Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 21, 2016”

21 Martie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

 

Interes sau identificare?

Am fost răstignit împreună cu Cristos. Galateni 2:20

Nevoia spirituală imperativă a fiecăruia este de a semna „sentinţa de moarte” a înclinaţiei spre păcat, de a transforma toate impresiile emoţionale şi convingerile intelecluale într-un verdict moral împotriva înclinaţiei spre păcat, adică împotriva pretenţiilor mele asupra mea însumi. Pavel spune: „Am fost răstignii împreună cu Cristos”; el nu spune „M-am hotărât să-L imit pe Isus Cristos”, nici „Mă voi strădui să-L urmez”, ci „M-am identificat cu El în moartea Sa”. Când ajung la o asifel de decizie morală şi acţionez pe baza ei, atunci tot ceea ce a săvârşit Isus pentru mine pe cruce este săvârşit în mine. Predarea mea de bună voie in mâinile lui Dumnezeu îi dă Duhului Sfânt posibilitatea de a mă face părtaş sfinţeniei lui Isus Cristos.

„… şi trăiesc…” Individualitatea mea rămâne, dar izvorul, înclinaţia dominantă sunt radical schimbate. Am acelaşi trup uman, dar vechiul drept al lui Satan asupra mea este distrus.”Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup…”, nu viaţa pe care doresc s-o trăiesc sau mă rog s-o trăiesc, ci viaţa pe care o trăiesc acum în trupul meu muritor, viaţa pe care o pot vedea oamenii, „o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu (KJV)”. Această credinţă nu este credinţa lui Pavel în Isus Cristos, ci credinţa pe care Fiul lui Dumnezeu ia dat-o – credinţa Fiului lui Dumnezeu. Nu mai este credinţa în credinţă, ci credinţa care a depăşit toate limitele imaginabile, însăşi credinţa Fiului lui Dumnezeu.

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

„Binecuvintează suflete al meu pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui! Psalmi 103:2

Luînd în considerare bunătatea Tatălui ceresc cu privire la noi, ne putem întreba, pe drept cuvânt, dacă este posibil să uităm ce a făcut şi face El pentru noi. Din nefericire, este posibil şi ce regretabil este aceasta. Ne este greu să înţelegem că Israel a putut să uite minunata izbăvire a ieşirii din Egipt, să uite traversarea Mării Roşii şi toate celelate minuni care au urmat. Dar israeliţii n-ar putea şi ei să zică despre noi: „este posibil ca creştinii, obiectul unei astfel de iubiri răscumpărătoare, ai unei mântuiri aşa de mari şi ai atâtor haruri, să poată uita toate aceste binefaceri? O astfel de uitare este dovada unei mari lipse de recunoştinţă. Dacă noi luăm binefacerile lui Dumnezeu ca pe ceva care ni se cuvine, suntem vinovaţi. Noi primim binecuvântările bunătăţii lui Dumnezeu, ne bucurăm de ele şi până la urmă ne obişnuim cu ele. Pentru Israel, Dumnezeu făcea zilnic minunea cu mana dar a venit vremea când, obişnuindu-se cu această minune, poporul a vorbit despre ea cu dispreţ şi a început să dorească altceva. Nu este şi cu noi la fel? Dumnezeu a făcut să plouă peste noi pâinea din cer („Eu sunt Pâinea cea vie care S-a coborât din cer.”), primim din plin bogăţii duhovniceşti, dar ne-am obişnuit cu ele şi suntem nemulţumiţi. Mereu ne trebuie altceva sau ceva nou, o predică mai bine ticluită, o învăţătură mai deosebită (chiar dacă ea este greşită) idei mai originale şi chiar felul de desfăşurare a orei de cult mai deosebit, mai antrenant, mai lumesc chiar, depărtându-se de simplitatea care era în Biserica primară şi de învăţătura clară a Cuvântului lui Dumnezeu. Ne luăm timp să citim tot felul de cărţi când noi suntem departe de a epuiza bogăţia pe care o avem în Cartea lui Dumnezeu. În felul acesta ne hrănim viaţa proprie; viaţa nostră spirituală nu mai este alimentată de mana proaspătă şi mana de ieri nu mai este bună. Neasimilând ceea ce am primit deja, trecând de la un lucru la altul, devenim insensibili la lucrarea Duhului lui Dumnezeu în noi. Înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu că şi Biserica va cădea, în această privinţă, ca şi Israel. „Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol” (Apoc.3:17).Fără îndoială că binefacerile lui Dumnezeu sunt atât spirituale, cât şi materiale, de aceea să rugăm pe Tatăl nostru să ne dea o inimă plină de mulţumire şi recunoştinţă pentru că, în Domnul Isus, El ne-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia.

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

 

„După ce a ieşit afară, S-a dus, ca de obicei în Muntele Măslinilor.”Luca 22:39

Aceasta era un loc unde Isus mergea cu plăcere, loc în care a vorbit adesea cu Tatăl, şi a fost întărit.De data aceasta era ultimul drum, şi de aceea şi cel mai greu, căci toată puterea Iadului I S-a împotrivit. Înainte de întemeierea lumii Isus a luat asupra Sa lucrarea de mântuire a omenirii. Dumnezeu a creat omul, dar omul a ruptlegătura prin neascultarea sa, luând din roada pomului interzis de Dumnezeu. Fapt pentru care a fost alungat din Grădina Eden, fiind nevoit a-şi câştiga pâinea prin sudoarea frunţii. Urmaşii lui au fost zămisliţi şi născuţi în păcat şi au trăit departe de Dumnezeu. „Apoi pofta când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată înfăptuit aduce moartea.” Iacov 1:15, apoi mai este scris: „Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii ca să le facă.Galateni 3:10 .”oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.”Evrei 9:27. Dacă Isus Hristos Mântuitorul nostru nu ar fi venit să ne răscumpere, noi toţi am fi pierit. Căci este scris:”Cel ce calcă legea lui Moise este omorât fără milă.” Conform dreptăţii Lui Dumnezeu nu s-ar putea altfel. Dar este o cale de scăpare:”Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16. Fiul Lui Dumnezeu a venit în lumea noastră luând trup de carne, ca şi noi, S-a smerit, a luat chip de rob, fiind ascultător până la moarte pe cruce.

 

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

FERIŢI DE ALUNECARE

Vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni. Proverbe 3.23

Adică, dacă tu urmezi drumul tău cu înţelepciune şi sfinţenie, vei fi păzit pe el. Acela care merge pe drumul regal este sub protecţia Regelui. Pentru fiecare om este o cale, care e îndeletnicirea particulară a vieţii sale; şi acela care merge cu credincioşie în frica de Dumnezeu, va fi păzit de rău. Poate că nu vom călători în lux, dar vom fi în siguranţă. Poate că nu vom fi în stare să alergăm ca cei tineri; dar vom putea merge ca oameni de bine.Cel mai mare pericol îl găsim în noi înşine; piciorul nostru, vai, se poate poticni uşor. Să cerem o putere mai mare, pentru a birui această tendinţă de a ne împiedica, Câte unii se împiedică şi cad pentru că nu văd pietrele din drumul lor. Harul dumnezeiesc ne face în stare să recunoaştem păcatul şi să-l evităm. Să cerem împlinirea acestei făgăduinţe. Cel mai mare pericol pentru noi este neglijenţa şi, pentru a ne feri de el, Domnul a spus: „Vegheaţi şi rugaţi-vă”.Oh, Domnul sa ne dea harul să mergem în fiecare zi, fără să ne poticnim niciodată. Nu este de ajuns să fim feriţi de cădere. Ruga noastră ar trebui să fie, să fim păziţi de a aluneca, aşa ca să-L putem adora pe „Acela care ne poate păzi de orice cădere”.

 

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

 

Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. Ioan 1.5

Poporul ales de Dumnezeu, poporul Israel a decăzut, a intrat în umbra morţii. Dar prin harul lui Dumnezeu are posibilitatea să vadă o mare lumină (Isa. 9.2). Domnul Isus a venit pe pământ ca lumina adevărată pentru ca fiecare om să fie luminat. Cine vine la lumină se recunoaşte păcătos, îşi mărturiseşte starea de păcat şi se pocăieşte de faptele făcute în întuneric, devine prin „lumina lumii” care este Domnul Cristos, o „lumină” pentru cei din lume. Sunt puţini, care au ieşit din întuneric şi au devenit lumini, cei mai mulţi au rămas în întunecimea păcatului şi în umbra morţii. Păcatele lor cele multe şi grele (egoismul, păcatele în ascuns, ura, neadevărul) fac imposibilă pătrunderea luminii.\Aşa cum într-o noapte cu ceaţă deasă milioanele de particule de apă nu lasă să treacă lumina cea puternică, la fel este inima omului plină de tot felul de păcate. În inima aceasta nu este loc pentru lumina adevărului. Dar prin harul Lui, Dumnezeu îşi îndreaptă lumina adevărului Evangheliei spre oameni, aşa cum era de exemplu în Fapte 24.25 cazul lui Felix. Acest om a fost cuprins de frică, dar înainte de a primi lumina adevărului a vrut să îndepărteze el singur răul, să se judece singur, dar n-a putut cu propria-i putere să facă ceva. El era înfăşurat de „pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii” şi lumina lui Dumnezeu nu a putut pătrunde în el.Noi suntem în vremea harului dumnezeiesc. El ne dă TOTUL, fără bani şi fără plată. Vrei să pierzi vremea harului? Nu întotdeauna va lumina Lumina. Primeşte-o prin credinţă şi ascultare şi va fi a ta.Ceea ce îţi dă viaţa veşnică e CREDINŢA în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Isus Cristos, asta înseamnă a-L primi ca pe Domnul vieţii tale. Credinţa în El îţi dă viaţa veşnică, iar necredinţa în El, tăgăduirea Lui, sfidarea Lui, dispreţuirea Lui atrăgând asupra ta mânia lui Dumnezeu.

 

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

 

O, Doamne, Te slăvesc pentru gândurile măreţe ce vin când cuget la faptul de a fi mădular în Trupul Tău Mistic. Cât tânjesc să fiu însufleţit într-atât, încât să îmi dau seama mai mult de această minune.

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

 

«Oboseşti mergând.» Isaia 57,10

De multe ori suntem incapabili să experimentăm puterea biruinţei Domnului în slăbiciunea noastră pentru că avem o inimă împărţită şi speranţe duplicitare. În viaţa de zi cu zi ne punem nădejdea în fel de fel de lucruri, numai în Isus nu. Şi deoarece nu El este principala prioritate în işteptare, atâtea lucruri în care ne-am pus mari speranţe eşuează.Mă gândesc în acest context la un cuvânt al Domnului spus prin profetul Hagai: «Vă aşteptaţi la mult şi iată că aţi avut puţin, l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui» (Hagai 1,9). Cu alte cuvinte, eul tău are prioritate, iar Domnul e pe locul doi sau chiar trei. Lasă-mă să-ţi atrag atenţia asupra faptului că El ştie exact care-ţi sunt priorităţile! Domnul pătrunde în cele mai adânci locuri ale inimii tale. Cine are taine faţă de El acela dovedeşte că inima sa este împărţită. Un astfel de om nu este și nu va fi cu nici un chip binecuvântat.

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

DIMINEAŢA

Veţi fi risipiţi fiecare la ale lui, şi pe Mine Mă veţi lăsa singur. Ioan 16:32

Puţini au împărtăşit durerile din Ghetsemani. Majoritatea ucenicilor nu era destul de înaintată în har ca să fie admişi la taina „chinului” său (Luca 22:44). Ocupaţi să sărbătorească Pustele la casele lor, îi reprezintă pe cei care citesc litera, dar rămân mereu departe de spiritul Evangheliei. Celor doisprezece, ba nu, celor unsprezece, li s-a oferit privilegiul să intre în Ghețimani şi să vadă marea luptă. Dintre cei unsprezece, opt au fost lăsaţi deoparte; aveau părtăşie, dar nu de felul aceleia în care doresc oamenii să fie incluşi din toată inima. Doar trei au fost favorizaţi să se apropie de Domnul în noaptea tainicei dureri. Dar nici măcar aceştia nu puteau intra fără văl; trebuiau să stea la o aruncătură de piatră distanţă. El trebuia să „calce în teasc” (Isaia 63:3) singur, şi nimeni din poporul Său nu trebuia să fie cu El. Petru şi cei doi fii ai lui Zebedei îi reprezintă pe cei câţiva sfinţi eminenţi şi experimentaţi, care au rămas în istorie ca „părinţii bisericii”. Fiindcă făcuseră treabă pe ape mari, se Considera că puteau să străbată valurile imense din Atlanticul patimilor Mântuitorului. Pentru unele suflete este sortit, pentru binele altora şi pentru întărirea puterilor lor în conflictele viitoare, să intre în cercul interior şi să asculte gemetele de durere ale Marelui Preot. Au împărtăşit cu El durerile şi s-au făcut asemenea cu moartea Lui (Filipeni 3:10). Totuşi, nici rnăcar aceştia nu pot pătrunde în locul sacru al suferinţei Mântuitorului. „Durerile tale ascunse” este expresia remarcabilă a liturghiei greceşti. Exista o cameră interioară a durerii Stăpânului, închisă cunoaşterii şi părtăşiei omeneşti. Acolo Isus a fost lăsat singur. Aici Isus a fost mai mult decât oricând „darul nespus de mare” (2 Corinteni 9:15). Nu a avut dreptate Watts să scrie „El ne-a cumpărat toate bucuriile necunoscute cu dureri binecunoscute”?

SEARA

Poţi să înnozi tu legăturile Găinuşei, sau să dezlegi frânghiile Orionului? Iov 38:31

Dacă suntem tentaţi să ne lăudăm cu abilităţile noastre, măreţia naturii ne poate arăta cât de firavi suntem. Nu putem mişca cea mai mică stea şi nu putem întârzia nici măcar una din razele dimineţii. Vorbim despre putere, dar cerurile râd de încumetarea noastră. Când Găinuşa, un mănuchi scânteietor de stele, străluceşte în nopţile primăvărarice, noi nu o putem opri, şi când se ridică Orionul, iar anul este legat în frânghiile iernii, noi nu putem să ne eliberăm de puterea lui îngheţată. Anotimpurile se succed după orânduirea divină. Întregul neam omenesc nu le poate schimba orarul. Doamne, ce este omul? In domeniul spiritual, ca şi în natură, puterea omului este limitată. Când Duhul Sfânt trezeşte bucuria în suflet, nimeni nu ne poate întrista. Toată răutatea şi priceperea omului este neputincioasă în faţa puterii dătătoare de viaţă a Mângâietorului. Când El vizitează o biserică şi o reînviorează, nici cei mai înverşunaţi duşmani nu pot rezista; ei pot ridiculiza lucrarea, dar nu o pot opri aşa cum nu pot opri ascensiunea Găinuşei. Dumnezeu vrea, şi se împlineşte. Pe de altă parte, dacă Domnul, în înţelepciunea şi dreptatea Sa, orbeşte un om şi acesta cade pradă păcatului, cine îl poate elibera? Numai Dumnezeu poate să topească gheaţa morţii spirituale de pe un individ sau un popor. El dezleagă frânghiile Orionului, şi nimeni altcineva n-o poate face. Ce binecuvântare că o poate face! O, fie ca El să facă o minune în seara aceasta! Doamne, alungă iarna din sufletul meu şi adu primăvara în loc. In ciuda tuturor eforturilor mele, eu singur nu pot să-ţi scutur sufletul de moarte şi amorţeală, dar Ţie toate lucrurile îţi sunt cu putinţă. Am nevoie de puterea ta cerească, de razele iubirii Tale, de lumina harului Tău, acestea sunt Găinuşele mele. Sufăr din cauza păcatului şi ispitirii, acestea sunt semnele prevestitoare ale iernii mele, teribilul meu Orion. Doamne, lucrează o minune în mine şi pentru mine. Amin.

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

Facă-vi-se după credinţa voastră! (Matei 9:29)

A te ruga pentru ceva poate fi definit astfel: „Să te rogi în felul tău cu deplină credinţă; să ajungi să fii sigur, în timp ce te rogi, că rugăciunea ta a fost acceptată şi auzită; şi înainte să aibă loc evenimentul, cu încredere anticipată, să devii efectiv conştient că ai primit ceea ce ai cerut”.Să ne aducem aminte că nici o circumstanţă pământească nu poate împiedica împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să privim neclintiţi la Cuvântul Său neschimbător şi nu la nesiguranţa acestei lumi în continuă schimbare. Dumnezeu doreşte ca noi să credem Cuvântul Său fără nici o altă dovadă, şi atunci El este gata să ne facă după credinţa noastră.

 

Odată ce a fost Cuvântul Său,

    Când El a zis: „Voi face”, [vezi Evrei 13:5]

Lucrul acela va veni în cele din urmă;

    Dumnezeu Îşi va ţine totuşi promisiunea. [vezi 2 Cor. 1:20]

 

Rugăciunile din perioada Cincizecimii erau rostite cu o credinţă aşa de simplă încât erau ca şi cum ai fi încasat un cec. Robert Anderson

Dumnezeu a zis … Şi aşa a fost. Geneza 1:9

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Psalmul 33

Primul verset al Psalmului 33 reia gândul din finalul Psalmului 32. Cel îndreptăţit prin iertarea păcatelor este invitat să se bucure şi să-L laude pe Domnul: este partea şi datoria fiecărui credincios.

In acelaşi timp, acest psalm se aplică direct Israelului viitor, Când păcatul respingerii lui Mesia al lui îi va fi iertat. Lauda sa va avea trei mari subiecte:

Credincioşia lui Dumnezeu (v. 4-9): El este Creatorul tuturor lucrurilor;

Înţelepciunea lui Dumnezeu (v. 10-17): El cunoaşte totul şi guvernează naţiunile;

•Bunătatea lui Dumnezeu (v. 18-22): această bunătate se manifestă faţă de toţi cei care se încred în El.

Cântarea nouă (v. 3) este aici în legătură cu un pământ nou, Căruia Dumnezeu îi va şterge nedreptatea şi pe care îl va umple de bunătatea Sa. Sfaturile naţiunilor (intenţiile popoarelor) vor fi fost nimicite, pentru a putea fi împlinite planurile eterne ale lui Dumnezeu şi intenţiile inimii Sale (v. 10,11). Acelaşi Cuvânt al Său, a creat cerurile (comp. v. 6 cu Evrei 11.3), acum ne dă o viaţă nouă şi lucrează în noi, aşteptând să şi desăvârşească lucrarea într-o lume restaurată. Dumnezeu priveşte din ceruri şi ia aminte la toți locuitorii pământului (v. 13,14). Dar, potrivit promisiunii din Psalmul 32.8, sunt urmăriţi de ochiul Său veghetor în special cei care ÎI ascultă şi gustă iubirea Sa (v. 18; Psalmul 34.15).

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 

Text: Psalmul 30

…seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia. Psalmul 30:5

GATA DE PLECARE

Viaţa din ceruri este cu mult mai bună decât orice poate oferi pământul, şi cu toate acestea facem tot ce putem pentru a evita moartea. Dacă ne îmbolnăvim, ne rugăm pentru însănătoşire. Nici psalmistul n-a fost un om diferit de noi. Îşi începe psalmul 30 prin a-L lăuda pe Domnul, pentru că l-a salvat de la moarte (versetele 1-4). Apoi, declară că suferinţa sa, care reflectă mânia lui Dumnezeu, a fost numai temporară, pe când îndurarea Domnului este veşnică (versetul 5). Ne spune, apoi, de ce s-a îmbolnăvit şi ce a învăţat din suferinţe. Devenise mândru şi Dumnezeu a lăsat boala ca să-l umilească şi să-i dea o nouă perspectivă a vieţii. El vede mai clar ca oricând că binecuvântările veşnice sunt mult mai mari ca suferinţele prezentului. Încheindu-şi cântarea, se bucură de perspectiva pe care o are, de a-L lăuda pe Domnul veşnic. Dumnezeu l-a pregătit, astfel că poate muri de-acum în pace. Când mama avea în jur de şaizeci de ani, doctorul i-a spus că va muri curând datorită unei boli de inimă. A fost deznădăjduită. Iubea viaţa şi nu voia să-şi lase familia. Ne-am rugat pentru însănătoşirea ei, şi Dumnezeu i-a răspuns cu bunătate, dându-i încă 12 ani de viaţă. Cu puţin înainte de-a muri, am întrebat-o: „Mămică, încă ţi-e frică de moarte?” Cu un zâmbet mi-a spus: „Nu, sunt gata.” Creştine, să nu te simţi vinovat dacă nu doreşti să mori. Dumnezeu te-a făcut astfel. Şi nu te îngrijora de moarte. Dumnezeu te va pregăti pentru ziua aceea. Continuă să umbli cu El, să faci voia Sa, să te încrezi în El pentru toate lipsurile tale. Când vei fi chemat acasă, Dumnezeu îţi va da harul Său şi vei fi gata de drum. H.V.L.

    Cum sigur vine noaptea, necazu-i aici

    Şi sigur ca ziua se duce-n uitare.

    Dar mai sigur ca toate va fi bucuria

    În ceruri, sublimă şi fără hotare.    
– D.J.D.

Moartea este ultimul capitol al vieţii şi primul capitol al eternităţii.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Nu cunoști?Nai auzit că Dumnezeul cel etern, Domnul, Creatorul marginilor pământului, nu obosește, nici nuȘi poate pierde puterea? Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Isaia 40.28

Omul descurajat se gândește adesea că Dumnezeu, cu siguranță, nu cunoaște situația lui, necazurile, ispitele și încercările lui, căci altfel El ar fi intervenit până acum în favoarea sa.Așa se gândea și Ghedeon, atunci când Israel fusese asuprit vreme de șapte ani de către madianiți. El a spus: „Dacă este Domnul cu noi, pentru ce au venit toate acestea asupra noastră?”(Judecători 6.13). Așa gândea și psalmistul când spunea: „Va respinge Domnul pentru totdeauna? Și nuȘi va mai arăta El bunăvoința? A încetat bunătatea Lui pentru totdeauna? Sa sfârșit Cuvântul din generație în generație? A uitat Dumnezeu să fie îndurător? Sau Șia închis îndurările în mânie?”(Psalmul 77.79). Așa au gândit Marta și Maria atunci când Iau trimis vorbă Domnului Isus că fratele lor era bolnav, iar „El a rămas două zile în locul în care era” (Ioan 11.6). Marta chiar La mustrat, zicând: „Dacă ai fi fost aici, fratele meu nar fi murit” (Ioan 11.21).Trebuie să ne reamintim că există motive întemeiate, deși nedescoperite, pe care le vom afla odată și care vor explica fiecare situație prin care trecem acum. Trebuie să ne încredem în credincioșia divină aici pe pământ, unde lucrurile nu se văd clar și unde vederea și simțurile naturale nu sunt de niciun ajutor. Hristos nea lăsat această promisiune: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28.20). El trăiește pururi și iubește pururi. Când totul se năruie în jurul nostru, când orice putere omenească se istovește mai devreme sau mai târziu, aceasta să fie mângâierea noastră sublimă: „El nu obosește, nici nuȘi poate pierde puterea”! J. R. Macduff

Cu crucea întreagă, Isus, către noi,

Veni de la Tatăl cu sânge șuvoi.

Șiacum El, din lume, neașteaptă la fel,

Cu crucea întreagă să mergem spre El…

C. Ioanid

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.
Marcu 11.24

Rugăciunea băiețelului

Un băiețel urma să fie operat într-un spital. Când totul a fost pregătit, el îl întrebă pe doctor dacă va muri, dar nu primi niciun răspuns direct. Băiețelul îl rugă pe medic să se roage pentru el, dar doctorul rămase nemișcat. Sărmanul băiat privi atunci la toți cei ce erau adunați în jurul lui și întrebă încă o dată:

– Nu este nimeni care vrea să se roage pentru mine?

Nimeni nu răspunse. Atunci îngenunche el și se rugă cu voce tremurândă: „Doamne Isuse, Tu poți totul; ajută-mă acum, te rog frumos. Amin”.

Apoi se ridică și spuse:

– Acum nu-mi mai este frică.

Operația reuși și băiețelul se simți bine. Dar în noaptea următoare, doctorul nu putu adormi; copilul care s-a rugat nu-i ieșea din minte. Prin rugăciunea și credința acestui copil, Dumnezeu a lucrat la inima lui și în sfârșit a îngenuncheat și a repetat rugăciunea micuțului său pacient. A fost prima rugăciune, pe care a adresat-o lui Dumnezeu după mult timp. Dar Dumnezeu l-a ascultat, și în harul Său i-a răspuns, lăsându-Se găsit de medic. Mântuitorul spune și astăzi către fiecare: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni”.

Spuneți-i Domnului tot ce vă neliniștește! El vă ascultă rugăciunile!

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CUM SĂ ZIDESTI ÎNCREDERE SI INTIMITATE ÎN COMUNICARE (1)

„Ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită!” (Proverbe 15:23)

     Potrivit cercetărilor de ultimă oră din domeniul neurologiei, te poți „instrui” să vorbești și să asculți  într-un mod care stimulează simpatia și încrederea în creierul persoanei cu care vorbești. Gândește-te ce prețios este lucrul acesta în comunicare! Iată câteva principii dovedite care te ajută să faci lucrul acesta:

1) Respiră adânc și activează îngăduința, înainte de a vorbi!

Când trebuie să faci față unei situații stresante, este esențial să-ți păstrezi calmul. Stresul generează încordare, încordarea duce la mânie, iar mânia te împiedică să te faci înțeles. Așa că, stai câteva clipe, respiră adânc și numără până la cinci! S-a dovedit faptul că și gimnastica mușchilor gâtului și căscatul, produc modificări în creier și îmbunătățesc semnificativ competențele în comunicare. Noi suntem „făpturi minunate” (Psalmul 139:14).

2) Gândește lucruri încurajatoare! „El este ca unul care îşi face socotelile în suflet.” (Proverbe 23:7). Orice gând negativ pe care îl ai poate interfera cu acele părți ale creierului folosite în procesarea limbajului, în ascultare și vorbire – ceea ce poate duce la o stare de defensivă și de neîncredere. Studiile neurologice au descoperit că gândurile pozitive, despre o altă persoană sau despre un subiect anume, te pot ajuta să ai succes în relațiile personale și de afaceri.

3) Pecetluiește-ți discursul cu un zâmbet! Chipul tău îți dă în vileag sentimentele. „Iacov s-a uitat şi la faţa lui Laban; şi iată că ea nu mai era ca înainte.” (Geneza 31:2). Cercetările arată că amintirile și gândurile plăcute referitoare la persoanele pe care le cunoști îți creează o expresie a feței care transmite bunătate, compasiune și interes, stimulând în ceilalți încrederea și deschiderea.

 

 

 

 


 

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: