Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 21, 2016”

21 Aprilie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

 

Nu-L răni pe Domnul!

„De atâta vreme sunt cu voi si nu M-ai cunoscut, Filipe?” loan 14:9

Domnul nostru este probabil de multe ori uluit de noi, uluit de cât suntem de lipsiţi de umilinţă. Propriile noastre opinii ne fac atât de ..grei de cap”; când suntem umili, nu suntem niciodată grei de cap, ci avem întotdeauna discernământ. Filip s-a aşteptat la revelarea unei taine deosebite, dar nu în Isus, Persoana pe care el credea că o cunoaşte. Taina lui Dumnezeu nu este în ceea ce urmează să fie, ci ea este în ceea ce există acum; noi o căutăm undeva în viitor, într-un eveniment cataclismic. Ascultăm de Isus fără nici o reţinere, dar probabil că-L rănim prin întrebările pe care I le punem. „Doamne, arată-ne pe Tatăl.*’ Răspunsul Lui vine direct: „iată-L, sau este întotdeauna aici, sau nu este nicăieri”. Noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu arătându-Se copiilor Săi; Dumnezeu Se arată întotdeauna numai în copiii Săi. Alţi oameni văd această manifestare a Lui, dar copilul lui Dumnezeu n-o vede. Noi vrem să avem conştiența lui Dumnezeu; dar nu putem fi conştienţi de propria noastră conştiență şi totuşi să rămânem echilibraţi. Dacă Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea experienţe sau dacă ne bazăm pe experienţe în drumul nostru, îl rănim pe Domnul. Chiar şi întrebările pe care I le punem Î1 rănesc pe Isus, deoarece ele nu sunt întrebările unui copil.

„Să nu vi se tulbure inima” – atunci nu-L rănesc oare pe Isus prin faptul că îi permit inimii mele să se tulbure? Dacă am credinţă în caracterul lui Isus, trăiesc eu la înălţimea credinţei mele? Permit eu vreunui lucru să-mi tulbure inima, las eu să intre în inima mea vreo întrebare bolnăvicioasă? Eu trebuie să ajung la acea relaţie implicită care ia totul exact aşa cum vine de la El. Dumnezeu nu ne va călăuzi în curând, ci întotdeauna acum. Înţelege că Domnul este aici acum şi vei primi imediat eliberarea.

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

IOAN 1:14

„Cuvîntul a devenit trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.”

Fiecare dintre noi reprezintă o lume de nevoi, de lipsuri duhovniceşti; şi nevoile acestea sînt cu totul diferite. După cum fiecare frunză de stejar nu este identică alteia, tot aşa greutăţile prezintă toate nuanţele, toate gamele, toate posibilităţile; da, o lume cu totul diferită” pentru fiecare. şi Cuvîntul, Domnul Jsus, a venit să locuiască, să creeze, să transforme şi să desăvîrşească. „El a locuit printre noi” nu ca o vizită, nu ca îngerul Domnului care a venit la Avraam, ci ca să locuiască şi să rămînă cu noi. Este Cuvîntul lui Dumnezeu care a venit să ne umple de har, şi să împlinească în noi ceea ce noi n-am fi putut niciodată să facem. El a venit să ne vorbească, să aibe părtăşie cu noi, să ne mîntuiască şi să ne sfinţească în mod deplin. „Căci harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos” (Ioan 1:17).

Nu mai sîntem noi aceia care lucrăm, ci Cuvîntul este la lucru; nu mai sîntem noi cei care încercăm şi tragem nădejde, ci El este Acela care împlineşte şi desăvîrşeşte. Ce odihnă pentru noi! Să învăţăm odată să renunţăm la eforturile noastre religioase, dar fireşti şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă totul! Să învăţăm să trăim adevărata viaţă creştină: Hristos pentru noi, în noi şi prin noi în toate lucrurile.„Plin de har si de adevăr”. Dumnezeu nu locuieşte printre noi ca un foc mistuitor. El e plin de har şi de adevăr. Iată revelaţia de care avem nevoie pentru inimile noastre obosite, pentru cugetele noastre turmentate de griji şi necazuri. Legea ne cerea ce nu puteam să facem. Harul ne dă ce nu putem obţine în alt fel decît prin Acela care este plin de har.

Credinţa crede ce spune Dumnezeu în Cuvîntul Său şi îşi însuşeşte tot ce este Hristos şi tot ce are El. Astfel, prezenţa Cuvîntului, Domnul Isus, plin de har şi de adevăr devine un fapt real, zilnic şi personal. Tot ce este Cuvîntul în toată bogăţia Lui devine al nostru pentru a trăi prin El o viaţă creştină normală. Cuvîntul creator va împlini în vieţile noastre adevărul care spune: „Dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă.” (2Cor. 5:17). Dumnezeu începe această lucrare izgonind moartea şi întunericul şi produce în noi o viaţă asemănătoare cu a Domnului Isus. Toată această plinătate este pentru cel mai slab, pentru cel mai tînăr în credinţă, dar chiar şi pentru cei bătrîni în Hristos care au nevoie de ea pînă vor părăsi această „vale a plîngerii.”. Să mulţumim lui Dumnezeu care a pregătit totul căci „noi am primit din plinătatea Lui şi har după har.” (Ioan 1:16).

Nici cea mai bună literatură şfîntă nu poate înlocui Cuvîntul lui Dumnezeu.

 

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

 

„Fiindcă Eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă Îmi întind mâna, şi nimeni nu ia seama, fiindcă lepădaţi toate sfaturile Mele, şi nu vă plac mustrările Mele.”

Prov.1:24-25

Mulţi ascultă mai degrabă sfatul celor nelegiuiţi, în loc de a asculta de Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar, „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori.” Batjocoritorii spun:”    Chiar aşa nu se poate interpreta Cuvântul Lui Dumnezeu; trebuie interpretat, sau înţeles altfel.” Cel care acceptă Cuvântul ca fiind adevărat, acela se bucură de posibilitatea de a fi ascultător, în a urma drumul vieţii după Cuvânt, şi de a se încrede în Isus în toate împrejurările. Astfel omul găseşte pace, devine fericit şi poate să experimenteze ceea ce este scris în ultimul verset al acestui capitol:” Dar cel ce M-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.” Nu ai dori şi tu o viaţă asemănătoare? Dacă toate lucrurile sunt spre folos, de unde vine nenorocirea? „Nu te va ajunge nicio nenorocire” zice Cuvântul. Dacă se apropie vreo nenorocire, cel drept nu se teme; inima lui se încrede neclintit în Domnul.

Cine poate să spună:”Dumnezeul lui Avraam este Dumnezeul meu?” El este un Dumnezeu viu. El a spsus: „Cel ce ascultă de Mine va locui în siguranţă şi va avea de ajuns.” Socialiştii au destul? Ei doresc asta, ca şi bolşevicii; dar le lipsesc încă multe. Ascultaţi Cuvântul Domnului şi nu dispreţuiţi învăţătura! Nu vă bateţi joc de aceasta. Pocăieşte-te astăzi şi predă-ţi viaţa în totalitate Lui Dumnezeu! În acest fel vei putea experimenta cum cade povara pă+catului şi poţi deveni un om fericit.

 

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

DUMNEZEU ÎNSUŞI RĂSPLĂTEŞTE

Cine are milă de sărac, împrumută pe Dumnezeu şi El îi va răsplăti binefacerea.

Proverbe 19.17

Să dăm săracului cu milă, – nu pentru a fi văzuţi sau admiraţi, şi încă mai puţin pentru a socoti că prin aceasta el ne este îndatorat. Să nu aşteptăm nimic în schimb de la cel sărac, nici măcar recunoştinţă; dar să socotim ceea ce am făcut pentru el ca un împrumut făcut Domnului. El este Acela care şi-a luat obligaţia – să nu cerem de la sărac – să aşteptăm de la El plata. Ce cinste ne face Domnul, când Se coboară până acolo că Se împrumută de la noi! Şi ce favorizat este negustorul în ale cărui registre este înregistrat Numele Domnului. Nu ar fi o ruşine ca un astfel de debitor sa nu aibă o coloană aparte, decât pentru o sumă neînsemnată? Să nu ne temem de a înscrie în această coloană o sumă cât mai mare. Să ştim deci să ajutăm pe primul nevoiaş care vine la noi; cât despre răsplată, să nu ne mai gândim, – n-avem garanţia lui Dumnezeu? Lăudat sa fie Numele Său, ea are mai multă valoare decât aurul şi argintul. Şi dacă suntem în strâmtorare din cauza timpurilor grele, să spunem aceasta Domnului.Poate că am fost cam aspru sau zgârcit faţă de cel ce ne cerea? Vai, în acest caz, Domnul să ne ierte.

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

 

 ÎNSĂ EU SUNT TOTDEAUNA CU TINE Psalmul 73.23

O femeie care de ani de zile iubea pe Domnul Cristos şi se ştia iubită de El, dar care nu totdeauna a fost liniştită, a povestit odată următoarele: „Cu câteva zile în urmă am spus soţului meu că dacă are treabă mai multă în oraş şi dacă nu vine nimeni pe la mine să mă viziteze, atunci nu mai pot sta acasă. Simt nevoia să fac o vizită. Trebuie să văd pe cineva în jurul meu şi să vorbesc, căci singurătatea mă plictiseşte. Ce credeţi că a răspuns soţul meu? Răspunsul mi-a dat mult de gândit. „Draga mea, dacă simţi că te plictiseşti singură şi simţi nevoia să vorbeşti cu cineva, atunci ia Biblia deschide-o şi citeşte în ea. Atâta timp cât citeşti vorbeşte Dumnezeu cu tine şi cine poate să vorbească ca El? Şi dacă te simţi obosită de citire, închide cartea, pune-o deoparte şi atunci vorbeşte tu cu Dumnezeu. Dacă faci cum ţi-am spus eu nu te vei plictisi niciodată. Am urmat acest sfat şi am constatat că a fost un sfat bun.”Stimate cititor al acestor rânduri, dacă te simţi într-o astfel de situaţie, atunci urmează acest sfat. Vei observa că pentru o inimă neliniştită nu există leac mai bun ca acest sfat. Asaf la fel a fost tare preocupat cu necazurile sale şi atâta timp cât nu şi-a ridicat privirea a văzut în jurul său numai rău. Aceasta a fost pentru el o mare primejdie. Dar când şi-a ridicat privirea inima lui s-a liniştit. El ştia pe cine are în cer şi ridicându-şi privirea a putut vorbi cu Dumnezeu cum vorbeşte un copil cu tatăl său. Aceasta face inima fericită.

Scriptura cuprinde TOT ce-i trebuie omului lui Dumnezeu, ca să-l facă destoinic pentru orice lucrare bună. Şi ce e adevărat pentru fiecare om al lui Dumnezeu este adevărat şi pentru Adunarea lui Dumnezeu în întregimea ei. Ce am face dacă am fi lăsaţi în voia tradiţiilor şi învăţăturilor omeneşti? Ce încurcătură ar fi!

 

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

 

O, Doamne, o dată cu venirea primăverii în natură, duhul meu doreşte ca viaţa Ta eneigizantă să curgă în şi prin mine mai mult, tot mai mult. Dar câtă lipsă de frumuseţe în mine, câtă lipsă de asemănare cu Cristos! Şi totuşi, nu cu întristare văd aceasta, ci cu uimitoare nădejde.

 

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

 

«Nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.»

Neemia 8,10

În ce constă bucuria? În putere! Nu trebuie însă să scoatem acest cuvânt al lui Neemia din context, deoarece bucuria în Domnul nu este un eveniment izolat, ci urmează întotdeauna după ceva. Aici avem de-a face cu o taină, şi anume bucuria lăuntrică manifestată şi trăită chiar în timpul încercărilor celor mai grele. Poporul s-a întors din robie în Israel şi, deşi toate păreau a fi în ordine, nu au avut bucurie în inimă. Aceasta este din păcate şi situaţia multor credincioşi din ziua de azi: toate par bune şi frumoase în exterior, dar nu şi în adâncul sufletului. Ce a lipsit atunci şi ce lipseşte şi acum? Dorul! Dorul, foamea după Cuvântul lui Dumnezeu! Numai printr-o cercetare profundă şi serioasă a Sfintei Scripturi ajungem să ne conştientizăm starea; dar, pentru că Biblia ne-a cercetat, vine imediat bucuria de nedescris în Domnul. Nu există o altă cale pentru aceasta. Cercetarea prin Cuvântul lui Dumnezeu scoate întotdeauna păcatul la iveală. Atunci, din această pocăinţă sinceră se naşte bucuria în Domnul. Iată secretul ei!

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

Dimineața

Esenţa mângâierii lui Iov rezidă în neînsemnatul cuvânt „” — „Răscumpărătorul meu” — şi în faptul că Răscumpărătorul trăieşte. O, să te prinzi de Christos cel viu! Trebuie să-I aparţinem Lui înainte de a ne bucura în El. Cu ce mă ajută aurul din mină? Aurul din pungă este cel care îmi Satisface nevoile; cu el îmi cumpăr pâinea. La ce mi-ar folosi un Răscumpărător care m-a răscumpărat sau un Răzbunător care nu luptă pentru mine? Nu vă mulţumiţi până când nu puteţi spune prin credinţă: „da, eu sunt al viului Dumnezeu, şi El este al meu”. S-ar putea să-L ţii cu mâini slăbite.

Crezi că este o îngâmfare să spui „El este Răscumpărătorul meu”, dar aminteşte-ţi: dacă ai credinţă cât un grăunte de muştar, credinţa ta- te îndreptăţeşte să spui asta. Dar mai există un cuvânt care arată puterea încrederii lui Iov – „ştiu”. Să spui „sper”sau „cred”este ușor, şi sunt mii de creştini care se limitează la atât. Dar, ca să ajungi la esenţa mângâierii, trebuie să spui „ştiu”. Dacă, dar şi poate sunt ucigaşi siguri ai păcii şi liniştii, îndoiala este distrugătoare în vremuri de necaz. Ca şi rugina, ea mănâncă sufletul! Dacă am vreo îndoială în privinţa lui Christos, înseamnă că băutura de moarte este amestecată cu oţet, dar dacă ştiu că Isus trăieşte pentru mine, întunericul se luminează. Noaptea nu mai este noapte. Cu siguranţă că dacă Iov, cu atâta timp înainte de prima venire a lui Isus, putea spune „ştiu”, noi putem vorbi cu mai multă încredinţare, Dumnezeu ne interzice să ne îndoim. Să ne încredem în drepturile noastre, fiindcă altfel Vom clădi pe o speranţă neîntemeiată., Să nu ne mulţumim cu o temelie pe nisip, fiindcă de pe stâncă vedem mai bine. Un Răscumpărător viu, cu adevărat al meu, este o bucurie de negrăit.

Seara

Stă la dreapta lui Dumnezeu.

Romani 8:34

Cel dispreţuit şi părăsit de oameni ocupă acum onorabila poziţie de Fiu prea iubit şi scump. În dreapta lui Dumnezeu este locul celor favorizaţi şi onoraţi. Domnul nostru Isus este Reprezentantul poporului) Său. Când a murit pentru ei, le-a dăruit odihnă; când a înviat, le-a dăruit libertate; când a fost aşezat la dreapta Tatălui, le-a dăruit privilegii, onoruri şi demnitate. Învierea şi înălţarea lui Christos aduce acceptare sfinţire, slavă şi onoare pentru poporul Său, fiindcă El este Capul şi Reprezentantul bisericii. Şederea la dreapta lui Dumnezeu trebuie privită ca o recunoaştere a prerogativelor Sale şi, prin urmare, ca o recunoaştere a drepturilor noastre.

Credinciosule, aceasta este eliberarea ta de sub condamnare. „Cine-i va osândi?” (Romani 8:34). Cine-i va condamna pe cei care stau la dreapta lui Dumnezeu, prin Isus? Dreapta este partea puterii. Christosul care stă la dreapta lui Dumnezeu are toată puterea în cer şi pe pământ. Cine va lupta împotriva poporului care are un asemenea Comandant? O, suflete, dacă Cel Atotputernic este ajutorul tău, cine te-ar putea distruge? Dacă eşti acoperit de scutul Lui, ce sabie te-ar putea lovi? Stai liniştit. Dacă Isus, cel care şi-a zdrobit duşmanii sub picioare, este Regele tău, dacă păcatul, moartea şi iadul au fost învinse de El, dacă eşti reprezentat de El, nu vei fi distrus în nici un caz.

Isus, unicul Miel slăvit

Oricâţi duşmani ar fi să fie

Isus, veşnicul Miel jertfit

Învinge, şi devine leu în bătălie.

De-ar fi să se ridice întregul iad

Şi să-şi dezlănţuie turbarea peste noi,

Prin sângele divin învingem de-îndat

Şi niciodată nu vom da înapoi.

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu …
deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească. (Romani 4:20-21)

 

Scripturile ne spun că Avraam, „fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit” (v. 19). El nu s-a descurajat, pentru că nu se uita la el, ci la atotputernicul Dumnezeu. „El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu”, ci a stat drept, fără să se aplece sub greutatea ameţitoare a binecuvântării lui Dumnezeu. În loc să slăbească, credinţa lui s-a întărit şi mai mult, emanând şi mai multă putere, în ciuda apariţiei mai multor dificultăţi. Avraam L-a glorificat pe Dumnezeu pentru atotsuficienţa Sa şi era „deplin încredinţat că El ce făgăduieşte poate să şi împlinească”.

Traducerea literală a acestui pasaj din greacă exprimă gândul în felul acesta: Dumnezeu nu este doar capabil, ci cu prisosinţă capabil, cu bunătate şi cu generozitate capabil, cu un surplus infinit de resurse, şi etern capabil să facă ceea ce a promis.

El este Dumnezeul resurselor nelimitate – singura limită vine de la noi. Cererile noastre, gândurile noastre şi rugăciunile noastre sunt prea puţine, iar aşteptările noastre sunt prea mici. Dumnezeu încearcă să ne ridice viziunea la un nivel mai înalt, ne cere să avem aşteptări mai mari şi prin aceasta ne aduce la o apropiere mai mare. Vom continua noi să trăim într-un mod care dispreţuieşte voia Lui şi tăgăduieşte Cuvântul Lui?

Nu există nici o limită la ceea ce putem cere şi aştepta de la gloriosul nostru El Şaddai – Dumnezeul nostru atotputernic. Şi nu există nici o modalitate pentru noi de a măsura binecuvântarea Lui, pentru că El „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”, „prin puterea care lucrează în noi” (Efeseni 3:20).

A. B. Simpson

 

Calea de a găsi tezaurul binecuvântărilor lui Dumnezeu este să urci scara promisiunilor Sale divine. Aceste promisiuni sunt cheia care deschide uşa către bogăţiile de har şi de bunătate ale lui Dumnezeu.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Proverbe 14.1-16

Înţelepciunea femeilor” este privită vizavi de casa lor (v. 1). In secolul nostru, când femeia căsătorită îşi caută un rol important în mai toate domeniile, mai puţin în propriul ei cămin, este important de subliniat ce învăţătură ne dă Biblia şi în această privinţă (Tit 2.5). Oare să fie nevoie de mai puţină înţelepciune divină când este vorba de educarea copiilor noştri?! Chiar dacă obligaţiile zilnice din gospodărie le par unora prea umilitoare şi prea monotone, ele au mare preţ înaintea Domnului.

Mai multe versete redau, în continuare, modul în care este văzută nebunia în ochii lui Dumnezeu. Felul Său de a o privi nu are nimic comun cu criteriile lumii (1 Corinteni 1.19,20). Una dintre caracteristicile nebunului este că îşi bate joc de păcat (v. 9), iar aceasta echivalează cu dispreţuirea crucii prin care s-a plătit înlăturarea păcatului. Şi nu există insultă mai mare la adresa lui Dumnezeu decât dispreţuirea crucii!

Versetul 13 defineşte, prin contrast, bucuria celui necredincios şi a celui credincios. Creştinul are speranţă şi aceasta îi menţine bucuria în inimă chiar şi când trece prin necazuri; el poate fi uneori întristat, dar întotdeauna se bucură (2 Corinteni 6.10). Pentru cel din lume însă, „chiar când râde, inima este plină de durere” (v. 13). Ce sărmană şi sinistră bucurie, care nu face altceva decât să mascheze, pentru o clipă, perspectiva înspăimântătoarei judecăţi care va veni!

 

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 

Text: 1 Corinteni 12:12-27

Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 1 Corinteni 12:18

TU EŞTI UNIC!

Dacă eşti creştin, atunci ocupi un loc special în planul lui Dumnezeu. El ţi-a dat un dar unic şi capacităţi cu care să-L serveşti. Apostolul Pavel a folosit ilustraţia cu trupurile fizice pentru a defini îndatoririle de membri ai Bisericii – Trupul lui Cristos. El îi atenţionează pe creştini să nu încerce să funcţioneze ca un „ochi” dacă Domnul i-a destinat să fie o „mână”. Cu alte cuvinte, nu încercaţi să copiaţi talentele şi capacităţile altora. Folosiţi darurile pe care vi le-a dat Dumnezeu pentru a vă aduce contribuţia particulară. O legendă antică ne spune despre un rege care a intrat într-o zi în grădinile sale şi a găsit aproape totul veşted şi uscat. Stejarul era bolnav, deoarece nu era aşa de frumos şi de înalt ca bradul. Bradul era supărat că nu putea face fructe aşa ca părul, iar acesta era necăjit că nu are aroma atât de plăcută ca şi molidul. Aceeaşi nemulţumire predomina pretutindeni în grădină. Când a ajuns la panseluţă, a găsit-o plină de bucurie şi cu faţa strălucitoare. „Mică floricică, a spus regele, sunt bucuros să găsesc cel puţin o plantă care este fericită.” „Maiestate,” a spus panseluţă, „ştiu că sunt micuţă, dar m-am gândit că dacă am fost plantată aici, măria ta are nevoie de o panseluţă. Dacă ai fi vrut un stejar, sau un brad, i-ai fi plantat în locul meu. Aşa că m-am hotărât să fiu cea mai frumoasă floricică!” Creştinule, tu ai un loc unic în planul lui Dumnezeu – încadrează-te cât mai desăvârşit în el!
H.G.B.

Exist-un loc asigurat pentru oricare

în divina, sfânta Lui lucrare.

Să nu se simtă nimeni ne-nsemnat.

A fi în planul Său e har nemăsurat.  
Reich.

Când eşti într-un loc greşit, adevăratul tău loc este gol.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Mergeți, mâncați, … pentru că ziua aceasta este sfântă pentru Domnul nostru … bucuria Domnului este tăria voastră. Neemia 8.10

Bucuria Domnului (4)

Pentru a avea bucuria Domnului trebuie mai întâi să fim hrăniți de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie, de asemenea, să ne îngrijim de nevoile altora, trimițândule porții şi lor. Acest lucru ne va ajuta să avem bucuria Domnului. Putem însă face chiar mai mult. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să ştie că ziua de azi, ca de altfel orice zi, este sfântă pentru Domnul nostru, căci noi nu ne aparținem nouă înşine, de vreme ce am fost cumpărați cu un preț (1 Corinteni 6.20). Şi cu ce preț! Cu sângele scump al lui Hristos, care nea iubit şi Sa dat pe Sine Însuşi pentru noi. Câtă putere spirituală am avea, dacă neam aduce întotdeauna aminte de acest lucru!

Problema care a condus la captivitatea babiloniană a fost că poporului ia păsat mai mult de dorințele şi de poftele lui egoiste, uitând de Dumnezeul care îl iubea şi care Se îngrijea de nevoile lui. Cuvântul „sfânt” înseamnă „pus deoparte”. Fără îndoială că avem cu toții responsabilități cu privire la slujbele cu care ne câştigăm existența şi cu privire la nevoile familiilor noastre. Însă toate acestea trebuie îndeplinite în vederea glorificării lui Dumnezeu – „fie că mâncați, fie că beți, fie orice faceți, faceți toate pentru gloria lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10.31).

Vrăjmaşul sufletelor noastre încearcă să ne facă să credem că vom fi mai fericiți dacă dedicăm o parte din timpul nostru «îndatoririlor religioase» şi dacă folosim restul pentru a face ceea ce dorim. Adevărata fericire stă în devotamentul total, în dedicarea deplină, atunci când inima şi sufletul sunt în totul preocupate cu El. Suntem cu totul fericiți atunci când petrecem cât mai mult timp posibil înaintea Cuvântului, în prezența Domnului, şi când căutăm săi ajutăm pe alții, prin puterea Duhului Sfânt. Acesta va fi rezultatul binecuvântat al faptului că neam dat seama că zilele noastre sunt sfinte pentru Domnul. El să ne dea puterea de a trăi aşa şi astfel să avem bucuria Domnului, care este tăria noastră. A. M. Behnam

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

… Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc! Luca11.28

Ascultarea

În timpul expoziției din anul 1890 în sala de telefoane a turnului Eiffel din Paris, se găsea un grup de oameni ținând la ureche câte un receptor telefonic. Nu trecuseră decât 14 ani de la descoperirea telefonului și acest aparat era o mare noutate. Cei ce aveau receptoarele la ureche erau cufundați în tăcere, dar erau fericiți, căci telefoanele lor erau puse în legătură cu o sală de muzică, în care cânta o orchestră renumită împreună cu cântăreți celebri. Această muzică superbă o auzeau numai ei, iar ceilalți vizitatori ai expoziției nu auzeau nimic; ba mai mult, aceia nici nu bănuiau că există așa ceva.

Nu se petrece oare același lucru și cu vorbirea lui Dumnezeu? Nu sunt oare oameni care aud glasul lui Dumnezeu în sufletul lor și oameni care-L tăgăduiesc sau Îl resping? Cine are dreptate? Convinge-te singur, făcând proba. Pune la ureche „telefonul” veșniciei, adică tezaurul de cuvinte al Sfintei Scripturi și vei auzi glasul Mântuitorului, care te cheamă neîncetat la viața veșnică. El îți spune chiar acum: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11.28).

Ascultă acest glas! Nu amâna ascultarea ta față de chemarea la viață! Orice amânare poate să fie un veșnic „prea târziu”.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CUM SĂ RĂMÂI CÂND SIMȚI CĂ VREI SĂ PLECI (2)

„Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi”

(2 Corinteni 2:11)

Recunoaște dușmanul adevărat al căsniciei tale. în acele zile în care te gândești că „nu mai pot sta nici o clipă în această relație” e ușor să-ți pierzi perspectiva și să te concentrezi pe lucruri greșite. Căsnicia a fost ideea lui Dumnezeu. El a plănuit-o ca fundament al împărăției Sale pământești. Asta face din căsnicie una dintre țintele favorite ale diavolului. E motivul pentru care el a otrăvit perspectiva și a pus confuzie în mintea primului cuplu. El l-a amăgit pe Adam să creadă că Eva era problema lui, dând vina pe ea pentru ceea ce s-a întâmplat (Geneza 3:12), însă amândoi au fost amăgiți de „tatăl minciunilor” (loan 8:44).

Diavolul a știut că poate submina planul lui Dumnezeu, strecurându-se între cei doi, din primul cuplu de pe pământ și aducând învinovățire și interes propriu, iar metodele lui nu s-au schimbat. De aceea ținem socoteala greșelilor celuilalt, identificându-ne partenerul/a ca fiind problema și refuzând să dăm dovadă de har. Pavel ne ajută să înțelegem cum *să biruim strategia diavolului. „Am iertat pentru voi, în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi; căci nu suntem în neștiință despre planurile lui” (2 Corinteni 2:10-11).

Apoi, tot apostolul ne sfătuiește, spunând că „dragostea … nu caută folosul său” (1 Corinteni 13:4-5). Asta nu înseamnă că dragostea trăiește în negare, ci că ea alege să practice lepădarea de sine! Așa că, în loc să ții socoteala celor mai mari defecte ale partenerului/ei tău/tale, alege să cauți cele mai mari calități și arată-ți aprecierea. Nimic nu topește resentimentul și împietrirea ca exprimarea aprecierii față de celălalt.

 

 

 

 


 

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: