Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 12, 2016”

12 Martie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

Predarea loială

Atunci Petru a început să-i spună: „lată că noi am lăsat toate si Te-am urmat…”

Marcu 10:28

Domnul nostru îi răspunde, de fapt, lui Petru că această predare loială este de dragul Lui. Nu pentru ceea ce ucenicii vor primi în urma ei. Fereşte-te de o predare totală care are un spirit comercial in ea. De exemplu: „Mă voi dărui lui Dumnezeu pentru că vreau să fiu eliberat de păcat, pentru că vreau să fiu făcut sfânt”. Eliberarea de păcat şi sfinţirea sunt rezultatul unei relaţii bune cu Dumnezeu, dar predarea izvorâtă dintr-o asemenea gândire nu ţine de adevăraţa natură a creştinismului. Predarea totală nu se face pentru ceva. Am ajuns atât de îmbibaţi de comercialism, încât mergem la Dumnezeu numai pentru a primi ceva de la El, nu pentru El însuși. Este ca şi cum am spune: „Nu, Doamne, nu Te vreau pe Tine. mă vreau numai pe mine; dar vreau ca Tu să mă cureţi şi să mă umpli cu Duhul Sfânt; vreau să fiu pus în «expoziţia» Ta ca să pot spune: «Iată ce-a făcut Dumnezeu pentru mine»”. Dacă noi renunţăm la ceva pentru Dumnezeu numai ca să primim înapoi mai mult, o asemenea predare nu are in ea nimic din Duhul Sfânt, ci este doar un mizerabil egoism comercial. A câştiga cerul, a fi eliberat de păcat, a fi făcuţi folositori pentru Dumnezeu – aceste lucruri nu trebuie niciodată nici măcar luate în considerare într-o predare adevărată, care înseamnă preferinţa prioritară personală pentru Isus Cristos însuşi. Când ne lovim de barierele ridicate de relaţiile naturale, unde este Isus Cristos? Cei mai mulţi îl părăsesc scuzându-se – . Da, Doamne, am auzit chemarea Ta, dar mă aşteaptă mama, soţia, propriile mele interese şi nu pot merge mai departe”. Atunci – spune Isus – „nu poţi fi ucenicul Meu.” Testul predării totale se află întotdeauna dincolo de devotamentul natural. Trece-l, şi atunci propria dăruire de Sine a lui Dumnezeu îi va cuprinde pe toţi cei pe care a trebuit să-i rănim abandonându-i. Fereşte-te de ceva mai puţin decât o predare totală lui Dumnezeu. Cei mai mulţi dintre noi cunoaştem predarea totală doar în închipuirea noastră.

MANA DE DIMINEAŢĂ

„Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul.” PSALM 27:14

O altă versiune a acestui verset are o prospeţime cu totul deosebită. Nu este numai vorba de a nădăjdui în Domnul ci de ceva mai mult: de „a aştepta pe Domnul”, adică de a-L aştepta să intre, şi să intervină în situaţia grea prin care un copil al Lui poate trece. Acest îndemn dumnezeiesc se adresează copilului lui Dumnezeu în momentul în care, nerăbdător ca Avraam, ar vrea să lucreze el însuşi pentru a vedea împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu. Nu! spune Duhul lui Dumnezeu, „aşteaptă pe Domnul!” În vremuri de nedumerire, de uluire din pricina vreunui necaz, noi am vrea să declanşăm singuri soluţia, dar glasul blând şi delicat al Duhului lui Dumnezeu ne spune: „Aşteaptă pe Domnul”! Sau poate, împinşi de dorinţa firească de a sluji şi slăvi pe Dumnezeu, am vrea să întreprindem ceva, să ne avântăm pe un drum care negreşit nu este cel al credinţei. Ca să evităm roade amare şi complicaţii care ar putea urma, Duhul Sfânt ne spune: „Aşteaptă pe Domnul”! Aceasta nu este o atitudine pasivă; este aşteptarea înţeleaptă a dragostei de fiu, este experienţa care se bucură de slava lui Dumnezeu care se arată atunci când El intervine ca să-şi împlinească făgăduinţele. Cui vorbeşte astfel Duhul lui Dumnezeu? O spune David în versetul de mai sus: „O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pămânlul celor vii!” Deci ne-o spune nouă care suntem acum pe pământ. Sunt împrejurările prin care treceţi, descurajante sau poate disperate? O, nu recurgeţi la soluţii personale ca să nu jigniţi pe Dumnezeul iubirii care ar vrea negreşit să intervină în ajutorul nostru, dar care este împiedecat de pripeala noastră sau mai bine zis, de necredinţa noastră.Dar în textul acesta, Dumnezeu vorbeşte inimii noastre şi nu minţii noastre care se străduieşte să găsească soluţii, dar fără rezultat. El ne spune: „Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, şi aşteaptă pe Domnul”! Proorocul Isaia spune în capitolul 30 vers. 15: „…în linişte şi odihnă va fi izbăvirea voastră; în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Iar la versetul 18 este o făgăduinţă aşa de scumpă; „Totuşi Domnul aşteaptă să Se îndure de voi şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept; ferice de toţi cei ce-L aşteaptă.” şi în versetul 19 este scris: „Da… nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine când vei striga; cum va auzi, te va asculta.”

Dar aşteaptă-L pe El, Dumnezeul oricărei îndurări!

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

„Eu sunt Domnul, care te vindecă.”Exod 15:26

Aceasta este o promisiune preţioasă a Dumnezeului nostru, a cărei realitate a putut fi experimentată de mulţi în timpul suferinţelor şi necazului. Vedem în Scriptură, că păcatul este cauza multor boli, sau participarea la Cina Domnului fără a se cerceta poate fi o cauză a bolilor. Deja în Vechiul Testament Dumnzeu spunea poporului Israel: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni. „Câţi oameni s-au îmbolnăvit de beţie, poftele firii, lăcomie, sau griji! Şi câţi sunt cei care în timpul bolii fug de la un medic la altul, şi totuşi nu găsesc ajutor. În 2 Cronici 16:12 citim despre împăratul Asa: „Chiar în timpul bolii lui nu a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori.” Ce desosebire este dacă nu aşteptăm ajutorul de la oameni! În Marcu 5:28 citim despre femeia bolnavă de 12 ani. Ea a spus: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui , mă voi tămădui.” Ea a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Ea a auzit de Isus cum a vindecat pe cei leproşi, a redat auzul celor surzi, lumină ochilor celor orbi, a făcut ca cei paralizaţi să umble, şi s-a gândit în sinea ei: „dacă aş merge la El cu siguranţă m-ar ajuta”, şi nu s-a înşelat. Puterea Lui este aceeaşi. El este specialist în toate domeniile. Şi dacă venim la El, nu ne taie chitanţă, ci dimpotruvă, odată cu ajutorul ne dă şi plata încrederii noastre. Cine nu îşi doreşte un asemenea Medic? Cel vindecat de El este vindecat pe deplin, nu doar pentru scurt timp.

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

A PLECA PLIN DE BUCURIE

El a zis: Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale.

Deuteronom 33.18

Ne putem însuşi binecuvântările făgăduite israeliţilor, căci noi facem parte din adevăratul Israel dacă ne închinăm lui Dumnezeu în duh şi nu ne punem încrederea în carne. Zabulon trebuia să se bucure pentru că Dumnezeu urma să îi binecuvânteze alergarea; şi noi trebuie să facem la fel.Pornim în călătorie şi providenţa lui Dumnezeu ne însoţeşte. Va trebui oare să ne părăsim ţara? El ne va însoţi pe mare şi pe uscat. Plecăm ca misionari? Domnul Isus a spus: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele”. Noi ieşim în fiecare zi, pentru ceea ce avem de făcut sau nevoile noastre; putem pleca bucuroşi, căci El va fi totdeauna cu noi.Dacă, în clipa plecării, teama începe să ne cuprindă gândindu-ne la ceea ce ar putea să ni se întâmple, această binecuvântare ne va da curaj. Făcându-ne bagajele pentru a porni la drum, să săpăm acest verset în inima noastră, pentru a urca în tren cu o cântare pe buze. Să ne unim deci cu această seminţie a cărei parte este de a se bucura, şi la fiecare plecare să-L lăudăm pe Domnul cu o inimă veselă.

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l cumpără. Matei 13.46

În Evanghelia după Matei, Domnul Isus ne este prezentat ca împăratul care vine la poporul Său pământesc. Dar vedem clar cum acest popor Îl leapădă. Ca Cel lepădat, Domnul se reîntoarce în ceruri, iar împărăţia capătă o anume dezvoltare şi anumite proporţii în lipsa împăratului; această fază Domnul o denumeşte „Împărăţia cerurilor.” În pilda despre „mărgăritarul de preţ” de care vorbeşte versetul de astăzi Domnul Isus se prezintă ca un negustor care caută mărgăritare preţioase. Când a găsit un mărgăritar de mare preţ vinde tot ce are ca să-l cumpere. Toate drepturile lui de împărat şi tot ce decurge din aceste drepturi El le-a vândut, ca să cumpere mărgăritarul cel de mare preţ. Drepturile Sale de împărat şi tot ce stă în legătură cu aceste drepturi Domnul Isus le-a socotit ca nefiind atât de preţioase, de aceea a vrut să intre în posesia mărgăritarului de mare preţ. Oare ce l-a determinat pe Cel care era în posesia aurului, argintului şi a tuturor comorilor pământului să caute acest mărgăritar de mare preţ şi din pricina lui să coboare drumul sărăciei şi al înjosirii? Prin Duhul Sfânt care a insuflat Scriptura avem posibilitatea să vedem că acest mărgăritar de mare preţ este Adunarea, care are o valoare deosebită pentru inima Domnului Cristos. Poziţia ei înaltă, frumuseţea ei ca Mireasa Lui, a stat în faţa ochilor Lui şi pentru ea Domnul Cristos a părăsit totul. Ce nemărginită este dragostea Lui faţă de noi! Ce har mare se ascunde în cei răscumpăraţi. E ca un mărgăritar mare şi de un preţ imens, pus într-un vas de lut. În acest mărgăritar nu vedem numai slava Adunării, ci şi unitatea ei. Mărgăritarul se formează dintr-un corp mort, care pătrunde în corpul unei scoici şi neputând fi asimilat se formează perla prin descompunerile care au loc. Aceasta este o mare învăţătură pentru toţi credincioşii. Ar trebui să ne dea mult de gândit această dragoste dumnezeiască şi să înălţăm tot mai sus scumpul Nume al Domnului Isus Cristos.

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

Ah, Doamne, azi caut Faţa Ta, atingerea Ta, binecuvântarea Ta. Atinge-mă, Doamne, până când fiecare parte a fiinţei mele va vibra şi va fremăta de vitalitatea Ta plină de har.

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

«.., numai vuietul ei vă va îngrozi.» Isaia 23,19

«Căci numai încercarea (necazul) ne învaţă să fim atenţi la Cuvânt.» (trad. Luther)

Numai Luther traduce versetul de mai sus astfel. Acest rezultat binecuvântat al încercării (necazului, ispitei) îl putem experimenta într-un mod unic şi în viaţa noastră; el ne învaţă să fim atenţi la Cuvânt. Care cuvânt? Cuvântul Domnului nostru, în care El spune: «Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh si viaţă» (Ioan 6,63). Acest Cuvânt ne relevează întreg caracterul lui Dumnezeu, deoarece Isus Cristos însuşi este Cuvântul întrupat şi «în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii» (Col. 2,9). Profetul Ezechiel a fost realmente pus să mănânce cuvântul. în Rut 2,14 citim: «… a mâncat si s-a săturat si ce a rămas a strâns». De fiecare dată când putem să mâncăm din pâinea pe care ne-o dă Domnul suntem învioraţi şi săturaţi ca după o masă bogată şi minunată, deoarece suntem plini de adevărul Domnului pe care Cristos ni-1 descoperă prin Cuvântul Său. Inima noastră găseşte pace prin studierea Bibliei. Sfânta Scriptură însăşi ne prezintă imaginea extraordinar de frumoasă a Mirelui nostru drag, pe care-L aşteptăm cu dor. Speranţa noastră nu este deşartă, căci în cine altcineva am crede decât în Cel care ne vorbeşte? Ce am putea noi, cei aflaţi în strâmtorare, să ne dorim mai mult? Prin trăirea Cuvântului câştigăm pacea şi siguranţa în Cristos.

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

DIMINEAŢA

Să iubeşti pe aproapele tău. Matei 5:43

Să-ţi iubeşti aproapele. Poate că el se lăfăieşte în bogăţie şi tu eşti sărac, trăind de pe o zi pe alta, uitându-te din căsuţa ta umilă la palatul său impunător. În fiecare zi îi vezi bunăstarea, hainele bogate şi ospeţele somptuoase. Dumnezeu i-a dat aceste daruri. Nu-i invidia bogăţia, şi nu gândi rău despre el. Mulţumeşte-te cu soarta ta, dacă nu poţi face altceva. Nu te uita la aproapele tău dorindu-ţi să te afli în locul lui. Iubeşte-1, şi atunci nu îl vei invidia. Poate că, pe de altă parte, tu eşti cel bogat, şi trăieşti alături de un sărac. Nu te ruşina să îl numeşti aproapele tău. Acceptă-ţi responsabilitatea de a-1 iubi. Lumea îi numeşte inferiori. În ce sunt inferiori? Îţi sunt mai degrabă egali, fiindcă Dumnezeu „a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului” (Fapte 17:26). Hainele sunt singurele care vă deosebesc, fiindcă tu nu eşti cu nimic mai bun decât el. El este om; ce ai putea fi tu în plus? Ai grijă să-ţi iubeşti aproapele, chiar dacă este în zdrenţe. Dar poate că vei spune: „nu pot să-i iubesc fiindcă, orice aş face pentru ei, nu primesc în schimb decât nerecunoştinţa”. Acest lucru îţi oferă prilejul să îi iubeşti mai mult. Vrei să fii o persoană fără importanţă, sau un erou al dragostei? Cel care îndrăzneşte mult câştigă mult. Dacă dragostea ta păşeşte pe o cărare spinoasă, urmează-ţi drumul cu curaj şi iubeşte-ţi aproapele din toată inima. „Grămădeşte cărbuni aprinşi pe capul lui” (Romani 12:20), şi dacă este greu de mulţumit, nu căuta să-l mulţumeşti pe el, ci pe Stăpânul tău. Aminteşte-ţi, dacă ei îţi dispreţuiesc dragostea, Mântuitorul nu ţi-o dispreţuieşte, şi acţiunile tale sunt preţuite de El. Iubeşte-ţi aproapele fiindcă, dacă faci acest lucru, păşeşti pe urmele paşilor lui Christos.Necazurile, ce par fără nădejde. Adesea sunt trimise de mâna îndurării.

SEARA

Al cui eşti? 1 Samuel 30:13

În creştinism nu există neutralitate. Ori suntem înrolaţi sub steagul Prinţului Emanuel ca să luptăm în bătăliile Sale, ori suntem slujitorii Prinţului Negru, Satana. „Al cui eşti?”. Cititorule, permite-mă se te ajut să răspunzi. Ai fost născut din nou? Dacă da, eşti al lui Christos, dar dacă nu te-ai născut din nou, nu poţi fi al Lui. In cine îţi pui încrederea? Cei care cred în Isus sunt fii ai lui Dumnezeu. Ale cui lucrări le faci? Cu siguranţă că îţi slujeşti stăpânul, fiindcă cel căruia îi slujeşti este stăpânul tău. A cui tovărăşie o cauţi? Dacă Îi aparţii lui Isus, te vei împrieteni cu cei care poartă semnul Crucii. Aşa cum spune proverbul, cei care se aseamănă se adună. Care este subiectul tău de discuţie? Este ceresc, sau pământesc? Ce ai învăţat de la Stăpânul tău? Slujitorii învaţă multe de la cel pe care îl slujesc. Dacă îţi petreci timpul cu Isus, se va spune despre tine, aşa cum s-a spus despre Petru şi Ioan, că „au priceput că fuseseră cu Isus” (Fapte 4:13). Te mai întreb încă o dată, „al cui esti”? Răspunde cinstit înainte să adormi. Dacă nu eşti al lui Christos, ai intrat într-o slujbă grea. Fugi de sângerosul tău stăpân! Intră în slujba Domnului iubirii, şi te vei bucura de binecuvântare. Dacă eşti al lui Christos, lasă-mă să-ţi dau patru sfaturi. Ii aparţii lui Isus; de aceea, ascultă-L Fă din Cuvântul Său legea ta; fă din voia sa dorinţa inimii tale. De vreme ce îi aparţii Celui Iubit, iubeşte-L. Lasă-ţi inima să se alipească de El; lasă-ţi sufletul să se desfete în El. Fiindcă îi aparţii Fiului lui Dumnezeu, încrede-te în El. Nu căuta odihnă în altă parte. Ii aparţii Regelui Regilor, aşa că fii hotărât pentru El. Nu te clătina în toate părţile. Deşi nu porţi nici un semn distinctiv, trăieşte viaţa în aşa fel încât să se vadă clar cui îi aparţii.

IZVOARE IN DEŞERT

Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste ţară toată ziua şi toată noaptea aceea. Dimineaţa, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. Faraon a chemat îndată pe Moise şi pe Aaron … Şi Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele şi le-a aruncat în Marea Roşie; n-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. (Exod 10:13,16,19)

În aceste versete vedem cum în vremurile antice, când Domnul lupta pentru Israel împotriva crudului Faraon, au fost vânturi puternice care au câştigat eliberarea lor. Şi mai târziu la fel, în măreţia puterii Lui pe care Şi-a arătat-o, Dumnezeu a dat ultima lovitură mândrului şi sfidătorului Egipt tot cu vânturi puternice. Şi totuşi, la început părea că ceva straniu şi aproape crud i se întâmpla lui Israel. Ei erau înconjuraţi de o mulţime de pericole: în faţă, îi sfida o mare furioasă; de o parte şi de alta, munţii le tăiau orice nădejde de scăpare; şi deasupra lor, părea că suflă un uragan. Era ca şi cum cea dintâi eliberare venise numai ca să-i predea unei morţi mai sigure. „Copiii lui Israel şi-au ridicat ochii, şi iată că egiptenii veneau după ei. Şi copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare şi au strigat către Domnul” (Exod 14:10).Numai când părea că erau prinşi în capcană pentru vrăjmaşi a venit gloriosul triumf. Vântul puternic a suflat înainte, împingând înapoi valurile. Marea mulţime a israeliţilor mărşăluia înainte pe calea uscată a mării adânci – o cale acoperită cu dragostea protectoare a lui Dumnezeu. De o parte şi de alta erau pereţii de cristal ai apei, strălucind în lumina gloriei Domnului, şi sus de tot deasupra lor bubuia tunetul furtunii. Şi a continuat aşa toată noaptea, până în zorii zilei următoare; când cel din urmă israelit a pus piciorul pe mal, lucrarea vântului puternic s-a încheiat. Atunci Israel a cântat o cântare Domnului despre cum a împlinit vântul puternic cuvântul Său: „Vrăjmaşul zicea: «Îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărţi prada de război …» Dar Tu ai suflat cu suflarea ta şi marea i-a acoperit; ca plumbul s-au afundat în adâncimea apelor” (Exod 15:9-10).Într-o zi, prin marea Sa îndurare, şi noi vom sta pe „o mare de sticlă”, „cu alăutele lui Dumnezeu în mână”. Atunci vom cânta „cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului: «Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!” (Apocalipsa 15:2-3). Atunci vom şti cum au câştigat vânturile puternice eliberarea noastră. Astăzi sunt numai întrebări în jurul necazului tău mare, dar atunci vei vedea cum a fost de fapt măturat vrăjmaşul ameninţător în timpul nopţii tale furtunoase plină de frică şi necaz.Astăzi îţi vezi numai pierderea, dar atunci vei vedea cum a folosit-o Dumnezeu ca să sfărâme lanţurile răului care începuseră să te strângă. Astăzi te ghemuieşti la urletul vântului şi la bubuitul tunetului, dar atunci vei vedea cum au împins ele înapoi valurile nimicirii şi ţi-au deschis calea spre liniştita Ţară Promisă. Mark Guy Pearse

Deşi vânturile sunt sălbatice,

Şi furtuna dezlănţuită,

Inima mea încrezătoare cântă:

Ştiu că ele nu-mi vor face

Nici un rău, căci

El călăreşte pe aripile lor.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

Psalmul 25

Psalmii 16-24 s-au ocupat în special cu Hristos, Mesia. Odată cu Psalmul 25 se deschide o altă serie (Psalmii 25-39), în care privirea ne este îndreptată mai ales înspre ” rămăşiţa ” credincioasă şi înspre credincioşi în general.În timpul citirii psalmilor trebuie să luăm seama la simbolurile ce marchează începutul unei serii de psalmi (în unele versiuni Psalmul 25 şi Psalmul 40 au un asterisc în titlu); şi, de asemenea, să luăm seama la simbolurile din text ce separă ideile principale. Ele ne ajută să remarcăm în Psalmul 25 două rugăciuni: una de la v. 4 la 7 şi alta de la v. 16 la 22 (în unele versiuni v. 4, 8 şi 16 sunt marcate printr-un simbol „#”). Cererile din v. 4 şi 5 trebuie luate ca fiind cu totul speciale pentru noi: „…Condu-mă în adevărul Tău” (comp. cu Psalmul 43.3). Era un subiect de nespusă bucurie pentru apostolul loan să găsească, în familia „alesei doamne” (2 Ioan 1), copii umblând în adevăr (2 loan 4).Dar cum ar fi posibil mersul, fără a cunoaşte calea şi potecile? Dumnezeu le arată; şi observaţi cum sufletul face progrese (v. 8-10,12). Totuşi, este impusă o condiţie: „Domnul Se destăinuie (notă: comunică intim) celor care se tem de El(v. 12 şi 14). Altfel spus, Dumnezeu nu-Şi descoperă gândurile şi nu-Şi face înţeles Cuvântul Său decât acelora care sunt dispuşi să I se supună. Iată de ce domneşte atâta ignoranţă în creştinătate… şi iată de ce, atât de des, aceasta e în chiar sufletele noastre.

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

Text: Efeseni 4:7-16

…credincioşi adevărului în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem, la Cel ce este Capul, Cristos. Efeseni 4:15

ADEVĂR: MANEVRAŢI CU ATENŢIE!

Intr-un articol publicat de revista „Moody Monthly”, intitulat: „Să fim pe deplin cinstiţi”, Calvin Miller îşi aduce aminte de o femeie din biserica pe care o păstorise, care se supărase foarte rău pe el pentru că nu l-a pus pe fiul ei să cânte mai multe cântări în biserică. îşi însemnase într-un caiet fiecare ocazie în care Miller a procedat faţă de ea într-un fel care „nu era în spiritul lui Cristos”. Câteva luni mai târziu, i-a arătat tot ce-i făcuse, lucruri care o ofensaseră. Miller a spus: „Ceea ce m-a uimit cel mai mult era că lista ei era aproape în întregime adevărată. Nu scrisese nimic ce nu era adevărat, dar ceea ce scrisese nu era deloc amabil”. Vorbind adevărul fără dragoste poate sluji cauzei răului, fie că o facem când predicăm sau când învăţăm pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu, când mustram un credincios, sau când ne disciplinăm copiii. Adevărul poate fi devastator. Când este îmbrăcat cu dragoste, atunci el elimină eroarea, zideşte încrederea şi promovează binele altuia. Calvin Miller afirmă: „Adevărul răutăcios strigă ca un învingător. Adevărul iubitor plânge că trebuie să-şi confrunte fratele în greşeala lui. Adevărul răutăcios calcă falnic de puterea sa. Adevărul iubitor plânge deoarece corectarea ce i-a fost inspirată va provoca dureri pentru o vreme. Adevărul răutăcios strigă: „Şahmat, eşti bătut!” Adevărul iubitor şopteşte: „Te corectez cu aceeaşi durere ce o simţi şi tu. Dar când durerea se va termina ne vom bucura împreună că am servit atât cinstei cât şi dragostei”. Duhul adevărului lui Dumnezeu ne cere să spunem adevărul, dar să nu-l spunem fără dragoste. Numai când ne vom preda limba Lui vom putea manevra adevărul cu multă grijă. D.J.D.

la-mi limba, Doamne, şi a Ta să fie
Şi dă-mi în viaţa-ceasta unic ţel,
Să spun doar adevărul din iubire,
La toţi cei mari şi mici, la fel.      – D.J.D.

O bucăţică de dragoste este singura momeală
în stare să

pună frâu limbii.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Nu voi mânca până când nu voi spune ce am de spus.  Geneza 24.33

Eliezer, fiind în totul preocupat cu misiunea lui, nu acceptă să mănânce. El face exact ceea ce trebuie. Un secret al vieții creștinului este ca, de îndată ce cunoaște voia lui Dumnezeu, să împlinească lucrarea Lui, să se preocupe în totul cu ea și să nu lase ca nimic săl abată de la aceasta. Acesta este efectul și semnul lucrării Duhului Sfânt. Eliezer dorește săși împlinească misiunea. Și ce era la mijloc în toată această împrejurare? Interesele și onoarea lui Avraam, stăpânul lui, și ale fiului său, Isaac!Dumnezeu nea încredințat gloria Domnului Isus, Fiul Său, iar această glorie constituie preocuparea noastră, prin Duhul Sfânt care nea fost dat, atunci când ochiul nostru este curat în ce privește discernământul spiritual, potrivit poziției în care Dumnezeu nea așezat. Dacă mă gândesc la foloasele mele, la interesele mele și la ceea ce mă privește pe mine însumi (și sunt o mie de motive contrare unei ascultări prompte), aceasta înseamnă să mă sfătuiesc cu carnea și cu sângele. Dacă însă caut interesul lui Hristos, lucrurile se limpezesc imediat. Dacă mă gândesc la orice altceva, nu am pe inimă gloria care mia fost încredințată. Eliezer se gândește întotdeauna la Avraam, care îi încredințase totul; gândurile lui sunt doar la interesele stăpânului său.Dacă inimile noastre sunt pline de Duhul Sfânt, la fel vor sta lucrurile și cu noi. Este foarte important să ne aducem întotdeauna aminte că Dumnezeu nea încredințat gloria Domnului Isus. Nu că El ar avea nevoie de noi, căci ce putem noi face? El este Cel care lucrează în noi, iar noi nu avem altceva de făcut decât săL lăsăm să lucreze. Încrederea în stăpân se manifestă prin hotărârea slujitorului, așa cum Eliezer spune aici: „Nu voi mânca până când nu voi spune ce am de spus”. Această preocupare cu gloria stăpânului său îl face să refuze orice hrană, până când misiunea sa avea să fie îndeplinită. Aceasta înseamnă a face voia lui Dumnezeu. J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape.

Efeseni 2.17

Pace pe pământ

În nicio altă perioadă nu au apăsat asupra oamenilor mai mult ca astăzi războaie, violență, distrugere, necaz și moarte. Oamenii sunt nedumeriți și neajutorați în fața tuturor valurilor de nenorociri care se revarsă. Niciodată nu a existat o dorință atât de mare după pace. Un apel urmează altuia.

Ce ne mai poate salva de la autodistrugere? Sunt armele și convențiile din ce în ce mai bune? Nu – adevărata pace o poate aduce numai Isus Hristos, Domnul.

Timpul minunat al păcii, pe care l-au vestit îngerii la nașterea lui Isus Hristos: „Slavă lui Dumnezeu … și pace pe pământ …”, va veni. Dumnezeu spune despre aceasta în Cuvântul Său (Luca 2.14; Isaia 9.6,7).

Fără păcat, fără răzvrătire împotriva voii lui Dumnezeu, lumea ar fi eliberată de lăcomie, ură, dușmănie și război. De aceea îngerul Domnului le-a spus în aceeași noapte păstorilor din câmpia Betleemului: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie, … astăzi … vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul” (Luca 2.10,11).

Cele 13 Calendare Biblice (TOTUL PENTRU GLORIA LUI de Oswald CHAMBERS / MANA DE DIMINEAŢĂ / MÂNTUIREA PRIN HRISTOS / Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER / TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU de Charles H. SPURGEON / DOMNUL ESTE APROAPE! – Calendar Biblic / BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU de Oswald CHAMBERS / MEDITAŢII ZILNICE de Wim MALGO / MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI Dimineaţa şi Seara de Charles H. SPURGEON / IZVOARE IN DEŞERT / SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – Volumul III / PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE / DOMNUL ESTE APROAPE – GBV / SĂMÂNȚA BUNĂ) sunt preluate de pe pagina https://ioan17.wordpress.com/2016/03/

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

DACĂ ESTI SOTIE

„Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri…” (Efeseni 5:22)

     Unii folosesc acest verset pentru a trata femeile ca pe niște sclave, privându-le de dreptul la opinie ori dreptul de a avea vreun rol de conducere. Citește Biblia! Debora a condus poporul Israel. Proorocița Hulda a rostit Cuvântul lui Dumnezeu în fața regilor. Să mai citim o dată versetul: „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului”. Ca soție, ești chemată să te supui „propriului tău soț”, nu tuturor bărbaților. În ochii lui Dumnezeu, bărbații și femeile sunt egali (Galateni 3:28). Pavel nu vorbește despre „persoana” ta; el vorbește de „rolul” tău în familie. Ca ființă umană, generalul nu este mai important decât sergentul. Dar ca armata să funcționeze bine, trebuie să existe o ierarhie de comandă în care unul conduce și ceilalți respectă ordinele. Dumnezeu nu dorește să te zbați sub conducerea soțului tău, ci să te cuibărești în confortul pe care acesta ți-l oferă. Poți excela în carieră, și cu toate acestea să-ți îngădui să fii hrănită, iubită și ocrotită de soțul tău. Înțeleasă corect, dragostea soțului tău și rolul său de conducere nu îți fură puterea, ci te menține în echilibru, dându-ți posibilitatea să revii la blândețea și la feminitatea ta. Iată o avertizare: dacă ești în căutarea unui bărbat care să fie „totul” pentru tine, ia-ți gândul de la așa ceva! Dumnezeu este singurul care poate fi totul! Prin faptul că te aștepți la perfecțiune din partea soțului tău, ceri mai mult decât poți oferi tu însăți! Iată planul lui Dumnezeu: „ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.” (1 Petru 3:7)

Publicat în 12 martie 2016

Textul zilei „CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI”, coordonatori Bob & Debby Gass este preluat si poate fi gasit la urmatoarele pagini: http://www.fundatiaseer.ro / Aplicatia Meditatia Zilei (Android) / Meditatiile Zilnice pe YouTube / Pagina de Facebook a Fundatiei, meditatii audio-video / Grila programe Credo TV (meditatiile sunt de 3 ori pe zi) / Aplicatia Credo TV unde se gasesc meditatiile audio-video


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: