Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 10, 2018”

10 Iulie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

După patimile Sale, li S-a și arătat El Însuși viu, cu multe dovezi, fiind văzut de ei timp de patruzeci de zile și vorbind cele despre Împărăția lui Dumnezeu; și, fiind împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui: „Pe care ați auzit-o de la Mine”.
Fapte 1.3,4

După ce a înviat dintre morți, Domnul Isus nu a mai umblat împreună cu ucenicii Săi așa cum făcuse înainte de a fi răstignit. Ucenicii care Îl urmaseră și care învățaseră de la El sunt numiți apostoli în Fapte. Ei fuseseră împreună cu El zi de zi, pentru mai mult de trei ani. Acum El urma să-i trimită ca martori ai Săi, pentru a-L face cunoscut.

El era viu și nu era nicio îndoială cu privire la acest lucru. Mulți L-au văzut în timpul celor patruzeci de zile de după învierea Sa. Întotdeauna însă întâlnirile cu El au fost scurte, iar El a dispărut fizic repede din prezența lor. La fel și astăzi, deși nu-L vedem cu ochii fizici, El este întotdeauna cu noi și nu ne părăsește niciodată. Noi avem tendința să-L pierdem din vedere, deși El niciodată nu face acest lucru.

În tot acest timp, Domnul a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu, un subiect de mare interes pentru ei, însă pe care îl înțelegeau foarte puțin. Astăzi El ne învață prin Duhul Sfânt, care a fost trimis de la Tatăl, la cererea Sa. Duhul Sfânt ne-a fost dat pentru a ne învăța toate lucrurile și pentru a ne aduce aminte de tot ceea ce Domnul i-a învățat pe ai Săi. El a inspirat Biblia, sursa acestei învățături.

Isus, de asemenea, le-a dat porunci. El este Domnul – Domnul nostru! El le-a poruncit să stea în Ierusalim până aveau să primească Duhul Sfânt, după care aveau să meargă până la capătul pământului.

E P Vedder, Jr


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească, ci El să slu-cumpărare pentru mulți.”
Matei 20.28

Răscumpărarea

Un negustor englez călătorea pe o corabie, pe care era și un proprietar de sclavi. Proprietarul acela avea printre alții un sclav care ajunsese în starea aceea prin faptul că a fost capturat prizonier de război. Negustorul englez, aflând de situația acestuia, s-a înțeles asupra prețului cu stăpânul sclavului, ca să-l cumpere. Sclavul auzise o parte a conversației și, cu ochii lucindu-i de mânie, s-a adresat negustorului: „Dumneavoastră spuneți că sunteți un cetățean al Angliei libere, unul care este împotriva sclaviei, și tocmai dumneavoastră mă cumpărați?”

Sclavul ar fi vorbit în continuare, dacă negustorul, cu o privire liniștită și plină de dragoste, nu l-ar fi întrerupt zicând: „Te-am cumpărat pentru a-ți reda libertatea!” Sclavului rușinat i s-au umplut ochii de lacrimi, s-a aruncat la picioarele binefăcătorului său și a zis: „Mi-ați câștigat inima! Sunt pentru totdeauna sclavul dumneavoastră!”

Cititorule, atunci când ai auzit pentru prima oară vorbindu-se despre Mântuitorul care vrea să te răscumpere, oare te-ai împotrivit acestei mari binefaceri a Domnului? Vrăjmașul sufletelor oamenilor, diavolul, întotdeauna lucrează împotrivirea, fiindcă el de la început se împotrivește Fiului lui Dumnezeu și mântuirii Sale aduse în dar omenirii. Dacă însă ai înțeles că Mântuitorul Şi-a dat viața, ca să te elibereze pentru veșnicie, vei dori să-i slujești toată viața.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

GÂNDEȘTE SĂNĂTOS!

„El este ca unul care îşi face socotelile în suflet” (Proverbe 23:7)

     Poți dobândi o gândire sănătoasă prin exercițiu. Să reținem două lucruri:

1) Cei ce gândesc sănătos au capacitate de anticipare. „Planurile omului harnic nu duc decât la belşug” (Proverbe 21:5). Cuvântul „harnic” înseamnă „a lucra, a studia și a plănui.” Nu poți da peste succes și apoi să-ți dai seama ce s-a întâmplat. Fie că ești implicat în afaceri sau în lucrare, nivelul succesului va crește puternic, dacă pui mare preț pe gândirea sănătoasă. Victor Hugo a scris: „Un om mărunt este făcut din gânduri mărunte.” Cei ce nu exersează gândirea sănătoasă se află de obicei la mila împrejurărilor, și a planurilor pe care le au ceilalți. Nefiind în stare să rezolve problemele, ei ajung să înfrunte aceleași obstacole la nesfârșit. Și pentru că nu pot anticipa, ei sunt în general reactivi. Un vechi proverb german spune: „Mai bine o poșetă goală decât o minte goală.” Cei cu o gândire sănătoasă înving dificultățile, inclusiv lipsa resurselor, ceea ce deseori îi lasă pe cei ce nu gândesc sănătos la mila celor ce gândesc sănătos. În cartea sa „Cum gândește omul”, James Allen spune: „Tot ce realizează sau nu realizează un om este rezultatul direct al gândurilor sale.” Crezi lucrul acesta? Dacă da, vei pune mare preț pe gândirea sănătoasă și vei face din ea o prioritate în viața ta.

2) Cei ce au o gândire sănătoasă caută să facă binele, nu răul. Ei trăiesc după principiul biblic (Filipeni 4:8): „Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Zaharia 1.1-17

Zaharia este, împreună cu Hagai, purtătorul de cuvânt al Domnului către fiii lui Iuda întorşi din captivitate (Ezra 5.1). Care sunt cele dintâi cuvinte pe care Domnul le adresează acestui popor prin intermediul slujitorului Său?: „Întoarceţi-vă la Mine”. Întâi trebuie să se pocăiască (Matei 3.2; 4.17; Fapte 2.38). Promisiunea nu vine decât după aceea: „şi Eu Mă voi întoarce la voi” (v. 3).

Părinţii lor sunt morţi, la fel şi profeţii care, precum Ieremia, îi avertizaseră cu credincioşie. Cuvintele divine însă, acestea nu au trecut; ele sunt împlinite în mod sigur (Matei 24.35). Căile rele şi faptele rele ale lui Iuda şi-au primit pedeapsa, anume captivitatea în Babilon (v. 12b). Fie ca această lecţie crudă să le fie de folos generaţiilor viitoare!

Începând cu versetul 7 şi până la capitolul 6, profetul relatează o succesiune de viziuni ciudate (opt la număr). Acestea au ca temă generală guvernarea lui Dumnezeu prin intermediul naţiunilor (călăreţul şi caii) şi, în plan îndepărtat, aşezarea din nou a lui Israel (mirţii, aluzie la sărbătoarea corturilor şi simbol al restabilirii care urmează pocăinţei). Pentru că Dumnezeu are mereu pentru ai Săi, în încercare şi în slăbiciune, „cuvinte bune, cuvinte mângâietoare” (v. 13)! Ele sunt la fel de sigure şi de neclintit ca şi anunţul acestor judecăţi.


9 Iulie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să strălucească fața Lui peste tine și să-ți fie îndurător! Domnul să-Și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace.
Numeri 6.24-26

Ce resurse binecuvântate! De-ar fi intrat Israel în toate aceste binecuvântări și de-ar fi trăit în puterea lor! Dar n-a fost așa! Repede și-a întors spatele și a schimbat lumina feței lui Dumnezeu pentru întunericul de pe muntele Sinai. A abandonat terenul harului și s-a așezat pe cel al legii. În loc să fie satisfăcut cu Dumnezeul părinților lui, a poftit după alte lucruri. În loc de ordine, de curăție și de separare pentru Dumnezeu, a fost dezordine, întinare și idolatrie.

Însă – binecuvântat să fie Dumnezeu! – există un timp viitor în care binecuvântările mărețe din Numeri 6 își vor avea împlinirea deplină; când cele douăsprezece seminții ale lui Israel vor sta în jurul acelui nepieritor stindard „Iahve-Shama” (Ezechiel 48.35); când toți cei din popor vor fi curățiți de toate întinările lor și vor fi consacrați lui Dumnezeu în puterea unui nazireat adevărat. Aceste lucruri sunt prezentate în cel mai clar mod pe paginile profeților.

Toți acești martori inspirați vorbesc despre viitorul glorios care îl așteaptă pe poporul Israel; toți arată către acel timp când norii grei care au stat atâtea secole deasupra acestei națiuni vor fi împrăștiați de razele „Soarelui dreptății”; când Israel se va bucura deplin de glorie și de binecuvântare, la umbra viței și a smochinului, în acea țară pe care Dumnezeu a dat-o pentru totdeauna lui Avraam, Isaac și Iacov. Dacă negăm aceste lucruri, ne-am putea dispensa de o mare parte din Vechiul Testament și de una considerabilă din Noul, căci, în ambele secțiuni ale Scripturii, Duhul Sfânt dă o mărturie limpede cu privire la acest adevăr prețios: îndurarea, mântuirea și binecuvântarea vor fi partea seminței lui Iacov.

C H Mackintosh


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea.”
Proverbe 9.10

Înţelepciunea unei mame

În autobiografia sa, filozoful creștin Rufus Jones povestește un incident din copilărie, care deși pare minor, a marcat probabil momentul de cotitură din viața sa. Într-o zi, părinții i-au spus să stea acasă și să plivească buruienile de pe lotul de sfeclă, cât timp ei trebuiau să lipsească. Tocmai se apucase de treabă, când niște prieteni au venit și l-au convins să meargă cu ei la pescuit, sub cuvânt că la întoarcere îl vor ajuta la treabă. Însă, așa cum știe orice pescar, este imposibil să ții socoteala timpului în timp ce dai cu undița. Când Rufus s-a întors în sfârșit acasă, după ce se întunecase, mama îl aștepta. Fără să-i spună nimic, l-a dus în camera lui. Băiatul știa foarte bine ce i se cuvenea, așa că nici nu a încercat să se scuze. „Atunci, o minune s-a întâmplat. Mama m-a așezat pe un scaun, a îngenuncheat în fața mea, și-a așezat mâinile asupra mea și i-a spus Domnului totul despre mine. I-a spus ce anume visa ea pentru mine. I-a descris băiețelul și bărbatul speranțelor ei. I-a spus lui Dumnezeu ce anume așteptase mereu de la mine și cum acum îi înșelasem speranțele.

«Oh, Doamne, ia pe fiul meu și fă din el băiatul și bărbatul planurilor Tale.» Apoi s-a plecat spre mine, m-a sărutat și m-a lăsat singur cu Dumnezeu.” Băiatul a învățat lecția și mai târziu a devenit un om de valoare.

Comentariile sunt de prisos. Fiecare părinte poate învăța ceva din înțelepciunea acestei mame.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

RĂSCUMPĂRAȚI PRIN SÂNGELE DOMNULUI ISUS

„Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” (1 Ioan 1:7)

     Nu vei ajunge în cer datorită faptului că mergi la biserică, că ești sârguincios și că subscrii unor idei interesante despre Dumnezeu. Iată mărturia celor care au ajuns deja în cer: „…Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului! Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: ale Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 1:5-6). Există o istorie interesantă în spatele unei coarde rupte expuse în muzeul Matterhorn din Zermatt, Elveția. Câțiva alpiniști care escaladaseră Matterhornul folosiseră acea coardă în ascensiunea lor… La coborâre, unul dintre alpiniști a alunecat și – pentru că erau legați unii de alții – a tras după el alți trei în abis. Ceilalți membri ai echipei și-au adunat toate puterile pentru șoc și au tras de coardă, așteptându-se să stopeze căderea prietenilor lor. Spre groaza tuturor, coarda a cedat, și cei patru și-au pierdut viețile! Nimeni nu știe de ce au ales să folosească o coardă de calitate inferioară, dar e clar că aceea nu era o coardă folosită de alpiniști, care este garantată și care se deosebește printr-un… fir suplimentar de siguranță, roșu, în interior. Există o lecție pentru noi toți aici. Din Genesa și până în Apocalipsa, Biblia are un fir roșu care o străbate și acesta este singurul care te poate salva – sângele Domnului Isus jertfit la Golgota! Credincioșii Vechiului Testament priveau înainte spre cruce, iar credincioșii Noului Testament n-o prețuiesc cum se cuvine. Însă prin credința în lucrarea terminată a lui Hristos, ești acceptat de Dumnezeu! Și într-o zi, ușa raiului se va deschide și vei locui cu El pentru totdeauna. Totul se bazează pe acest adevăr: „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” Nimic altceva nu mai trebuie, nimic altceva nu te va ajuta să treci în Împărăția lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Hagai 2.15-23

Poporul a făcut neplăcuta experienţă că timpul furat lui Dumnezeu nu este de niciun folos. Acum va putea face contraproba: „Din ziua aceasta voi binecuvânta” (v. 19). Fie că este vorba de negustorul creştin care-şi ţine magazinul închis duminica, în detrimentul unor posibile câştiguri, fie de industriaşul care-şi declară la fisc până şi cel din urmă bănuţ al beneficiului său, fiecare copil al lui Dumnezeu va putea întotdeauna verifica acest cuvânt al Domnului Isus: „Căutaţi dar întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea (adică cele necesare pentru această viaţă) vi se vor da pe deasupra” (Matei 6.33).

Cel din urmă mesaj al lui Hagai cuprinde mişcătoare cuvinte de har adresate personal lui Zorobabel. Acest nume semnifică „născut în Babilon” (iar Şeşbaţar, numele său caldeean, parc-ar vrea să spună: „fericit în necaz”; Ezra 1.8). Domnul l-a chemat pe nume ca pentru a-i spune: „Sărman scăpat din exil, am promisiuni pentru tine. Lumea întreagă se va clătina, dar tu nu te teme de nimic, ţi-am pregătit o împărăţie neclintită” (v. 6, 21, 22, citate în Evrei 12.26,28). În acelaşi timp putem recunoaşte în acest moştenitor al lui David un simbol al lui Hristos, eliberatorul ales de Dumnezeu pentru a împărăţi peste Israel.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: