Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 7, 2016”

7 Martie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

 

Bucurie neclintită

Dar în toate acestea suntem mai mult decât învingători prin Acela care ne-a iubit.

Romani 8:37

Pavel vorbeşte aici despre lucrurile care par a fi în stare să-l despartă pe cel sfânt de dragostea lui Dumnezeu; dar lucrul remarcabil este că nimic nu poate interveni între dragostea lui Dumnezeu şi cel sfânt. Lucrurile menţionate de Pavel pot interveni şi chiar intervin pentru a strica partăşia sufletului nostru cu Dumnezeu şi a ne îndepărta de El; dar nici unul dintre ele nu se poate interpune între dragostea lui Dumnezeu şi sufletul celui sfânt. Fundamentul credinţei noastre creştine este minunea dc nepătruns şi nementală a dragostei pe care Dumnezeu ne a arătat-o pe crucea de la Calvar, o dragoste pe care n-o merităm şi nu o vom putea merita vreodată. Pavel spune că acesta este motivul pentru care noi suntem mai mult decât învingători in toate aceste lucruri. extraordinar de victorioşi, cu o bucurie pe care nu am putea-o avea dacă nu ar exista chiar lucrurile care par gata să ne copleşească.Valunle uriaşe, care-1 înspăimântă pe înotătorul obişnuit, produc în schiorul nautic bucuria extraordinară de a trece învingător prin ele. Să aplicăm aceasta la propria noastră situaţie. Necazurile, întristările, persecuţiile sunt exact lucrurile care produc în noi o bucurie nemaipomenită; nu trebuie să luptăm împotriva lor. Noi suntem mai mult decât învingători prin El în toate aceste lucruri; nu în ciuda lor, ci în mijlocul lor. Cel sfant nu cunoaşte niciodată bucuria Domnului în ciuda sufennţelor, ci datorită lor…”Mă bucur în toate aceste suferinţe”, spune Pavel.Bucuria neclintită nu se întemeiază pe ceva trecător, ci pe dragostea Iui Dumnezeu pe care nimic n-o poate schimba. Experienţele vieţii, fie că sunt evenimente teribile sau obişnuite, nu sunt capabile să atingă dragostea lui Dumnezeu care este in Isus Cristos, Domnul nostru.

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

„îndreaptă-le inimile spre Tine.” 1CRONICI 29:18

Rugăciunea aceasta a lui David pentru poporul lui Dumnezeu, este un exemplu de mijlocire ca rugăciunea unei mame pentru copilul ei şi a unui tată care are răspunderea întregei lui case. Dar aici nu este vorba de activitatea noastră ci de ceea ce este cu mult mai important: de a lui Dumnezeu. Indreaptă-ne inimile spre Tine… până la Tine, până în mijlocul tuturor comorilor înţelepciunii şi al cunoştinţei dumnezeeşti, până în mijlocul bogăţiilor de necuprins ale harului! Duhul Sfânt este cârmaciul acela care dirijează corabia în siguranţă printre stânci şi pericole, până în port, portul inimii dragostei Sale. „Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos. (2 Tes.3:5). Da, rugăciunea este a noastră dar lucrarea este a Lui. Ori de câte ori ne rugăm pentru cei dragi ai noştri şi pentru alţii, să ne aducem aminte şi de cuvintele Domnului Isus: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl care M-a trimis.” (Ioan 6:44). şi atunci să-L rugăm pe Tatăl să-i atragă la Domnul Isus cum ştie El. Mijloacele Lui, în înţelepciunea şi dragostea Sa, sunt infinite. Noi nu trebuie să-I sugerăm lui Dumnezeu cum să lucreze, căci cu siguranţă vom face greşeli. Mi-aduc aminte că mă rugam odată pentru unii din copii mei ca Dumnezeu să-i aducă la „sapă de lemn” ca să nu aibă după ce bea apă, dar soţia mea m-a mustrat şi mi-a amintit că Domnul este suveran şi drept şi înţelept ca să folosească metoda Lui de a-i atrage la Domnul Isus. Cât este de important ca în zilele noastre atât de încărcate şi într-o lume atât de înfierbântată, să dăm atenţie unei rugăciuni dirijate de Duhul Sfânt. În rugăciunea sa, David spune că „…totul vine de la Tine şi din mâna Ta” (vs. 14); ce bine este să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze: „…nu-n felul meu poate, nu-n felul tău poate, în felul Său însă, El va-ngriji”, spune o cântare creştinească. Dar David mai spune ceva de foarte mare însemnătate în rugăciunea lui şi la care este bine să luăm aminte: „ştiu Doamne că Tu cercetezi inima şi că iubeşti curăţia de inimă.” (vs. 17.) De aceea să rugăm pe dumnezeu ca şi David odinioară: „Cercetează-mă Dumnezeule şi cunoaşte-mi inima.” Căci „dacă nu ne osândeşte inima nostră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.” (Ioan3:21). Intr-o astfel de stare să venim înaintea lui Dumnezeu şi să-L rugăm să lucreze şi să împlinească tot ce îi cerem. „Doamne, îndreaptă-le inimile spre Tine.”

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

 

„Faceţi toate lucrurile fără cârtire şi şovăire, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumneze, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.”

Unii sunt de părere că dacă ar avea o altă poziţie socială, sau o altă soţie, totul ar fi în ordine. Nu este scris astfel: „Faceţi multe lucruri, fără cârtiri, sau majoritatea lucrurilor fără cârtiri. „Dacă şovăim sau cârtim nu suntem fără prihană. Un lucru este important să cunoaştem: suntem la adăpost de cârtiri şi şovăieli, numai dacă ne ţinem de Cuvântul vieţii. Astfel vom putea face toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli. Dacă şovăim sau cârtim, dăm dovadă că am pierdut ţinta din faţa ochilor. Poporul Israel a cârtit de zece ori; aceasta a fost cauza pentru care nu a putut intra în ţara făgăduinţei. Canaanul le-a fost promis, dar ei au văzut numai uriaşii şi zidurile solide, de aceea a trebuit să piară în pustie. Urmaşii lor însă, au suflat în trâmbiţe, şi au făcut-o cu credinţă. În sunetul trâmbiţei era siguranţa: „cetatea este a noastră, toată ţara este a noastră”. Erau case pline de bunătăţi pe care nu ei le-au umplut, vii şi măslini pe care nu ei le-au sădit, de aceea le-a fost poruncit să nu se uite la ceea ce au lăsat în urmă. Ghideoniţii şi celelalte popoare au trebuit să lucreze pentru a umple casele lor, ca poporul lui Israel să găsească case şi magazii pline în a caror posesie au intrat;ferice de cel care suflă în trâmbiţă, în timp ce încă stau în picioare zidurile.

 

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

ELIBERAT DE CĂTUŞE

Domnul îi scapă pe prinşii de război. Psalmul 146.7b

Amintiţi-vă de Iosif, de Israel în Egipt, de Manase, de Ieremia, de Petru, de Pavel şi atâţia alţii. El mă poate izbăvi şi pe mine. Cu Cuvântul Său rupe stâlpii de aramă şi cu o privire sfarmă lanţurile de fier. Avem mărturie. În câte locuri şi timpuri cei prigoniţi n-au fost puşi în libertate şi scoşi la lumina zilei? Domnul Isus făgăduieşte şi azi deschiderea temniţei acelora ce sunt legaţi cu vreun lanţ.Drag prieten, El se va bucura să te vadă eliberat de necazul, îndoielile sau temerile inimii tale, care te fac să plângi azi. Ar fi o bucurie pentru Domnul să-ţi dea libertatea, aşa cum ar fi pentru tine bucuria de a fi eliberat. Tu singur nu-ţi poţi dezlega lanţurile de fier; Domnul însuşi vrea să facă aceasta. Crede numai în El, împotriva zidurilor de piatră şi a cătuşelor de fier. Satana nu te va putea reţine, păcatul nu te va putea înlănţui, nici disperarea nu te va putea lega, daca crezi în puterea Domnului Isus, în harul Sau gratuit, care are toată puterea să te salveze. Aşa vei putea cânta chiar azi: „Dumnezeu scapă pe prinşii de război”.

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

 

Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. Ioan 10.11

Oare se mai găseşte undeva un Păstor aşa de Bun ca Domnul nostru? Cine îi iubeşte pe ai Săi ca El? El a coborât din cer şi a murit pe cruce pentru a salva pe oamenii păcătoşi care devin prin credinţă oiţele Sale. Noi îi aparţinem Lui formăm turma Sa, turmă care o paşte El însuşi. Şi din cauză că ne iubeşte cu atâta căldură, El merge în faţa turmei Sale şi noi avem fericirea de a-L urma. Pe calea urmării Sale găsim păşune şi desfătare duhovnicească. Da, El însuşi ne dă bucurii nespuse şi ne îmbărbătează. Celor care stau foarte aproape de El le dă o măsură plină, care se revarsă cu bucurii. Oare nu vrei şi tu ca Marele Păstor să-ţi dăruiască aceste bunuri? Sau suntem mulţumiţi cu o măsură mai mică? Atunci nu luăm din imensitatea Sa şi sufletul nostru nu se bucură de comuniunea cu El. Poate Domnul să fie mulţumit cu noi? Desigur că NU. El vrea să fim în apropierea Sa şi să fim fericiţi. Noi am experimentat faptul că nimic nu ne îmbărbătează mai mult ca preocuparea noastră cu Persoana Sa şi dragostea Lui. Îmbărbătaţi de El, vom primi întotdeauna mai multă putere.Oare nu se întâmplă câteodată ca o oaie să urmeze pe alt stăpân? Aceasta se întâmplă numai atunci când oaia e bolnavă, căci în acea situaţie nu mai poate deosebi vocea străinului şi vocea Păstorului cel Bun. O astfel de oaie a păşunat în alte locuri decât acolo unde a fost îndrumată de Păstorul Divin. Ea credea că are voie să meargă şi acolo odată, dar s-a arătat foarte repede că a fost numai pentru răul ei. În această situaţie singurul remediu este revenirea la Domnul Isus în plină supunere. El tratează ceea ce este rău şi El vindecă urmările părtăşiei dintr-o legătură nepotrivită a credinciosului. Medicamentele Sale sunt foarte bune şi de multe ori au efect imediat. Câteodată însă trebuie să suferim mai mult timp consecinţele păcatelor noastre. Să ne încredem tot mai puternic în Păstorul cel Bun care ne va duce în sfânta Lui odihnă.

 

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

 

Aş vrea, o, Doamne, să am toate gândurile şi sentimentele şi cuvintele parfumate cu dragoste, dragoste perfectă faţă de Tine şi, prin aceasta, faţă de oameni.

 

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

 

Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împăraţi în vecii vecilor. Apocalipsa 22,5

Copiii lui Dumnezeu nu vor mai plânge, pentru că, pe lângă multe altele, va dispărea şi teama de schimbare, nesiguranţa. Atunci vom şti că suntem ocrotiţi pe vecie. Păcatele vor fi uitate şi vom fi parte a dumnezeirii.Nu vei mai plânge, pentru că dorul tău va fi alinat şi toate dorinţele împlinite. Nu vei mai avea ce să-ţi doreşti pentru că vei avea totul. Ochii şi urechile, inima şi mâinile, cunoştinţa, imaginaţia, speranţa, voinţa şi toate dorinţele sufletului vor fi complet satisfăcute. Şi cu toate că nu ştim foarte multe despre lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care Îl iubesc, putem afla suficiente detalii în cartea Apocalipsa scrisă de apostolul Ioan prin inspiraţia Duhului Sfânt. Vom fi nespus de fericiţi acolo, cu Domnul. O pace plină de bucurie e pregătită pentru noi în cer. Ea se apropie deja de noi şi un lucru este sigur: mai deevreme sau mai târziu sălciile plângătoare în care ne agățăm harfele (Psalm 137,2) vor fi schimbate cu frunzele de laur ale victoriei spirituale. Picăturile de rouă ale necazului se
vor transforma în perle veşnice de soare. Isus vine în curând şi acest adevăr este minunat!

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

DIMINEAŢA

Aveţi credinţă în Dumnezeu. Marcu 11:22

Credinţa este piciorul cu care sufletul păşeşte pe calea poruncilor. Dragostea poate să facă mersul mai uşor, dar credinţa este cea care poartă sufletul. Credinţa este uleiul care unge roţile devoţiunii şi pune în mişcare sfinţenia. Fără credinţă, roţile se înţepenesc şi tragem din greu. Prin credinţă pot face totul; fără credinţă nu am nici dorinţa nici puterea de a face ceva în slujba Domnului. Dacă vrei să-i găseşti pe cei care îl slujesc cel mai bine pe Dumnezeu, trebuie să-i cauţi printre cei Care au multă credinţă. Credinţa puţină poate să salveze omul, dar nu poate să facă lucruri măreţe pentru Dumnezeu. Puţin Credinciosul lui Bunyan nu a putut lupta cu Apolion; a fost nevoie de ajutorul Creştinului ca să reuşească. Sărmanul Puţin Credincios nu l-a putut ucide pe Uriaşul Disperare; a fost nevoie de brasul Inimosului ca să învingă monstrul. Puţin Credinciosul Va merge în ceruri, dar adesea este nevoit să se ascundă într-o coajă de nucă, şi adesea pierde tot ce are. Puţin Credinciosul spune „este un drum greu, presărat cu pietre ascuţite şi plin de primejdii; mă tem să merg”, în vreme ce Mult Credinciosul îşi aminteşte făgăduinţa „zăvoarele tale să fie de fier şi de aramă, și puterea ta să ţină cât zilele tale” (Deuteronom 33:25), şi se avântă Curajos. Disperat, Puţin Credinciosul îşi amestecă lacrimile cu valul, în vreme ce Mult Credinciosul cântă „dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine, şi râurile nu te vor îneca” (Isaia 43:2) şi trece pârâul fără să şovăie. Vreţi să fiţi fericiţi şi mulţumiţi? Vă place credinţa? Vreţi să aveţi credinţa celor veseli şi nu a celor întunecaţi? Dacă da, atunci „aveţi credinţă în Dumnezeu”. Dacă iubeşti întunericul şi îţi place să trăieşti în nefericire, te vei mulţumi să ai puţină credinţă; dar dacă iubeşti lumina soarelui şi vrei să cânţi cântări de biruinţă, cere cu înflăcărare cel mai bun dar: o credinţă mare.

SEARA

Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om. Psalmi 118:8

Fără îndoială, cititorul a fost ispitit de multe ori să-şi pună nădejdea în lucrurile care se văd, în loc să se încreadă în Dumnezeul invizibil. Creştinii caută adesea sfat şi ajutor la oameni şi distrug nobila simplitate a relaţiei lor cu Dumnezeu. Oare rugăciunea aceasta de seară este citită de un copil al lui Dumnezeu chinuit de griji pământeşti? Dacă da, voi discuta puţin cu el. Spui că te încrezi în Isus, şi numai în Isus, pentru mântuire. Atunci de ce eşti tulburat? „Fiindcă am multe griji”, vei răspunde tu. Nu este scris „încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului” (Psalmi 55:22)? Nu spune Scriptura „nu vă îngrijoraţi de nimic ci, în orice lucru, aduce-ţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni si cereri, cu mulţumiri” (Filipeni 4:6)? Nu poţi să te încrezi în Dumnezeu pentru nevoile tale materiale? „O, aş vrea să pot”, îmi spui tu. Dacă nu poţi să te încrezi în Dumnezeu pentru nevoile pământeşti, cum îndrăzneşti să te încrezi în El pentru cele spirituale? Poţi să crezi că îţi va mântui sufletul şi nu poţi crede că îţi va da câteva binecuvântări? Nu este Dumnezeu îndestulător pentru nevoile tale, sau capacităţile Sale sunt prea limitate? Ai nevoie de alt ochi în afară de Cel care vede orice? Este inima Lui slăbită? A obosit braţul Său? Dacă este aşa, caută-ţi alt Dumnezeu; dar dacă El este infinit, atotputernic, credincios, adevărat şi înţelept, de ce-ţi pierzi timpul căutând un altul? De ce străbaţi pământul în căutarea unei alte temelii, când Dumnezeu este destul de puternic ca să tină orice greutate pe care ai putea-o tu clădi? Creştine, cum nu se amestecă vinul cu apa, aşa nu se amestecă aurul credinţei cu arama încrederii omeneşti. Aşteaptă-L pe Dumnezeu, şi pune-ţi nădejdea în El. Nu dori curcubetele lui Iona, încrede-te în Dumnezeul lui Iona. Lasă-i pe nebuni să aleagă temelia nisipoasă a încrederii în oameni, iar tu clădeşte pe Stânca Veacurilor, ca unul care vede furtuna.

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

Am fost necăjiţi în toate chipurile.

(2 Corinteni 7:5)

De ce ne conduce Dumnezeu în felul acesta, îngăduind o presiune aşa de puternică şi constantă asupra noastră? Unul din scopurile Lui este să ne arate puterea şi harul Lui atot-suficiente, într-un mod mult mai eficient decât dacă am trăi departe de greutăţi şi încercări. „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi” (2 Corinteni 4:7).Un alt scop este să ne facă mai conştienţi că depindem în totul de El. Dumnezeu încearcă să ne înveţe mereu cât de dependenţi suntem de El – că suntem ţinuţi în întregime de mâna Lui şi că depindem numai de purtarea Lui de grijă.Exact acolo a stat şi Domnul Isus Însuşi şi acolo doreşte El să stăm şi noi. Nu trebuie să depindem de forţele noastre proprii, ci întotdeauna să ne bizuim pe El. Şi viaţa noastră să emane o încredere aşa de puternică încât niciodată să nu îndrăznim să facem nici măcar un singur pas singuri. Aceasta ne va învăţa să ne încredem în El mai mult.Nu există altă cale de a învăţa credinţa decât prin încercări. Ele sunt şcoala lui Dumnezeu a credinţei, şi este mult mai bine pentru noi să învăţăm să ne încredem în El, decât să trăim o viaţă de distracţii. Şi odată ce lecţia de credinţă a fost bine învăţată, câştigăm o posesiune veşnică şi o comoară eternă. Însă fără credinţă în Dumnezeu, chiar şi marile bogăţii ne vor lăsa săraci.


din
Zile cereşti pe pământ

De ce trebuie să plâng când alţii cântă?

„Ca să testez adâncimile suferinţei”.

De ce trebuie să muncesc când alţii se odihnesc?

„Ca să-mi folosesc puterea la cererea lui Dumnezeu”.

De ce trebuie să pierd când alţii câştigă?

„Ca să înţeleg durerea tăioasă a înfrângerii”.

De ce trebuie să fie sorţul acesta al vieţii al meu

În timp ce acela care pare mai bun este al tău?

„Pentru că Dumnezeu ştie ce planuri vor înflori pentru mine în eternitate”.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Psalmul 21

În Psalmul 20 i-am putut observa pe credincioşi adresându-se direct împăratului lor. Acum ei îi vorbesc Domnului despre acest împărat (v. 1 -7). Ce subiect încântător pentru inima lui Dumnezeu! Să nu uităm că principalul act al închinării creştine este de a-L prezenta Tatălui pe Cel care îi este infinit de plăcut: pe Fiul Său Isus Hristos.”Binecuvântările bunătăţii”, care sunt acum ale Sale, prind întregul lor contur când sunt privite în contrast cu suferinţele şi insultele care au fost atunci partea Sa: astfel, coroanei de spini îi corespunde o coroană de aur curat; împărţirea veşmintelor Lui are drept corespondent înveşmăntarea Sa cu strălucire şi cu măreţie de către însuşi Dumnezeu (Psalmul 45.6-8); ruşinii crucii îi succedă gloria învierii (v. 4). Da, Cel care a fost făcut blestem pentru noi este rânduit ca binecuvântare pentru totdeauna. Şi Cel Căruia Dumnezeu, pentru o clipă, I-a întors spatele este din nou umplut de bucurie văzându-I faţa (v. 6). Am putea atunci să ne întrebăm de ce Duhul n-a inversat între ei Psalmul 21 şi 22. Nu a făcut aceasta cu siguranţă pentru că Dumnezeu L-a preîntâmpinat pe Fiul Său cu aceste binecuvântări pregătite dinainte pentru El (comp. cu Ioan 17.4,5). Şi, de asemeni, pentru că nu vrea să ne lase să abordăm subiectul abandonării Preaiubitului Său (Psalmul 22) fără să avem făcute cunoscut mai dinainte gloriile Sale (Psalmul 21).

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 

Text: 1 Tesaloniceni 5:12-22

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile…

1 Tesaloniceni 5:18

PUTEA FI ŞI MAI RĂU

Expresia „pentru toate lucrurile” acopere un teritoriu imens, în special atunci când definim împrejurările vieţii în care suntem îndemnaţi să aducem mulţumiri lui Dumnezeu. Foarte repede includem acele binecuvântări şi lucruri bune care fac viaţa plăcută.Dar ce-i cu suferinţa? Putem să fim mulţumitori lui Dumnezeu în suferinţe şi necazuri? Da, chiar în situaţiile potrivnice ale vieţii, Ii putem mulţumi lui Dumnezeu că nu sunt mai rele de cum sunt. La anii bătrâneţii, preşedintele James Madison a suferit de mai multe dureri contra cărora lua diferite medicamente. Se spune că un prieten al preşedintelui din altă ţară i-a trimis o cutie cu pastile fabricate din diferite plante, care erau unul din remediile folositeîn propriul său cămin şi l-a rugat pe preşedinte să-i scrie dacă erau bune la ceva. După o vreme, a primit una din scrisorile lui Madison scrisă cu multă migală şi caligrafiată graţios, în stilul binecunoscut al preşedintelui. Scrisoarea spunea cam aşa: „Dragul meu prieten,îţi mulţumesc foarte mult pentru cutia cu medicamente. Le-am luat pe toate; deşi nu pot spune că mă simt mai bine pentru că le-am luat, totuşi este foarte posibil să fi fost azi mult mai rău dacă nu le-aş fi luat”.Pentru un creştin un astfel de răspuns este mai mult decât o remarcă amabilă. Nu contează cât ai pierdut, întotdeauna a mai rămas ceva. Nu este adevărat oare atunci când condiţia noastră este lipsită de orice speranţă? La gura prăpastiei, Dumnezeu îşi întinde mâna reasigurindu-ne că întotdeauna ne putem baza pe El. Nu ne va lăsa să cădem. Nu e de mirare că apostolul ne sfătuieşte să mulţumim lui Dumnezeu „pentru toate lucrurile”. El ştia că Dumnezeu lucrează întotdeauna spre binele nostru.     D.J.D

 

Putem să-I mulţumim în orice lucru

Şi să spunem: „Să se facă voia Ta”.

Dumnezeu lucrează să ne facă

După chipul şi asemănarea Sa.    – D.J.D-

 

Nu murmura că nu capeţi ceea ce doreşti,
Fii mulţumitor că nu primeşti ceea ce meriţi.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Eu, Daniel, am înțeles din cărți că numărul anilor pentru care fusese cuvântul Domnului către profetul Ieremia, pentru împlinirea pustiirilor Ierusalimului era șaptezeci de ani. Și miam îndreptat fața către Domnul Dumnezeu, ca săL caut prin rugăciune și cereri, cu post și sac și cenușă. Daniel 9.2,3

Profetul Daniel este un foarte bun exemplu al unui om care își făcea timp să citească Biblia și să se roage în fiecare zi! El fusese cercetat cu privire la pustiirea Ierusalimului, de aceea, întro zi, a deschis cartea profetului Ieremia, pentru a vedea ce spune Biblia cu privire la acest lucru. Daniel era destul de familiarizat cu Scripturile ca să știe unde să caute răspunsul (în acele zile nu existau concordanțe!). Familiarizarea lui Daniel cu Scriptura ne face să înțelegem că el o citea constant și sistematic. Totuși, în ziua respectivă, el sa abătut de la citirea sa de fiecare zi, pentru a studia subiectul care îi stătea pe inimă. După aceasta, Daniel sa coborât în rugăciune și sa smerit înaintea lui Dumnezeu, făcânduI mărturisiri. El șia vărsat inima, făcând o rugăciune lungă cu această ocazie (Daniel 9.419). Știm însă din altă parte că el avea obiceiul să se roage de trei ori pe zi (Daniel 6.10), la fel cum fusese și cel al lui David (Psalmul 55.17). Adesea le spunem copiilor și tinerilor: «Citiți Biblia și rugațivă în fiecare zi, dacă vreți să creșteți spiritual». Totuși, adevărul cuprins în aceste cuvinte nu se limitează doar la ei, ci are aplicație la toți cei care mărturisesc credința în Hristos, indiferent de vârstă. La momentul respectiv, Daniel avea peste optzeci de ani și simțea nevoia de a avea un timp de liniște, în care să citească Biblia și să se roage. Dacă Daniel simțea o astfel de nevoie, la vârsta lui înaintată, cu cât mai mult ar trebui să o simțim noi astăzi! B. Reynolds

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit. Geneza 5.5

Apoi a murit

Un necredincios batjocorea mereu calea credinței, Biblia și pe toți credincioșii. Nepoata lui l-a rugat de multe ori să o însoțească la adunarea de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu. Într-o duminică, pentru a-i face pe plac, s-a lăsat înduplecat și a însoțit-o. Acolo s-a citit întreg capitolul 5 din Geneza. Nepoata a fost nemulțumită că, din întreaga Biblie, predicatorul a citit tocmai acest capitol care este o înșiruire de nume.

Mergând spre casă, bunicul nu a spus nimic. Nepoata a tăcut și ea, căci i se părea că tocmai în acea zi, când reușise să-l ducă pe bunic la adunare, predicatorul avusese un eșec cu textul acela. Dar chiar acel capitol a fost folosit de Dumnezeu, ca să trezească conștiința bunicului. Pe drum, bunicul se gândea la cuvintele care se repetau mereu în acel capitol: „Apoi a murit”. Ajuns acasă, s-a așezat pe pat. Acolo, tic-tac-ul ceasornicului parcă îi repeta cuvintele: „Apoi a murit”. Se gândea la mulți cunoscuți de-ai lui care au murit. Cu seriozitate, s-a gândit că în curând și el va trebui să moară și să-L întâlnească pe Dumnezeu. L-a primit pe Isus Hristos ca Mântuitor, alegând astfel partea cea bună care este viața veșnică prin credința în Mântuitorul. Același lucru poate să-l facă și cititorul. Astăzi este ziua mântuirii. Orice amânare poate însemna un veșnic prea târziu.

 

Cele 13 Calendare Biblice (TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald CHAMBERS / MANA DE DIMINEAŢĂ / MÂNTUIREA PRIN HRISTOS / Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER / TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU de Charles H. SPURGEON / DOMNUL ESTE APROAPE! – Calendar Biblic / BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU de Oswald CHAMBERS / MEDITAŢII ZILNICE de Wim MALGO / MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI Dimineaţa şi Seara de Charles H. SPURGEON / IZVOARE IN DEŞERT / SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Volumul III / PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE / DOMNUL ESTE APROAPE – GBV / SĂMÂNȚA BUNĂ) sunt preluate de pe pagina https://ioan17.wordpress.com/2016/03/

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

REACTIILE TALE

„Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.” (Matei 7:17)

     Stai o clipă și gândește-te la aceste două întrebări. Prima întrebare: Cum reacționezi când ești tratat pe nedrept? Un bărbat se oprea în fiecare dimineață la chioșc pentru a-și cumpăra ziarul. Vânzătorul de la tejghea era mereu răutăcios, dar cu toate acestea, clientul îl trata mereu cu politețe. Când un prieten l-a întrebat pe vânzător de ce era în continuare amabil față de asemenea obrăznicii, el a răspuns: „De ce să las atitudinea lui să-mi dicteze mie atitudinea?” A doua întrebare: Cum reacționezi când ești ispitit? Poate spui: „Îl iubesc. E căsătorit și știu că nu e bine, dar nu mă pot abține!” De fapt, poți! Poți sta ore întregi ascultând istorisirile unor femei care și-au pierdut soții din cauza infidelității. Poţi să te uiţi în ochii copiilor lor. Poţi să asculţi glasul trădării și să vezi promisiunile încălcate din privirea lor. Atunci vei gândi altfel! Biblia spune: „Umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” (Galateni 5:16) Îți poți întoarce gândurile spre Dumnezeu în orice clipă, și acestea se vor schimba. Sentimentele sunt asemenea unor copii răsfățați; necesită timp pentru îndreptare, dar dacă îți „ațintești” gândirea spre Dumnezeu, în cele din urmă sentimentele tale vor fi în concordanță cu gândurile. Când vei privi în urmă, te vei bucura că te-ai lăsat călăuzit de Dumnezeu și nu de propriile tale porniri. E ca și cum ar exista o rețea a Duhului Sfânt la care te poți lega oricând. Când Îl rogi pe Dumnezeu să-ți călăuzească gândurile, oprește-te și ascultă ceea ce-ți spune – El te va călăuzi.

 

Textul zilei „CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI”, coordonatori Bob & Debby Gass este preluat si poate fi gasit la urmatoarele pagini: www.fundatiaseer.ro / Aplicatia Meditatia Zilei (Android) / Meditatiile Zilnice pe YouTube / Pagina de Facebook a Fundatiei, meditatii audio-video / Grila programe Credo TV (meditatiile sunt de 3 ori pe zi) / Aplicatia Credo TV unde se gasesc meditatiile audio-video

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: