Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 21, 2017”

21 Mai 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Luca 9.37-56

    După scena gloriei căreia El i-a fost centrul, Isus trebuie acum să facă faţă unei scene cutremurătoare, în care Satan pusese stăpânire pe un tânăr, iar tatăl băiatului era disperat. Eliberarea pe care o aduce preamăreşte măreţia lui Dumnezeu (v.43).

Câte inconsecvenţe vedem apoi la ucenici: Urmându-L pe Acela a Cărui smerenie de bunăvoie L-a condus la cruce, ei erau în acelaşi timp preocupaţi să ştie care va fi cel mai mare între ei (v. 46)! Ei înşişi scoseseră demoni în numele Domnului, chiar dacă nu reuşiseră întotdeauna aceasta (v. 40), însă îl opresc pe un altul să o facă (v. 49; comp. cu Numeri 11.26-29)! De asemenea, în timp ce învăţătorul lor era pe cale să împlinească lucrarea pentru mântuirea oamenilor… şi a lor, Iacov şi Ioan ar fi vrut să se coboare focul judecăţii peste samaritenii care nu L-au primit! Egoism, gelozie, încăpăţânare, ranchiună, dorinţă de răzbunare: recunoaştem tristul duh care – ce dureros! – însufleţeşte adesea sărmanele noastre inimi fireşti (v. 55).

    Isus întreprinde acum, condus de o sfântă motivaţie, cea din urmă călătorie a Sa spre Ierusalim. Cunoscând pe deplin ce îl aşteaptă acolo, El îşi îndreaptă faţa hotărât (v. 51). Căpetenia mântuirii noastre nu Se va abate de la ţinta pe care Şi-a propus-o în dragostea Lui.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Pentru că v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos nu urmând basme iscusit alcătuite, ci fiind martori oculari ai măreției Sale. Pentru că El a primit de la Dumnezeu Tatăl onoare și glorie, când un astfel de glas I-a fost adresat prin gloria minunată: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Eu Îmi găsesc plăcerea”.
2 Petru 1.16,17

În această a doua Epistolă, Petru descrie starea morală coruptă care caracterizează veacul în care trăim. În mijlocul unei astfel de stări, el ne arată calea prin care putem scăpa de torentul răului care se abate asupra noastră. Epistola nu se ocupă cu ceea ce se petrece în lume, nici nu caută să îmbunătățească lumea, ci prezintă ceea ce Dumnezeu gândește despre această lume. Scopul Lui este să supună toate lucrurile lui Hristos, atât pe cele din cer, cât și pe cele de pe pământ. Lumea va fi martoră la faptul că același Isus pe care ea L-a crucificat va veni în putere și cu mare glorie, ca Împărat al împăraților și Domn al domnilor. Toți vrăjmașii vor fi supuși sub picioarele Sale. Făgăduința slavei viitoare a Domnului Isus Hristos face referire la perioada Mileniului.

Domnul i-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan pe un munte, ca să Se roage (Marcu 9.1-8), iar acolo le-a oferit o imagine a gloriei viitoare. La această scenă face Petru referire atunci când spune că ei au fost martori oculari ai măreției Lui. Nimeni niciodată nu mai fusese martor la o astfel de scenă glorioasă – fața Lui a strălucit ca soarele, hainele Lui erau mai albe decât zăpada, iar Tatăl, din gloria minunată, a declarat că Își găsește plăcerea în Fiul Său preaiubit.

„Și noi avem mai tare cuvântul profetic, la care bine faceți că luați aminte (ca la o lumină strălucind într-un loc întunecos), până se va ivi ziua și va răsări steaua de dimineață în inimile voastre” (2 Petru 1.19). Se apropie ziua când gloria lui Hristos va umple întregul univers.

J Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Isus a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci dacă Mă căutați pe Mine, lăsați pe aceștia să se ducă”.
Ioan 18.8

Ocrotirea ucenicilor

Versetul de astăzi relatează cele întâmplate înainte de prinderea Mântuitorului și ducerea Sa la marii preoți Ana și Caiafa. Cu toate că Se găsea în împrejurări grele, Domnul nu Și-a uitat ucenicii. Lucrarea lui Hristos s-a văzut și în ocrotirea ucenicilor. Hristos a putut spune Tatălui ceresc: „N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat”. În cuvintele Domnului Isus: „Lăsați pe aceștia să se ducă” recunoaștem purtarea de grijă pentru eliberarea ucenicilor dintr-o împrejurare grea, în care ei erau descurajați și gata să fugă. Ucenicii s-au retras, lăsându-și Învățătorul singur. Mântuitorul, care făcuse atât de mult bine poporului, a fost luat ca un răufăcător, purtând asupra Sa vinovăția tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu.

Însă în plan spiritual, expresia „lăsați pe aceștia să se ducă” ne vorbește de eliberarea dobândită pe principiul mântuirii pe care Domnul a înfăptuit-o. În fața instanței a mers El, Mielul lui Dumnezeu, care S-a oferit de bunăvoie să poarte nelegiuirea noastră. Domnul este Locțiitorul ucenicilor și al nostru în fața instanței divine. De atunci, ucenicii și toți care L-au primit ca Mântuitor sunt beneficiarii lucrărilor Domnului Isus Hristos; ei sunt liberi să se apropie de Dumnezeu pe temeiul lucrării de la cruce.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

AI NEVOIE DE O VIZIUNE

„Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus…” (Iacov 1:17)

     Dacă viziunea ta în viață este să devii cât de bogat poți și să strângi fiecare bănuț pe care îl câștigi pentru a-ți satisface toate capriciile – viziunea ta nu este de la Dumnezeu. Dar dacă viziunea ta este să ai succes, să folosești succesul pentru a-i binecuvânta pe ceilalți și să împlinești planurile lui Dumnezeu pe pământ, atunci viziunea ta este de la Dumnezeu.

Când l-a chemat pe Avraam, Dumnezeu i-a promis trei lucruri: „te voi binecuvânta, îţi voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare.” (Geneza 12:2). Trebuie să înțelegi un lucru: orice viziune prețioasă vine de la Dumnezeu, fie că are sau nu legătură cu așa-numitele chestiuni „spirituale”, fie că persoana cu viziune înțelege sau nu de unde îi vine viziunea.

Biblia afirmă clar: „Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. Noi avem tendința de a ne organiza viața pe compartimente, de a-L vedea pe Dumnezeu având influență și relevanță când vorbim despre viziuni, misiuni  și obiective „spirituale”.

Sf. Augustin a spus: „Fiecare creștin să înțeleagă că oriunde se găsește adevărul, acesta aparține Stăpânului său”. Dumnezeu este izvorul oricărui adevăr și sursa tuturor viziunilor de valoare. Întrucât El ți-a dat viziunea, trebuie să te dăruiești întru totul ei în fiecare zi.

Psalmistul a spus: „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!” (Psalmul 35:27). Când Îl ai pe Dumnezeu ca partener, te poți aștepta să reușești – și vei reuși!


20 Mai 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Luca 9.18-36

    Mulţimile Îl considerau pe Isus ca un profet, nu ca Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (v. 19). De aceea, Domnul le vorbeşte despre drumul Său de respingere şi de suferinţă, pe care îi invită şi pe ai Săi să-l urmeze. Acest drum cere nu numai renunţarea la unul sau la altul dintre lucruri, ci şi lepădarea de eul nostru, de toată voinţa proprie. Faţă de lume şi poftele ei, creştinii sunt morţi (Galateni 6.14), dar ei sunt vii pentru Dumnezeu şi pentru cer. Din contră, cei care vor să-şi trăiască viaţa pe pământ au în faţa lor moartea eternă. Miza acestei alegeri capitale este sufletul nostru, care este mai de preţ decât întreaga lume.

    În timp ce le deschide acest dificil drum al crucii, Domnul, pentru a-i încuraja pe ai Săi, doreşte să le arate şi unde se sfârşeşte: în glorie, împreună cu El. Şi care este măreţul subiect care-i va întreţine acolo sus? Moartea Domnului Isus! El vorbeşte despre aceasta cu Moise şi cu Ilie, atunci când nu poate să o facă cu ucenicii Săi (v. 22; Matei 16.21,22). Dar, oricât de mari ar fi aceşti martori ai Vechiului Testament, ei trebuie să se şteargă în faţa gloriei Fiului Preaiubit. Legea şi profeţii iau sfârşit şi, de acum înainte, Dumnezeu vorbeşte în Fiul. Să-L ascultam! (v. 35; Evrei 1.2).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Cine este între voi cel care se teme de Domnul, cel care ascultă de glasul Robului Său? Cel care umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului și să se sprijine pe Dumnezeul său.
Isaia 50.10

Lui Israel îi sunt adresate aceste cuvinte atunci când mulți din popor refuzaseră să umble pe drumul ascultării față de Domnul. Poate că unii dintre ei aveau totuși să pună la inimă acest îndemn. Cine erau cei care aveau o adevărată teamă de Domnul și respect pentru măreția gloriei Sale? Adevăratul Rob avea să vină, căci acest pasaj vorbește în mod profetic despre Mesia, Fiul lui Dumnezeu.

Câteodată trebuie să admitem că drumul ne este întunecat, că nu știm încotro mergem și că avem nevoie de lumină. Cât de important este să recunoaștem starea de lucruri reală și să nu o ignorăm! Astfel, putem beneficia de cuvintele: „Să se încreadă în Numele Domnului și să se sprijine pe Dumnezeul său”. Acum, când Dumnezeu S-a revelat în Persoana binecuvântată a Fiului Său, ne putem bucura de lumina perfectă a unei astfel de revelații.

Domnul Isus Hristos este un minunat reazem pentru credință. Avem privilegiul, ca și Toma, să ne bucurăm de faptul că El este Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Ne putem baza deplin pe El, cu o încredere deplină în dragostea și în credincioșia Sa. O astfel de încredere alungă orice întuneric și face loc luminii divine în suflet.

L M Grant

Lasă-ți calea-n mâna Domnului,

Apăsarea care te sleiește,

A ta jale, Lui șoptește.

Speră, vai-urile chiar să se dubleze,

Speră, fără a te-nfricoșa,

Inima să nu se-ngrijoreze.

Nicidecum tu nu te-ngrijora!

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, Mă voi îngriji Eu Însumi de oile Mele și le voi cerceta!”
Ezechiel 34.11

Mărturisirea unui păstor

„Când privesc la viața mea, în lumina iubirii mele și a îngrijirii mele pentru turma mea, pot să văd în modul, în care Stăpânul meu mi-a dirijat toate activitățile, o compasiune și un interes pentru mine cu mult mai mari decât cele pe care le-am arătat totdeauna oilor mele. Au existat evenimente care păreau adevărate calamități; au existat cărări pe care m-a dus Dumnezeu și care mi s-au părut întunecoase; au fost zile mai întunecate ca noaptea. Dar, în final, totul se preschimba în folosul și bunăstarea mea.

Cu mintea mea limitată de ființă omenească n-am putut totdeauna să înțeleg modul de călăuzire al Stăpânului meu, pentru că înțelepciunea Lui este infinită. Tendințele mele naturale de teamă, neliniște la acele întrebări «de ce?» mă făceau deseori să mă îndoiesc de faptul că El știa foarte bine ce făcea. Uneori am fost cuprins de panică…, dar în ciuda comportării mele, sunt așa de bucuros că El nu m-a părăsit. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că m-a însoțit cu bunătate și îndurare. Singura motivație posibilă a atitudinii lui Dumnezeu a fost iubirea, grija, interesul Său pentru mine, una din oile Sale. În ciuda îndoielilor mele privind modul Lui de a-mi dirija viața, Domnul m-a ridicat de jos și m-a readus pe drumul cel bun cu o tandrețe infinită…”

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

„DUMNEZEU ESTE PENTRU MINE!”

„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31)

     Întrebarea nu e pur și simplu: „cine va fi împotriva noastră?” căci răspunsul este ușor de găsit: boală, inflație, corupție, epuizare, calamități, temeri. Adevărata întrebare este aceasta: „Dacă Dumnezeu este pentru noi…?”

Să citim aceste cuvinte rar, accentuându-le pe fiecare în parte:

1) Dumnezeu este pentru tine. Poate părinții te-au uitat, poate profesorii te-au ignorat, poate frații tăi te-au făcut de râs, dar Cel care îți aude rugăciunile este cel Ce a creat oceanele: Dumnezeu!

2) Dumnezeu este pentru tine. Nu „poate”, sau „a fost” sau „ar fi, dacă…”, ci „este”! Dumnezeu este pentru tine astăzi, în clipa aceasta, când auzi sau citești această afirmație. Nu trebuie să aștepți la rând și să te întorci mâine. El este cu tine! El nu ar putea fi mai aproape de tine decât este în acest moment. Loialitatea Sa nu ar crește dacă ai fi mai bun și nici nu se va micșora dacă ai fi mai rău. El este cu și pentru tine!

3) Dumnezeu este pentru tine. Ești prea obosit ca să mai continui? El te va duce în brațe. Ești prea descurajat ca să mai lupți? El va lupta pentru tine. Întoarce-te spre tribune; acolo e Dumnezeu care te aclamă. Uită-te la linia de sosire; e Dumnezeu care îți aplaudă pașii.

4) Dumnezeu este pentru tine. Dumnezeu are un calendar, și pe el este încercuită ziua ta de naștere. Dacă ai o mașină, El este cel care ți-o conduce. Numele tău este scris în Cartea vieții Mielului.

Tu știi deja că ai fost salvat și știi care este prețul: „Iată că te-am săpat pe mâinile Mele…” (Isaia 49:16). Așadar, când te trezești în fiecare dimineață, uită-te în oglindă și repetă-ți: „Dumnezeu este pentru mine!”


19 Mai 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

Luca 9.1-17

    Domnul îşi trimite apostolii. Puterea şi autoritatea pe care El li le dă sunt singurele lucruri de care au nevoie pentru drum (v. 3). La întoarcere, cei doisprezece se grăbesc să istorisească tot ce au făcut (v. 10; comp. cu Fapte 14.27, unde şi Pavel şi Barnaba au istorisit „tot ce făcuse Dumnezeu cu ei”; vezi şi Eapte 21.19 şi 1 Corinteni 15.10). Atunci Isus îi ia cu El deoparte; mulţimilor însă nu le trebuie mult timp să-i găsească, astfel că, fără nerăbdare şi fără să dea vreun semn de oboseală, El îşi reia slujba. Primeşte mulţimile, le vorbeşte şi le vindecă. Cât despre ucenici, ei ar fi dorit să-i îndepărteze pe toţi acei oameni, poate nu vizând interesul mulţimilor, aşa cum pretindeau (v. 12), cât mai degrabă pentru a se îngriji de propria lor odihnă. Dar învăţătorul, în timp ce Se ocupă de aceste mulţimi, le dă o lecţie şi alor Săi. Când a fost constatată insuficienţa resurselor lor pentru a hrăni această mulţime, Isus le asigură totul prin propria Lui putere. El ar fi putut să treacă peste cele cinci pâini şi peste cei doi peşti, dar, în harul Lui, El ia puţinul pe care noi I-l punem la dispoziţie şi ştie să facă din acesta un mare belşug. Puterea Lui se arată întotdeauna în slăbiciunile slujitorilor Săi (2 Corinteni 12.9).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Eu sunt vița, voi mlădițele. Cine rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce mult rod.
Ioan 15.5

Este o mângâiere faptul că mlădițele își au un loc rezervat în viță. Atât timp cât mlădița rămâne în viță, starea mediului înconjurător nu reprezintă o problemă. Afară poate fi frig sau întuneric, soarele poate fi arzător, iar vântul poate sufla cu putere – nimic din toate acestea nu contează pentru mlădiță. Câtă vreme vița este puternică, mlădița va continua să se dezvolte.

Nu este greu să găsim exemple de furtuni devastatoare în această sărmană lume. La școala unde lucrez aud adesea afirmații de genul: «Sunt atât de trist, fiindcă părinții mei urmează să divorțeze»; «Tatăl meu tocmai a ieșit din închisoare; locuiește în orașul vecin, însă nu vine niciodată să mă vadă, fiindcă nu are bani de autobuz»; «Mama bea mult, iar aseară a venit acasă târziu de tot; am vrut să pregătesc eu cina pentru mine și surioara mea, însă nu aveam prea multe în casă».

Poate că și tu treci printr-o furtună în viața ta. Poate că cei în care te încredeai cel mai mult par că nu le prea pasă de tine și că nu înțeleg mai nimic din încercările tale. Poate că multe uși ți s-au închis în nas și vezi cum ești tot mai mult dat la o parte.

Totuși, poți să rămâi în viță. Există un loc acolo pentru tine, în Adevărata Viță, în Domnul Isus Hristos, care te iubește și care S-a dat pe Sine pentru tine. Acolo este puterea ta, acolo este sprijinul, hrana, mângâierea, bucuria și pacea ta. Mai mult, Domnul declară că vei aduce mult rod acolo, fiindcă Adevărata Viță este puternică și bună, iar puterea Lui este făcută desăvârșită în slăbiciune.

S J Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat.
1 Tesaloniceni 1.9

Slujirea

Dăruirea în slujba pentru Domnul nu este neapărat rodul unei lungi experiențe sau al unui dar deosebit. Ea se formează de la sine, dacă trăim deplin conștienți în legătură cu Hristos cel înviat și proslăvit și Îl așteptăm cu dor. El vine curând! Indiferent unde ne-a așezat Domnul Isus, dreptul de a-i sluji este valabil peste tot.

Treci prin focul necazului? – Consideră-l ca un prilej să arăți că harul lui Dumnezeu te face liniștit în toate împrejurările și te lasă să te încrezi în El!

Te simți ca un pribeag obosit pe străzile aspre ale vieții? – Lasă-te înviorat de Domnul tău și nu ceda. Poate unele suflete vor fi câștigate prin mărturia ta. Pentru că o viață demnă de crezare este una dintre cele mai bune predici.

Ai copii? – Fă ca felul cum te comporți cu copiii tăi să fie o imagine fidelă a modului în care Se comportă Tatăl tău din cer.

Ești un fiu sau o fiică? – Atunci arată prin dragostea și ascultarea ta ce ar trebui să-l caracterizeze pe un copil al lui Dumnezeu.

Ești un angajat? – Fă ca în toată activitatea ta pentru șeful tău pământesc să fie vizibil că motivația ta este mai înaltă și Îi slujești Domnului și dorești să fii pe placul Lui.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CUM SĂ-TI REVII DUPĂ DIVORT (3)

„Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi…” (Romani 4:18)

     Să analizăm ultimele trei etape implicate în procesul de refacere după divorț. (Începusem data trecută o scurtă trecere în revistă – primele patru au fost: negarea; mânia; negocierea; depresia)

Etapa 5) acceptarea. Da, acceptarea poate veni și va veni în cele din urmă! În acel moment, uneori vei avea sentimentul vinovăției pentru că nu te mai simți deprimat și supărat. Ce se întâmplă? Ai încetat să te mai lupți. Lupta lăuntrică s-a sfârșit și ai început să experimentezi pacea. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere (vezi Filipeni 4:7). Etapa șase este speranța. „Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el (Avraam) a crezut… întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.” (Romani 4:18, 20)

Ceva din tine revine la viață și spune: „Voi trăi din nou și voi iubi din nou… viața mea nu s-a terminat!” În acea clipă redescoperi un nou scop, dezvolți noi relații și începi să te întărești. Din punct de vedere emoțional, îmbătrânești repede – și lucrul acesta devine un avantaj. Etapa șapte este împlinirea. Spui la fel ca David: „Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului” (Psalmul 118:17). Fie că este vorba despre o nouă direcție, despre o altă carieră sau de o anumită realizare, Dumnezeu va avea grijă să găsești din nou împlinirea.

Lângă Dumnezeu este locul în care nu vei găsi deznădejde, și nu mai trebuie să rememorezi vechi amintiri ale eșecului sau ale trădării. Dumnezeu care a zis : „Iată, Eu fac toate lucrurile noi” (Apocalipsa 21:5) îți dă un nou viitor, iar tu vei refuza să trăiești cu suferința din trecutul tău!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: