Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 4, 2016”

4 Martie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

Este acest lucru adevărat şi pentru mine?

„Dar eu nu țin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă.” Fapte 20:24

Este mai uşor să-I slujeşti lui Dumnezeu fără să ai o viziune, să lucrezi pentru Dumnezeu fără să ai o chemare, pentru că atunci nu eşti neliniştit din cauza cerinţelor Lui; călăuza ta va fi gândirea ta naturală, poleită cu un strat de sentimente creştine. Vei fi mai prosper şi plin de succes, mai liniştit, dacă nu eşti conştient de chemarea lui Dumnezeu. Dar dacă primeşti o însărcinare de la Isus Cristos, gândul la ceea ce vrea Dumnezeu te va urmări mereu ca un ţepuş; nu vei mai putea lucra pentru El pe baza gândirii tale naturale. Ce consider eu că este cu adevărat preţios pentru mine? Dacă n-am fost acaparat de Isus Cristos, voi considera slujirea, timpul acordat lui Dumnezeu, viaţa mea ca lucruri preţioase pentru mine. Pavel spune că şi-a preţuit viaţa numai ca să poată îndeplini slujba pe care o primise; a refuzat să-şi folosească energia pentru alte lucruri. Fapte 20:24 consemnează neplăcerea aproape sublimă a lui Pavel cauzată de faptul că i s-a cerut să se gândească la sine însuşi; lui ii era absolut indiferent orice alt considerent în afară de cel al îndeplinirii însărcinării pe care o primise. Lucrarea noastră practică pentru Dumnezeu poate fi o piedică în calea abandonării în braţul Lui, deoarece ea se bazează pe argumentul „Aminteşte-ţi ce folositor eşti aici” sau „Gândeşte-te cât de valoros ai fi în acel gen de muncă”. Această atitudine nu-L pune pe Isus Cristos drept Călăuză a noastră pe drumul pe care trebuie să mergem, ci pune propria noastră apreciere cu privire la locul unde suntem cel mai de folos. Nu te gândi niciodată cât eşti de folositor, ci gândeşte-te că nu eşti al tău, ci al Lui

MANA DE DIMINEAŢĂ

„Chiar dacă Domnul ar face ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru ?” 2 ÎMPĂRAŢI 7:2

Ferestre… cuvântul acesta vorbeşte de limitările noastre în contrast cu cerul care ne vorbeşte de infinit. In textul acesta, ofiţerul care vorbea astfel îşi arăta necredinţa sa. Nu ne vorbeşte însă cuvântul acesta si nouă despre necredinţa noastră? Suntem noi în faţa unui „imposibil”? În loc să ne plecăm în faţa lui în descurajare şi îndoială, să ştim că Dumnezeu poate să deschidă ferestre în acest cer care ni se pare de aramă. Credinţa ştie că pentru El, totul este deschis pentru copiii Lui slabi care aici jos se luptă cu împrejurările lor. Psalmul 102 vs. 20-22 ne spune că Domnul priveşte pe pământ din locul înălţat al sfinţeniei Sale ca să audă gemetele prinşilor de război şi să-i izbăvească, pentru ca ei să vestească Numele Domnului si laudele Lui. Toate împrejurările noastre îi sunt cunoscute; da, El are ferestre în cer, El nu ne părăseşte şi nu-şi ia ochii de peste noi. Dar nouă care suntem zdrobiţi de îngrijorări şi copleşiţi de nedumeriri, ni se cere să privim în sus! Ni se spune despre Ştefan că, având ochii îndreptaţi spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Domnul Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. În loc să fim cuprinşi de tulburare, în loc să ne lăsăm înfăşuraţi de întuneric şi opriţi de greutăţi, să privim în sus la Acela care este la dreapta lui Dumnezeu, locul de putere şi de provizie pentru orice situaţie! El va fi cu noi totdeauna şi pretutindeni când suntem pe linia căii şi voiei Lui. Dumnezeu ne pune credinţa la încercare şi îngăduie împrejurări care cer folosirea credinţei. Poate că nu întotdeauna felul Lui de a interveni este cel dorit şi aşteptat de noi; să nu ne descurajăm, să nu murmurăm şi să nu alergăm la soluţii personale, ci să fim convinşi că Dumnezeu este prezent în toate împrejurările noastre şi că El are negreşit o fereastră în cer pentru fiecare din noi. Să privim la cer, şi văzându-L prin credinţă pe Domnul Isus încununat cu slavă şi cu cinste şi având toată puterea în cer şi pe pământ, să fim mângâiaţi şi încurajaţi că El „stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu” şi pentru noi, fiind gata să intervină şi să ne ajute. Să ne amintim că minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în Samaria a fost precedată de situaţia extrem de gravă din pricina foametei, dar urmată de o abundenţă şi de o izbăvire pe care numai Dumnezeu le putea face. (2 Împ. 6:24-33).

Nimic nu cinsteşte pe Dumnezeu mai mult decât credinţa noastră, şi oricât de firavă ar fi ea, El o apreciază şi o onorează cu răspunsurile Lui. „Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.” (Ioan 14:1)

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

„Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, şi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine.”

1 Petru 2:6

Mă bucur că pot să citesc alternativ din profeţi şi din epistole şi în privinţa aceasta nu mă poate opri nimeni.Este scris:”Suntem împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din Casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.”Pavel îi scrie lui Timotei:”Tu m-ai urmat în învăţătura mea, în credinţa mea, în prigonirea mea.”Acela care îl urmează pe Pavel în credinţa lui, nu poate să ocolească suferinţele lui.Cel credincios are parte de prigoniri în lumea aceasta.Nici nu am putea fi fericiţi dacă n-ar fi aşa, căci este scris:”Dacă pe Mine M-au prigonit, şi pe voi vă vor prigoni”, şi mai este scris:”Dacă au păzit Cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.”Şi eu am avut parte de prigoniri, nu atât de grele, dar sunt mulţi care au urmat credinţa mea.Aceasta mă bucură.Aceştia sunt oameni fericiţi, de asta sunt convins;cum am putea altfel să fim fericiţi?Aici este vorba de unii care au căutat să fie drepţi.Au recunoscut că sunt pe o cale greşită.Au constatat că păcatul îi robeşte.Dacă astăzi sunt între noi oameni dornici de dreptate, asupra acelora priveşte Dumnezeu cu o dragoste mare.Dacă ai putea vedea această dragoste frăţească nu ai mai ezita nici-o clipă să I te închini.Este adevărat că Sfânta Scriptură încurajează pe oricine care vrera să iasă din viaţa de păcat.”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”Acesta este un lucru măreţ.

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

CINSTEŞTE PE DUMNEZEU

Voi cinsti pe aceia care Mă cinstesc. 1 Samuel 2.30

Cinstea lui Dumnezeu este oare ţinta de căpetenie a vieţii noastre, dreptarul purtării noastre? În acest caz, El mă va cinsti. S-ar putea să nu primesc cinste din partea oamenilor, pentru un timp; dar Dumnezeu mi-o va da, în felul Său. Se poate întâmpla că cel mai sigur mijloc de a fi cinstit de El, să fie să primesc dispreţul oamenilor dacă trăiesc după voia Sa.Slujba preoţiei luând-o de Ia familiile lor şi a urmaşilor lor, precum şi conducerea ţării, şi o dădu tânărului Samuel. Dumnezeu poate îngădui celui rău sa capete onorurile lumii; dar demnitatea pe care şi-o păstrează este de a da El însuşi „slava, cinstea şi nemurirea”, acelora care printr-o ascultare sfântă îl cinstesc. Ce pot face azi, pentru a-L cinsti pe Domnul? Îi voi da slavă, prin mărturisirea cu gura şi printr-o ascultare practică. Îl voi cinsti şi prin persoana mea, şi prin bunurile mele, predându-mă Lui pentru o slujbă specială. Să ne gândim în ce fel îl putem cinsti azi.

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, şi bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea DOMNULUI, DUMNEZEULUI tău. Deuteronom 22.5

Dacă se mai discută în unele familii de credincioşi astfel de probleme legate de îmbrăcăminte, sigur că şi rezultatul este diferit. Adeseori se poate auzi întrebarea: „De ce se iau numai unele îndrumări din Cuvântul lui Dumnezeu în special din Vechiul Testament ca exemplu, pe când altele sunt trecute cu vederea?” Vreau să răspund printr-o explicaţie: dacă în Cuvântul lui Dumnezeu este vorba despre situaţia morală şi socială sau dacă este vorba despre temelii fundamentale pe care Dumnezeu le-a subliniat în Cuvântul Său şi în toată creaţia, atunci acestea trebuie îndeplinite cuvânt cu cuvânt. Adevărul însuşit trebuie trăit şi în comportarea exterioară (îmbrăcăminte) atât de bărbat, cât şi de femeie.Un alt exemplu referitor la ordinea lăsată prin cuvânt este interzicerea de a mânca sânge. Această interdicţie o găsim atât sub lege, cât şi sub har. La fel ne este amintit despre femeie să nu poarte pantaloni căci aceştia sunt o îmbrăcăminte bărbătească, pe când fusta este o îmbrăcăminte femeiască. O soră care are teamă de Dumnezeu nu va purta niciodată pantaloni căci Domnul o vede în orice împrejurare ar fi. Orice femeie sau fată care se depărtează de această „urâciune” va fi o mărturie vie, fără multe cuvinte. Ele vor arăta prin purtarea lor că slujesc Dumnezeului celui Viu şi caută să fie supuse cerinţelor Lui. Ele demonstrează practic că vor să trăiască după gândurile lui Dumnezeu.În această direcţie întâlnim şi cazuri de femei sau fete care vor să scuze neascultarea lor cu punerea în faţă a diferitelor probleme. Când Dumnezeu a scris aceste rânduri în Cuvânt a ştiut că este şi frig, aşa că scuze nu sunt.

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

„In vârful stâlpilor era o lucrătură în chip de crini” (1 împăraţi 7:22). O, Doamne, acest cuvânt este în mintea mea, în special când văd cât de lipsit sunt de orice fel de „lucrătură în chip de crin”, atât de necizelat şi neîmpodobit Fă-mă să fiu al Tău atât în exprimarea harului Tău, cât şi în experimentarea lui.

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

«Ştiu faptele tale. Iată ţi-am pus înainte o uşa deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţina putere si ai păzit Cuvântul Meu si n-ai tăgăduit Numele Meu.» Apocalipsa 3 .8

Cine a deschis uşa Domnului? Cel cu putere puţină. Acesta este un mesaj plin de speranţă pentru cei disperaţi şi slabi. Acceptă puterea totală a Duhului pentru a experimenta victoria sfinţeniei lui Dumnezeu în viaţa ta! Este felul în care El îşi dezvăluie dumnezeirea: în slăbiciune! Gândeşte-te, tu, care tânjeşti atât de mult după putere şi după privilegiile deşarte pe care ea le oferă! De multe ori ne rugăm să primim opusul a ceea ce vrea Dumnezeu să ne dea pentru că ne vine
greu să acceptăm că «puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită» (2 Cor. 12,9) sau «El mi-a frânt puterea în drum» (Psalm 102,23). De ce nu-L interesează pe Domnul puterea şi efortul nostru? Pentru că forţa noastră are doar efect trecător, pe când puterea Sa lucrează pentru veşnicie. Să ne bucurăm în slăbiciune, deoarece efortul nostru respinge şi opreşte manifestarea puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu deschide această uşă doar celor care Îi ascultă Cuvântul. Cât de puţini oameni sunt însă «roditori» în solul Cuvântului! Dar Domnul spune: «Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu» (Isaia 66,2). Doreşti să te laşi pătruns din ce în ce mai adânc de adevărul acestui verset? Dumnezeu nu aşteaptă de la tine efort personal, ci ascultare, dedicare.

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

DIMINEAŢA

Harul Meu îţi este de ajuns. 2 Corinteni 12:9

Încă nici unul dintre sfinţii lui Dumnezeu nu ar fi fost sărac sau încercat, nu am fi cunoscut nici pe jumătate mângâierile, harului divin. Când vedem un vagabond care nu are unde să-şi plece capul, dar care spune „totuşi, mă încred în Domnul”, când vedem un sărac care moare de foame lăudându-1 pe Isus, când vedem o văduvă copleşită de greutăţi care are credinţă în Christos, ne dăm seama că ei sunt o mare onoare pentru Evanghelie. Harul lui Dumnezeu este ilustrat şi preamărit în Sărăcia şi încercările credincioşilor. Sfinţii îndură orice descurajare, crezând că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28), şi că din orice rău aparent va ţâşni în cele din urmă o binecuvântare — că Dumnezeul lor îi va scăpa din necazuri şi îi va sprijini în încercări cât timp vor trăi. Răbdarea sfinţilor dovedeşte puterea harului divin. Este ca un far care luminează marea. Dacă este o floapte calmă, nu pot să ştiu cum este farul, dar dacă este furtună şi trebuie să ancorez, voi afla cât este de sigur. La fel este şi lucrarea Duhului. Dacă nu am fi înconjuraţi de atâtea ori de furtună, nu am şti cât este de adevărată şi puternică; dacă ‘Vântul nu ar sufla, nu am şti cât este de sigură şi întemeiată. Capodopera lui Dumnezeu sunt cei care stau tari şi neclintiţi în mijlocul încercărilor – „liniştit în mijlocul urgiei, încrezător în strigatul victoriei”. Cel care vrea să-L slăvească pe Dumnezeu trebuie să fie pregătit să înfrunte multe încercări. Nimeni nu poate străluci pentru Dumnezeu dacă nu are parte de conflicte. Dacă păşeşti pe o cărare încercată, bucură-te, fiindcă vei avea Ocazia să slăveşti harul atotindestulător al lui Dumnezeu. Cât despre faptul că te-ar putea părăsi – nici măcar nu te gândi. Dumnezeul care ţi-a fost alături până acum va rămâne Credincios până la capăt.

SEARA

Se satură de belşugul casei Tale. Psalmi 36:8

Regina din Saba a fost uimită de somptuozitatea de la masa lui Solomon. A fost copleşită când a văzut mâncarea pentru o singură zi. S-a mirat şi de numărul servitorilor care slujeau la masa regelui. Dar ce este aceasta în comparaţie cu ospitalitatea Dumnezeului harului? Sute şi mii de oameni sunt hrăniţi zilnic de El; flămânzi şi însetaţi, ei vin cu o mare poftă de mâncare, dar nu pleacă nici unul fată să fie săturat. Este destul pentru fiecare, destul pentru toţi, destul pentru totdeauna. Deşi mulţimea care se hrăneşte la masa lui Dumnezeu este fără număr ca stelele cerului, fiecare îşi primeşte porţia de hrană. Gândeşte-te de cât har are nevoie fiecare sfânt, şi nimeni în afară de Cel Infinit nu îl poate hrăni; totuşi, Domnul îşi aşterne masa nu doar pentru unul, ci pentru toţi sfinţii; nu doar pentru o zi, ci pentru mulţi ani; nu doar pentru mulţi ani, ci pentru generaţii întregi. Observă belşugul despre care se vorbeşte în text. Oaspeţii de la banchetul milei îşi împlinesc nevoile — nu, ei „se satură”. Nu sunt hrăniţi cu o hrană obişnuită, ci cu „belşugul”, cu abundenţa care există numai la masa lui Dumnezeu. Un asemenea ospăţ este garantat prin făgăduinţă tuturor copiilor oamenilor care îşi pun încrederea în umbra aripilor lui Iehova. M-am gândit odată că, dacă aş putea mânca rămăşiţele aruncate la uşa din spate a lui Dumnezeu, aş fi mulţumit — asemeni femeii care a spus „căţeii mănâncă rămăşiţele de la masa copiilor” (Matei 15:27). Dar nici un copil al lui Dumnezeu nu este hrănit cu firimituri şi rămăşiţe. Ca şi Mefiboşet, mănâncă la masa regelui. In materie de har, avem partea lui Beniamin; ni se dă mai mult decât putem mânca. Deşi nevoile noastre sunt mari, suntem adesea copleşiţi de minunata abundenţă a harului pe care ni-l oferă Dumnezeu.

IZVOARE IN DEŞERT

Să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele. (Evrei 6:12)

Eroii biblici ai credinţei strigă către noi de pe înălţimile pe care le-au cucerit, încurajându-ne că ceea ce a făcut omul odată, poate face din nou. Ei ne amintesc nu numai de necesitatea credinţei, dar şi de răbdarea cerută pentru ca lucrarea credinţei să fie desăvârşită. Să ne fie teamă să încercăm să ne retragem din mâinile Ghidului nostru ceresc, sau să pierdem chiar şi o singură lecţie a disciplinei Lui pline de dragoste, din cauza descurajării sau a îndoielii noastre. Un fierar bătrân dintr-un sat spunea odată: „De un singur lucru mă tem: să nu fiu aruncat în grămada de rebuturi. Vezi tu, ca să întăresc o bucată de oţel, trebuie mai întâi s-o călesc. O încălzesc, o bat cu ciocanul şi apoi o scufund repede într-o găleată cu apă rece. Foarte curând voi şti dacă va suporta procesul de călire sau pur şi simplu se va sfărâma. Dacă, după unul sau două teste, văd că nu se lasă călită, o arunc în grămada de rebuturi, pentru ca mai târziu s-o vând negustorului de fiare vechi pe câţiva cenţi kilogramul. Îmi dau seama că Domnul mă încearcă în acelaşi fel: prin foc, prin apă şi prin loviturile puternice ale ciocanului Său. Dacă sunt îndărătnic şi mă împotrivesc testului, sau dovedesc că sunt nepotrivit pentru procesul Lui de călire, mă tem că mă va arunca în grămada de rebuturi”.Când focul din viaţa ta arde cel mai tare, stai liniştit, pentru că „mai pe urmă aduce … roada dătătoare” (Evrei 12:11) de binecuvântări. Şi atunci vom fi în stare să spunem împreună cu Iov: „dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul” (Iov 23:10).

Sfinţenia îşi are izvorul în suferinţă. Ţine minte, e necesară o presiune de unsprezece tone pe o coardă de pian ca să fie acordată. Şi Dumnezeu te va acorda într-o armonie perfectă cu motivul muzical ceresc dacă vei ţine piept presiunii.

Lucrurile care dor şi lucrurile care tulbură

Formează omul pentru lauda perfectă;

Şocul şi tensiunea şi ruinarea sunt

Mai prietenoase decât zilele zâmbitoare.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

Psalmul 18.30-50

Domnul Isus găseşte plăcere în a ni-L face cunoscut pe Dumnezeul Său, pe Cel a Cărui cale este desăvârşită şi al Cărui Cuvânt este încercat (v. 30; Proverbe 30.5). In prima parte a psalmului, El ne-a învăţat, dându-ne propriul Său exemplu, cum să II chemăm pe Dumnezeu în întristările noastre. Acum ne va învăţa cum să ne sprijinim pe Dumnezeu atât pentru umblare (v. 33,36), cât şi pentru luptă (v. 34,35,39).Cunoaştem noi din experienţă ce înseamnă ca El să ne facă să stăm pe înălţimile noastre! (comp. cu Habacuc 3.19: să umblăm pe înălţimile noastre). De pe o culme înaltă ne bucurăm de o perspectivă largă şi cu bătaie lungă (vezi Isaia 33.17). Să o privim pe cea care ni se oferă la încheierea acestui psalm. Privirile ne sunt îndreptate spre viitor, asupra momentului când Dumnezeu va nimici pe vrăjmaşii Fiului Său. La orizont vedem mijind zorii împărăţiei Lui. Isus va fi rânduit Prinţ peste poporul Său, Israel, dar şi Conducător al naţiunilor. «Să-L contemplăm pe Măreţul împărat al împăraţilor domnind în putere peste întreg universul şi, prin prezenţa Lui, rupând orice lanţ» este invitaţia cuprinsă într-un imn creştin. Era necesar, pentru gloria lui Dumnezeu, ca naţiunile să-L laude; şi toate o vor face în timpul împărăţiei. Dar noi, cei care am fost scoşi din mijlocul naţiunilor, avem un privilegiu deosebit, acela de a cânta psalmi încă de acum, spre gloria Numelui Său (v. 49 citat în Romani 15.9). Să nu-L privăm de aceasta!

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

Text: 1 Regi 3:3-14

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, …şi ea îi va fi dată. Iacov 1:5

RUGĂCIUNEA PENTRU ÎNŢELEPCIUNE

Împăratul Solomon şi-a dat seama că dacă Dumnezeu nu-i va da înţelepciune spirituală ca să guverneze Israelul, toate capacităţile şi cunoştinţele sale omeneşti nu-i vor fi de mare folos.

Oliver G. Wilson a spus: „Rugăciunea umple neputinţa omenească de omnipotenţa lui Dumnezeu şi-i deschide noi porţi realizărilor sale. Ea îl face pe slab puternic şi pe cel simplu înţelept”. Abraham Lincoln a simţit o mare nevoie de înţelepciune în timpul Războiului Civil din America. Un prieten apropiat a scris: „Am petrecut trei săptămâni la Casa Albă ca oaspete al preşedintelui. Intr-o noapte – chiar înaintea bătăliei de la Bull Run – eram obosit, nu puteam dormi. Din dormitorul lui Lincoln auzeam tonul scăzut al vocii lui. Privind prin uşa uşor întredeschisă, am văzut ceva ce n-am să uit niciodată. Înaltul şef executiv era îngenuncheat în faţa Bibliei. Nu ştia că voi auzi agonia rugăciunii când zicea: „O, Dumnezeule mare şi atotputernic, care ai ascultat rugăciunea lui Solomon când s-a rugat şi a strigat la Tine pentru înţelepciune, ascultă-măl Nu pot conduce acest popor. Nu pot conduce afacerile acestei ţări fără ajutorul Tău. O Doamne, ascultă-mă şi salvează această naţiune”. Răspunsul pe care l-a primit este acum istorie, pentru că Uniunea a fost salvată. În loc să te bizui pe înţelegerea ta, credinciosule, admite lipsa înţelepciunii şi a puterii personale pentru atingerea scopului ce-ţi stă în faţă. Cere cu umilinţă înţelepciunea care vine de sus. Dumnezeul care 1-a auzit pe Solomon şi pe Lincoln te va asculta şi-ţi va răspunde. H.G.B.

    Ruga mea mi-o înalţ la bunul Dumnezeu,

    Voinţa Lui e mai bună decât dorul meu.

    Şi sigur sunt că de la El primesc

    Mai mult decât ştiu cere, sau gândesc.       -Hickok

Răspunsurile lui Dumnezeu sunt mai înţelepte decât rugăciunile noastre.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Și bărbații lui Efraim iau zis: „Ce neai făcut, de nu neai chemat când teai dus ca să te lupți cu Madian?”. Și sau certat foarte tare cu el. Și el lea zis: „Ce am făcut eu acum pe lângă voi? Nu este mai bună strângerea boabelor rămase din Efraim decât culesul viei din Abiezer? Dumnezeu a dat în mâinile voastre pe căpeteniile Madianului, pe Oreb și pe Zeeb, și ce am putut face eu pe lângă voi?”. Atunci duhul lor sa potolit față de el, când a zis cuvântul acesta.  Judecători 8.13

Judecătorii lui Israel – Ghedeon (7) – Lucrând împreună

Domnul îi dăduse lui Ghedeon și celor trei sute de oameni ai lui o biruință glorioasă asupra armatei madianiților, care număra o sută treizeci și cinci de mii de oameni. „Sabia Domnului și a lui Ghedeon!” fusese strigătul lor de luptă. Ei sunaseră din trompete, spărseseră vasele de lut și lăsaseră ca torțele lor să lumineze. Nau trebuit să lupte, căci Domnul făcuse ca madianiții, cuprinși de spaimă, să se omoare între ei sau să o ia la fugă. Alte seminții din Israel sau alăturat apoi pentru urmărirea vrăjmașilor. Ghedeon a chemat seminția lui Efraim să ia în stăpânire vadurile Iordanului, pentru ai împiedica pe vrăjmași să treacă dincolo. Efraimiții îi uciseseră pe conducătorii Madianului și le aduseseră capetele la Ghedeon. Acum însă, acești efraimiți mândri îl mustrau pe Ghedeon fiindcă nu îi chemase mai devreme. Ghedeon lea răspuns cu înțelepciune și cu umilință, scoțând în evidență ceea ce ei făcuseră și minimalizânduși propriile realizări. El era în urmărirea vrăjmașilor și nu voia să piardă timpul certânduse. Cât de adesea noi facem exact contrariul, transformând biruința întro înfrângere, din pricină că ne certăm cu frații noștri! În loc să câștigăm suflete pentru Mântuitorul, criticăm metodele celor care fac aceasta. În loc să ne luptăm împotriva vrăjmașilor împreună, ne luptăm împotriva fraților noștri. La fel ca ucenicul din Marcu 9.38, le interzicem altora să facă ceea ce noi nu putem face, fiindcă nu vin „după noi”. Ar trebui săi urmărim pe vrăjmași, nu să pierdem timpul făcândunii vrăjmași pe frații noștri.

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Ioan 3.16

Minunat

Ioan 3.16 este unul dintre cele mai cunoscute versete ale Bibliei. Luther l-a numit „Evanghelia în coajă de nucă”. Versetul sună astfel: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”.

Dacă ne uităm cu atenție la acest verset, observăm ce măreț este:

Fiindcă atât de mult a iubit – cel mai mare motiv

Dumnezeu – cel mai mare Dăruitor

lumea – cea mai mare grupă

că L-a dat – cea mai mare faptă

pe singurul Lui Fiu – cel mai mare cadou

pentru ca oricine – cea mai mare invitație

crede – cea mai mare decizie

în El – cea mai mare Persoană

să nu piară – cea mai mare eliberare

ci – cea mai mare diferență

să aibă – cea mai mare siguranță

viața veșnică – cea mai mare posesie.

Cele 13 Calendare Biblice (TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald CHAMBERS / MANA DE DIMINEAŢĂ / MÂNTUIREA PRIN HRISTOS / Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER / TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU de Charles H. SPURGEON / DOMNUL ESTE APROAPE! – Calendar Biblic / BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU de Oswald CHAMBERS / MEDITAŢII ZILNICE de Wim MALGO / MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI Dimineaţa şi Seara de Charles H. SPURGEON / IZVOARE IN DEŞERT / SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Volumul III / PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE / DOMNUL ESTE APROAPE – GBV / SĂMÂNȚA BUNĂ) sunt preluate de pe pagina https://ioan17.wordpress.com/2016/03/

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CE TE OPREȘTE? TEAMA DE SUCCES? (2)

„Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!” (Psalmul 35:27)

     Teama de succes se caracterizează prin următoarele șase indicii (vezi dacă se regăseşte şi la tine vreunul): 1) Amânarea. 2) Mediocritatea. 3) Concentrarea asupra celor care te resping, și nu asupra celor care te acceptă. 4) Obiceiul de a te lăsa distras de atât de multe lucruri nesemnificative, încât nu te mai concentrezi niciodată pe lucrul principal. 5) Discuțiile despre ceea ce plănuiești să faci „cândva”. 6) Sentimentul că ceilalți merită succesul, dar tu nu. Întrebare: Îl slujești tu pe Domnul? Atunci te califici pentru succes! „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!” Da, Dumnezeu te va ajuta când ești în nevoi. Dar El dorește să ai succes și pentru a începe să te îngrijești de nevoile altora. Dumnezeu i-a promis lui Avraam două lucruri. Primul: că-l va binecuvânta nespus de mult. Al doilea: că-l va face o mare binecuvântare pentru ceilalți (Geneza 12:2). Și așa a fost! Solomon scrie: „argintul le dă pe toate” (Eclesiastul 10:19). Ce a dorit el să spună? Cu bani se construiesc şcoli, biserici și spitale. Se înlătură sărăcia și analfabetismul. Se finanțează cercetări prin care se stârpesc boli ce amenință viața. Dar unii dintre noi se concentrează atât de mult asupra străzilor de aur din ceruri, încât nu mai văd străzile de pe pământ pline de suferință și nevoi neîmplinite! Să înțelegem un lucru: Dumnezeu te va răsplăti potrivit cu măsura de slujire oferită semenilor tăi. „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40). Aceasta ar trebui să fie cea mai mare motivație pentru dorința ta de succes!

Textul zilei „CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI”, coordonatori Bob & Debby Gass este preluat si poate fi gasit la urmatoarele pagini: http://www.fundatiaseer.ro / Aplicatia Meditatia Zilei (Android) / Meditatiile Zilnice pe YouTube / Pagina de Facebook a Fundatiei, meditatii audio-video / Grila programe Credo TV (meditatiile sunt de 3 ori pe zi) / Aplicatia Credo TV unde se gasesc meditatiile audio-video


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: