalist, trebuia să fac ceva. Procedura era delicată, fiind nevoie de un chirurg care să taie exact în locul potrivit. Acest medic era sigur că poate s-o facă, însă eu aveam emoții. Operația a decurs excelent și singurul lucru care îmi aduce aminte de chist e o mică cicatrice.

Cuvântul lui Dumnezeu e la fel de delicat și de precis precum un chirurg care îndepărtează cu dibăcie un chist de pe cartilaj. El operează în mod desăvârșit, îndepărtează atitudinile, gândurile, motivațiile și faptele nepotrivite, lăsându-ne „goi și descoperiți înaintea ochilor Săi” (v. 13). Când Dumnezeu îți vorbește, El o face cu un scop – ca viața ta să se asemene cu cea a lui Hristos. Răspunsul tău trebuie să fie mereu acesta: „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima!” (Psalmul 139:23). Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să scoată în evidență acele domenii din viața ta care au nevoie de schimbare. Nu fugi de acest proces și nu uita: „Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic. El face rana, și tot El o leagă; El rănește, și mâna Lui tămăduiește.” (Iov 5:17-18).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: