Mana Zilnica

Mana Zilnica

14 Aprilie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

Învincibilitatea launtrică

„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învățați de la Mine.”

Matei 11:29

„Domnul îl disciplinează pe acela pe care îl iubeşte” (Evrei 12:6, Bucureşti 2001). Cât de jalnice sunt plângerile noastre! Domnul începe să ne aducă în locul unde putem avea părtăşie cu El, noi gemem şi spunem: ..O, Doamne, lasă-mă să fiu ca alţi oameni!” Isus ne cere să stăm alături de El şi să luăm jugul împreună cu El. „Jugul Meu este uşor, vino lângă Mine şi-l vom purta împreună”. Te-ai identificat tu astfel cu Domnul Isus? Dacă da, Îi vei mulţumi lui Dumnezeu pentru apăsarea mâinii Lui.

„Celor care nu au tărie El le măreşte puterea” (Isaia 40:29, KJV). Dumnezeu vine, ne scoate din sentimentalismul nostru şi atunci plângerile noastre se transformă într-un imn de slavă. Singura cale de a cunoaşte puterea lui Dumnezeu este aceea de a lua jugul lui Isus asupra noastră şi de a învăţa de la El.

„Bucuria Domnului va fi tăria voastră.” De unde-şi iau sfinţii bucuria? Dacă nu i-am cunoaşte pe unii credincioşi, am spune: „O, el sau ea n-are nici o povară de purtat”. Ridică vălul! Faptul că sunt acolo pacea, lumina şi bucuria lui Dumnezeu este o dovadă că şi povrara este acolo. Povara pe care o pune Dumnezeu striveşte strugurii din viaţa noastră şi din ei curge vinul. Însă cei mai mulţi dintre noi vedem numai vinul. Nici o putere de pe pământ sau din iad nu poate învinge Duhul lui Dumnezeu dintr-un duh omenesc; este o invincibilitate lăuntrică.

Dacă în tine sunt vaiete, scoate-le afară fără menajamente. Este o mare vină a unui creştin să fie slab când puterea lui Dumnezeu se află în el.

MANA DE DIMINEAŢĂ

PSALMI 32:5

„ţi-am făcut cunoscut păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” şi Tu ai iertat vina păcatului meu.”

Dumnezeu în grija şi dragostea Lui de a ne învăţa să trăim în neprihănire şi în sfinţenie, a găsit cu cale să ne păstreze în Cuvîntul lui, grozava cădere în păcat a lui David descrisă în 2 Samuel 11 şi 12 (rugăm pe cititor să revadă aceste texte). Biblia spune că el era un om după inima lui Dumnezeu şi totuşi, neveghind, a putut avea o atît de îngrozitoare cădere în păcat: adulter şi crimă. Dar textul de astăzi ne arată cum a fost restaurat David. După ce Dumnezeu l-a făcut să treacă printr-un adînc proces lăuntric, descris în psalmul 39 şi 51, el îşi mărturiseşte fărădelegea, recunoscînd că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Numai în felul acesta a căpătat iertare, ridicare şi reabilitare.

Iertare: fiind încredinţat că Dumnezeu nu-i mai ţine în seamă păcatul.

Ridicare: răsuflînd uşurat că mîna Domnului nu mai apăsa asupra lui.

Reabilitare: părtăşia lui personală cu Dumnezeu fiind reluată deplin. şi numai după aceea a putut să izbucnească cu bucurie şi să spună: „Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă nelegiuirea…” (vs.l)

Mulţi copii ai lui Dumnezeu care n-au vegheat, au avut experienţe triste de cădere în păcat, nu neapărat ca a lui David, dar căderi care i-au lipsit pentru o vreme de dulcea părtăşie cu Tatăl şi cu Fiul. Dar au fost reabilitaţi prin har pe aceeaşi cale a mărturisirii. Păcatul trebuie recunoscut şi mărturisit Domnului. În momentul cînd facem lucrul acesta cu inima sinceră, El iartă deplin vina păcatului nostru. Dacă păcatul este cunoscut numai între mine şi Dumnezeu, problema se termină acolo, înaintea Lui. Dar dacă păcatul a fost deja cunoscut în mod public spre ruşinea noastră şi ca ocară asupra mărturiei Domnului, trebuie să fie mărturisit deschis. Trebuie mers cu toată umilinţa în faţa fraţilor şi mărturisit păcatul în mod sincer, neîncercînd să aducem nici o scuză pentru a ne justifica. Mărturisirea smerită şi sinceră însoţită de dovada unei vieţi şi atitudini schimbate, sînt calea unei reabilitări publice depline. Apăsarea lăuntrică şi tensiunea din adunare dispar făcînd loc unei scumpe părtaşii frăţeşti şi dînd astfel posibilitate Duhului Sfînt să-şi continue liber lucrarea atît individual cît şi în strîngerea laolaltă.

Dumnezeu l-a trezit pe David prin proorocul Natan. Să nu ne împotrivim cînd El ne cercetează în orice fel găseşte El cu cale, ca să ne trezească şi să ne reabiliteze. Prelungirea stării de cădere ne lipseşte de părtăşia ascunsă cu Domnul Isus, menţine Duhul Sfînt întristat şi ruinează mărturia. Numai Satan este bucuros.

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

„Vor paşte şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura.” Ţefania 3:13

Dragostea desăvârşită alungă frica; Cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste”, este scris în 1 Ioan 4:18. A paşte şi a se odihni fără nicio frică, înseamnă a mânca aşa cum este scris: „Se satură de belşugul casei Tale, şi-i adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale.” Mulţi privesc la Biblie ca la un îndrumător în viaţa, altora le foloseşte drept hrană. Unii se tem de revenirea Lui Hristos, alţii se tem că ar putea să se supere în ziua următoare. De ce? Doar este scris: „În gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare.” Şi fiul risipitor a început să pască şi să se odihnească după ce a venit acasă şi tatăl său a pregătit masa festivă. Dumnezeu pregăteşte şi în zilele noastre mese festive, şi creştinii necredincioşi se înfurie pentru aceasta, ca şi fiul cel mare din pildă. Celui întors, nimeni nu-i putea lua bucuria, dar tot aşa, nici supărarea fratelui mai mare. El doar s-a aşezat la masă şi a mâncat; în felul acesta a putut fi pe placul tatălui. În casa părintească putem să paştem şi să ne odihnim fără teamă. Aici nu ne mai temem de nicio cădere, deoarece avem un bun păstor. Poţi să te încrezi în ajutorul Mântuitorului şi în promisiunile Lui. Ceea ce promite El, va şi împlini. Prin credinţa în puterea Lui Dumnezeu, suntem păstraţi spre mântuire. În credinţă avem odihnă, căci cel ce crede intră în odihnă. Roada dreptăţii va fi pacea, roada neprihănirii va fi odihna şi liniştea pe vecie. Poporul Meu va locui
în locuinţa păcii, în case, fără grijă şi în adăposturi liniştite.

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

ALEGEREA MEA ESTE ALEGEREA LUI

El ne alege moştenirea.

Psalmul 47.4

Daca am fi lăsaţi în mâinile duşmanilor noştri, partea care ne-ar lăsa-o ar fi fără îndoială foarte mizerabilă. Dar pentru noi care credem, Domnul este Acela care ne dă în stăpânire o moştenire care ne asigură locul, prin înţelepciunea Sa infinită. Un gând mai înalt ca al nostru ne pregăteşte destinul. Dumnezeu este Dătătorul tuturor lucrurilor şi noi suntem fericiţi că este El; alegerea noastră este să-L lăsăm pe El s-aleagă pentru noi.Dându-ne seama de propria noastră nebunie, preferăm să-L vedem conducându-ne şi alegându-ne El destinul. Simţim mai multă siguranţă lăsându-L pe Domnul să conducă barca noastră, decât dacă am fi lăsaţi la propria noastră judecată. Şi încredinţăm bucuros durerile noastre din prezent şi necunoscutul din viitor, hotărârii Tatălui nostru, Mântuitorului nostru şi Mângâietorului nostru.Suflete al meu, adu-ţi azi dorinţele la picioarele Domnului Isus. Şi dacă ai fost încăpăţânat şi plin de voinţa ta personală, dornic să fii şi să faci toate după propria ta minte, acum renunţă la egoismul tău lipsit de judecată şi lasă firmele în mâinile Domnului. Spune „El trebuie sa aleagă”. Dacă alţii discută despre suveranitatea Domnului şi slăvesc libera voinţă a omului, tu să le răspunzi: „El va alege pentru mine”. Cea mai bună alegere a mea este să-L las pe El să aleagă. Eu aleg ce El a ales mai întâi.

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! Isaia 55.1

În lumea aceasta fiecare marfă are un preţ; dar nu acelaşi lucru este în ochii lui Dumnezeu. El socoteşte pe păcătosul care se pocăieşte, neprihănit, fără plată din cauza harului, şi a răscumpărării prin sângele lui Isus Cristos. Prin har suntem mântuiţi, prin credinţă, şi acesta este DARUL lui Dumnezeu.Simion vrăjitorul, din Faptele Apostolilor, credea că darul Duhului Sfânt se poate cumpăra cu aur. La fel şi Naaman, căpetenia oştirii împăratului Siriei care era lepros, a venit cu zece talanţi de argint, 6000 de sicii de aur şi zece haine de schimb să plătească pentru vindecarea lui, dar le-a adus degeaba. Fiind un om de seamă credea că i se va face o ceremonie, dar proorocul Elisei trimite numai un slujitor să-i spună să se scalde de şapte ori în apa Iordanului şi atunci se va curăţa. Un astfel de leac aşa de ieftin nu i-a fost pe plac lui Naaman. La fel se poate întâmpla şi cu tine. Te străduieşti mult, printr-o umblare bună, prin rugăciune şi citirea Bibliei să-L satisfaci pe Dumnezeu şi crezi că prin aceasta vei câştiga pacea.

La fel a crezut şi Cain că-L poate satisface pe Dumnezeu cu roadele pământului. Dumnezeu poate să ia ca răsplată a păcatelor NUMAI şi NUMAI măreţul sânge al Fiului Său Isus Cristos, deoarece NUMAI unica Sa jertfă a fost sfântă, curată şi dreaptă, şi ea L-a satisfăcut pe deplin pe Dumnezeu. Numai sângele Mielului dumnezeiesc putea să ierte păcatele şi să le îndepărteze. Dacă tu negi, sau nu primeşti aceasta ca dar fără plată, vei pieri în vecii vecilor. „Celui ce îi este sete, să vină, cine vrea să ia apa vieţii fără plată” (Apoc. 22.17). În NIMENI altul nu este mântuire decât în Domnul Cristos.

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

O, Doamne, binecuvântează-ne azi în acest Colegiu; scapă-ne de indolenţă şi lene spirituală şi fă ca lucrările Tale să fie atotputernice.

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

«Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mi tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine …»

Psalm 23,4

Neînsemnata conjuncţie «căci» are o putere uimitoare de transformare. David cântă despre experienţa credinţei sale şi o descrie foarte clar în Psalmul 23. Ar fi trebuit sa moară de frică când era înconjurat de duşmani, dar s-a ancorat puternic în Domnul: «căci Tu eşti cu mine». Acest «căci» mută imediat perspectiva asupra persoanei sublime a lui Dumnezeu. Când Domnul ocupă locul care doar Lui I se cuvine în viaţa ta, atunci poţi experimenta un «căci» biruitor. Ai motive de teamă şi îngrijorare, dar îndrăzneşti să spui: «nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine». Acest mic cuvânt face să dispară şi frământarea asupra lipsei de putere. Te plângi: «nu am putere, vreau să II slujesc pe Domnul mai bine, dar peste tot mă lovesc de uşi închise». Nu dispera, căci Domnul acceptă lipsa ta de putere. Psalmistul mărturiseşte: «El mi-a frânt puterea în drum …» (Psalm 102,23). Ascultă însă Cuvântul Său: «iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide». Şi care este motivul? «Căci ai puţină putere …» (Apoc. 3,8). Exact, pentru că tu eşti slab, El este tare în tine. Pentru că tu nu poţi, El poate!

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

Dimineața

Toţi cei care mă văd îsi bat joc de mine, îsi deschid gura, dau din cap.

Psalmi 22:7

Batjocura a fost un ingredient de seamă în alaiul celor care L-au condus pe Domnul. Iuda L-a batjocorit în grădină; marele preot şi scribii au râs de El; Irod l-a considerat neînsemnat; servitorii şi soldaţii L-au pălmuit şi L-au insultat cu brutalitate; Pilat şi gărzile sale i-au ridiculizat regalitatea, şi cât timp a fost pe cruce a fost batjocorit şi insultat prin gesturi şi urlete hidoase. Ridicolul este întotdeauna greu de suportat, dar, când suntem îndureraţi, este atât de crud încât ne sfâşie inima. Imaginează-ţi-L pe Mântuitorul răstignit, sfâşiat de chinuri sufleteşti dincolo de înţelegerea omenească, şi apoi priveşte mulţimea furibundă, înnebunită de beţia uciderii! Cu siguranţă ca vedeau în Cel răstignit doar ceea ce voiau ei să vadă, altfel nu L-ar fi onorat cu atâta dispreţ. Dar, până la urmă, a fost o manifestare a neputinţei răului care domnea în ei, fiindcă tot ce au putut să facă a fost să-L batjocorească. O Isuse, atât de disspreţuit si părăsit de oameni” (Isaia 53:3), cum ai putut muri pentru cei care te-au tratat atât de oribil? Este o taină a dragostei, a iubirii divine uimitoare, a iubirii care întrece orice măsură. Şi noi Te-am dispreţuit înainte de a ne naşte din nou, şi chiar şi acum punem de multe ori lumea pe primul loc. Totuşi, Tu ai sângerat ca să ne vindeci rănile, şi ai murit ca să ne dai nouă viaţă. O, dacă am putea să te aşezăm pe un tron de slavă în inimile tuturor oamenilor! Am vrea să-ţi înălţăm laude peste mări şi ţări, ca să te iubească toţi cei care Te-au respins odată.

Noi, cei creaţi de Tine, Te-am dispreţuit

N-am priceput cât eşti de mare şi slăvit;

Am ascultat vrăjmaşul, care ne-a orbit

Şi Te-am adus până la cruce, să fii răstignit.

Seara

Bine de cel neprihănit! Lui îi merge bine.

Isaia 3:10

Celor neprihăniţi le merge întotdeauna bine! Dacă proorocul ar fi spus „spune-ţi neprihăniţilor că le va merge bine în timpuri de belşug” am fi fost mulţumitori pentru o asemenea binecuvântare, fiindcă belşugul aduce şi multe pericole. Este un dar din cer să fii asigurat contra ispitelor bogăţiei. Dacă ar fi scris „celui neprihănit îi merge bine în timpuri de prigoană”, am fi fost mulţumiţi că primim o asemenea făgăduinţă, fiindcă prigonirea este greu de îndurat. Dar când nu este menţionat timpul, înseamnă că este inclusă orice vreme. „Binele” lui Dumnezeu trebuie înţeles întotdeauna în sensul cel mai larg. De la începutul anului şi până la sfârşit, de la primele umbre ale serii până la ivirea zorilor, în toate condiţiile şi în toate împrejurările, celui neprihănit îi va merge bine. Ii merge atât de bine, încât nu există nimic mai bun, fiindcă este bine hrănit; se hrăneşte cu trupul şi sângele lui Isus. Este bine îmbrăcat; poartă haina neprihănirii lui Christos. Este bine adăpostit; locuieşte în Dumnezeu. Este bine căsătorit; sufletul lui este unit prin legăturile căsătoriei cu Christos. Este bine păzit; Domnul este Păstorul lui. Este bine asigurat; cerul este moştenirea sa. Este bine aşezat – ocrotit de dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbeşte cu bunătate. Prea iubiţilor, dacă Dumnezeu spune că vă merge bine, pot să vină zece mii de diavoli să spună contrariul, şi le vom râde în faţă. Binecuvântat să fie Dumnezeul care ne ajută să credem în El când totul se întoarce contra noastră! Neprihănitule, întotdeauna îţi merge bine, fiindcă aşa spune Cuvântul. Orice ai vedea, încrede-te în Dumnezeu. Da, încrede-te în autoritatea divină, şi nu lua în seamă ce vezi sau simţi. Cel pe care îl binecuvântează Dumnezeu este cu adevărat binecuvântat, fiindcă El este adevăr şi dreptate şi siguranţă.

IZVOARE IN DEŞERT

Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh;
şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:16-17)

Era „dis de dimineaţă” (Luca 24:1), „pe când era încă întuneric” (Ioan 20:1), când Domnul Isus a înviat din morţi. Numai luceafărul de dimineaţă, nu soarele, strălucea deasupra mormântului Său când s-a deschis. Umbrele Ierusalimului nu se retrăseseră încă, şi locuitorii lui încă nu se treziseră. Da, era încă noapte, era un timp de întuneric şi adormire, când El a înviat, dar învierea Lui nu a deranjat somnul oraşului.

Şi va fi în timpul întunericului unei dimineţi devreme, când numai luceafărul de dimineaţă va străluci, când trupul lui Hristos – Biserica Lui – va învia. Ca şi El, sfinţii Săi se vor trezi în timp ce copiii nopţii şi ai întunericului îşi vor dormi în continuare somnul morţii lor. Când vor învia, sfinţii nu vor deranja pe nimeni, şi lumea nu va auzi glasul care-i cheamă. Liniştit, cum i-a culcat Domnul Isus – pe fiecare în mormântul lui tăcut, ca pe nişte copii ţinuţi în braţe de mamele lor – la fel de liniştit şi blând îi va trezi El când va sosi ceasul. La fiecare vor veni cuvintele dătătoare de viaţă: „Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână!” (Isaia 26:19). Prima rază de glorie îşi va croi drum până-n mormintele lor. Sfinţii vor sorbi prima rază de lumină a dimineţii, în timp ce norii de la răsărit vor da semne foarte slabe de apariţie. Parfumul plăcut al dimineţii, împreună cu liniştea ei încântătoare, cu prospeţimea ei înviorătoare, cu dulcea ei singurătate, şi cu puritatea ei tăcută – toate atât de solemne şi totuşi atât de pline de speranţă – vor fi ale lor.

O, ce contrast imens între aceste binecuvântări şi neagra noapte prin care tocmai au trecut! O, ce contrast imens între aceste binecuvântări şi mormintele din care au fost eliberaţi! Îşi vor scutura de pe ei murdăria pământului care-i ţinea odată, aruncând mortalitatea deoparte, şi vor învia cu trupuri de glorie „ca să întâmpine pe Domnul în văzduh”. Lumina „Luceafărului strălucitor de dimineaţă” (Apoc. 22:16) îi va călăuzi în sus de-a lungul unei căi cu totul noi. Razele acelui Luceafăr de dimineaţă, ca şi steaua din Betleem, îi va conduce în prezenţa Împăratului. „Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia” (Psalmul 30:5).


Horatius Bonar

În timp ce oştile cereşti cântă Osana, coborând din cer,

Cu sfinţii glorificaţi însoţiţi de îngeri,

Cu har pe fruntea Lui, ca o aureolă de glorie,

Îi va primi Isus pe ai săi.

„Eu vin curând”. Amin. Vino, Doamne Isuse. Apocalipsa 22:20

Un soldat spunea odată: „Când voi muri, să nu-mi cântaţi cântece de înmormântare. Ci mai degrabă cântaţi-mi deşteptarea, chemarea de dimineaţă, pentru învierea celor chemaţi”.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

Proverbe 10.1-15

Începând cu acest capitol, Proverbele se prezintă sub forma unor fraze inspirate de înţelepciune, cărora nu ne va fi uşor să le înţelegem întotdeauna ordinea şi nici să le desprindem ideile principale. Din lipsă de spaţiu, nu ne vom putea opri aici decât la un număr restrâns de versete (însă pentru un studiu mai aprofundat ne putem folosi de lucrarea: „Etude sur les Proverbes” – „Studiu asupra Proverbelor”, de Henri Rossier).

Cel dintâi verset are rol de introducere generală: „Un fiu înţelept îl înveseleşte pe tată’ (v. 1). El este completat de v. 24 din cap. 23: „Tatăl celui drept va avea multă bucurie” (vezi şi 15.20; 17.21,25; 29.3). Să ne gândim la satisfacţia pe care o au părinţii noştri când văd la noi manifestări ale trăsăturilor dreptăţii şi înţelepciunii conform gândului lui Dumnezeu. Şi ce să mai spunem când, privind mai sus, spre necurmata plăcere a Tatălui, II vedem pe Dumnezeu admirând înţelepciunea Fiului Său, arătată nu numai în veşniciile trecute, ci şi în timpul cât a străbătut acest pământ… (cap. 4.3; Matei 3.17; 17.5).

Versetele care urmează ne arată în ce fel un fiu înţelept îşi onorează şi îşi bucură tatăl: Dreptatea practicată în lucrare (v. 4-5), în umblare (v. 9), în vorbire (v. 11,13,14) -iată ce a manifestat Domnul Isus şi ceea ce a stârnit o bucurie infinită în inima Tatălui Său (vezi Ioan 8.29)!

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

Text: 2 Corinteni 12:1-10

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoane, în strâmtorări, pentru Cristos…

2 Corinteni 12:10

MULŢUMIRI PENTRU SPINI

Nu prea des îi mulţumim lui Dumnezeu pentru încercări, dureri ale inimii şi pentru dificultăţile prin care trecem. Deşi suntem gata să-I mulţumim pentru bunătatea Sa, uneori nu ne dăm seama că tocmai împrejurările potrivnice sunt binecuvântări deghizate. Predicatorul scoţian George Matheson a avut şi el această problemă. Şi-a dat seama că nu este la fel de gata să-L slăvească pe Dumnezeu pentru lucrurile care mergeau rău ca şi pentru cele ce mergeau bine. Totuşi, după ce a început să-şi piardă vederea, şi-a schimbat modul de gândire. S-a zbătut câteva luni de zile cu povara grea ce căzuse peste el, până când a ajuns la punctul în care a putut să se roage: „Dumnezeul meu, nu Ţi-am mulţumit niciodată pentru ţepuşul meu. Ţi-am mulţumit de mii de ori pentru trandafirii mei, dar niciodată pentru ţepii lor. Aşteptam de la lume să-mi dea recompense pentru crucea mea, dar niciodată n-am văzut în crucea ce-o port, slava mea. Învaţă-mă să apreciez valoarea ţepuşului meu”. Când ne socotim binecuvântările, să includem şi slăbiciunile, greutăţile, poverile şi încercările prin care trecem. Dacă facem astfel, vom descoperi că Dumnezeu a folosit dificultăţile noastre mai mult decât „lucrurile bune”, pentru a ne ajuta să creştem spiritual. De ce este aşa? Pentru că în aceste situaţii dificile descoperim suficienţa harului Său. In încercări ne întoarcem spre Dumnezeu. In timp ce depindem numai de El, descoperim că puterea Lui în slăbiciune este făcută desăvârşită (2 Corinteni 12:9). Stai puţin şi te gândeşte la modul în care te-a călăuzit Dumnezeu până aici. Când ÎL lauzi pe Dumnezeu pentru binecuvântările tale, îţi aduci aminte să-I mulţumeşti şi pentru spini?
P.R.V.

Iţi mulţumesc de-al încercărilor tumult,
C-am învăţat din ele să Te iubesc mai mult.
Şi când în focul luptei credeam că nu pot sta,
Am învăţat că zilnic depind de mila Ta.   Sorrell

Cei ce pot să-I mulţumească lui Dumnezeu în încercări transformă poverile în binecuvântări

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Mergeți, mâncați … şi trimiteți porții la cei care nau nimic pregătit … pentru că bucuria

Domnului este tăria voastră.  Neemia 8.10

Bucuria Domnului (3)

„Trimiteți porții la cei care nau nimic pregătit.” Există mulți oameni în jurul nostru care nau auzit niciodată mesajul mântuirii. Este responsabilitatea noastră să le împărtăşim vestea bună despre harul lui Dumnezeu. Cele din urmă cuvinte ale Domnului Isus pe pământ au fost: „Veți fi martorii Mei … până la marginea pământului” (Fapte 1.8). Avem vecini, rude, prieteni care nau înțeles sau nau auzit niciodată vestea bună a mântuirii. Să le trimitem şi lor „porții”! Cu cât vom căuta mai mult binele spiritual al altora, cu atât ne vom bucura mai mult în Domnul. Cu cât cineva trimite mai multe porții celor în nevoie, cu atât devine mai bogat (Proverbe 11.24).

Însă „a trimite porții” nu se limitează doar la evanghelizare. Ca şi credincioşi, trebuie să ne zidim unii pe alții (Romani 14.19). Scopul şi dorința noastră zilnică să fie acelea de a fi folosiți de Domnul pentru a le încuraja pe celelalte mădulare ale singurului Trup. Există multe feluri în care putem trimite „porții la cei care nau nimic pregătit”. Îi putem vizita pe cei ce nu se pot deplasa, pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu ei. Putem trimite mesaje, scrisori, articole sau cărți celor care au nevoie de ajutor spiritual.

Trebuie să ne amintim însă că nu putem da altora ceea ce nu avem noi înşine mai întâi. Trebuie ca eu să fiu hrănit din Cuvântul lui Dumnezeu mai întâi, înainte de ai putea ajuta pe alții în felul acesta. Dorința de a fi de ajutor altora trebuie simțită adânc pentru a o putea duce la îndeplinire cu energie. Trebuie să avem inimi care să tânjească după binecuvântarea altora; când lucrurile stau aşa, acțiunile noastre vor fi combinate cu rugăciuni fierbinți pentru ei. Lucrul cel mai important este să avem o dorință fierbinte şi să fim gata de a jertfi ceea ce este necesar pentru a trimite porții altora, ca şi ei să aibă parte de bucuria Domnului.M. Behnam

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune …

Eclesiastul 7.23

Noutăți despre Titanic

Pe vremea aceea, dimensiunile enorme ale ghețarilor nu erau cunoscute exact. Abia după catastrofă s-a format o patrulă internațională pentru ghețari. Aceasta comunică de atunci încoace poziția și viteza ghețarilor și le transmite către punțile de comandă.

Astfel se discută mai departe cauza nenorocirii. Însuși vaporul stă în punctul central în căutarea răspunsurilor. Nu au fost găsite erori de proiectare la construirea Titanicului. Totuși, după scoaterea anumitor părți ale epavei, materialul folosit pentru construire a ajuns în centrul interesului.

Astfel s-au realizat cercetări de material asupra bucăților de oțel din corpul vaporului în laboratoarele de stat canadiene, mai întâi în Ottawa, apoi în Halifax. Pentru aceasta s-a folosit așa-numita încercare de încovoiere prin șoc (reziliență), un procedeu de control pentru aprecierea fragilității materialului cu ajutorul unui ciocan pendul. Pentru comparare au fost testate câte o bucată de oțel modern folosit la construirea vapoarelor și o bucată de oțel de la Titanic.

Utilajul de control computerizat lucrează extrem de precis, procesul depinde totuși foarte mult și de temperatură. De aceea ambele bucăți de oțel au fost depozitate înainte în alcool rece, la minus 1 grad, pentru a simula temperatura apei oceanului la momentul accidentului Titanicului.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

LA CE SE UITĂ COPIII TAI?

„Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei”

(Psalmul 101:3)

Astăzi, peste jumătate din copiii cu vârsta între nouă și șaptesprezece ani au cablu de acces la internet sau la televiziune prin satelit în dormitoarele lor. Vechea imagine a familiei strânse în jurul unui singur televizor în sufragerie e aproape inexistentă. În schimb, copiii stau singuri în locuri în care pot alege orice doresc ei să vadă. Firește, nici nu trebuie să stea în dormitorul lor pentru că acum au acces la orice pe dispozitive care se țin în mână, cum ar fi o tabletă Android sau un iPhone. Un cunoscut cercetător pe probleme sociale explică astfel: „Aproape tot ceea ce văd copiii ajunge în mintea lor necenzurat și nefiltrat”. Sub regula „libertății de expresie”, guvernul și tribunalele permit cablul și internetul prin care copiii și nepoții tăi au acces la imagini cu relații sexuale, violență, nuditate și profanare. Ești îngrijorat? Ar trebui să fii! De ce oile au nevoie de păstor? Din același motiv pentru care copiii au nevoie de părinți iubitori și atenți – lupii! Pentru că tu nu ai fost expus acestor lucruri diavolești nu-ți garantează faptul că pruncii tăi nu le vor cădea pradă. Mulți părinți nici măcar nu-și fac timp să știa la ce se uită copiii lor! Nu fi unul dintre ei! După relația păcătoasă cu Batșeba și după necazurile pe care le-a adus în familia sa, David a spus: „Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei” (v. 2-3). Părinților, la ce se uită copiii voștri?


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: