Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “aprilie 28, 2016”

28 Aprilie 2016

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

 

Ce vei primi

Îți voi da ca pradă de război viaţa ta, în toate locurile în care vei merge.

leremia 45:5

Acesta este secretul de neclintit al Domnului pentru cei care se încred în El – „Îţi voi da viaţa”. Ce doreşte un om mai mult decât viaţa lui? Acesta este lucrul esenţial. „Îţi voi da ca pradă de război viaţa ta” înseamnă că oriunde ai merge, chiar şi în iad, vei scăpa cu viaţă; nimic nu-ţi poate face rău. Mulţi dintre noi suntem prinşi de dorinţa de a face paradă de lucruri, nu sub formă de proprietăţi sau posesiuni, ci de binecuvântări. Toate acestea trebuie să treacă; dar există ceva mai important care nu poate trece niciodată; viaţa care este „ascunsă cu Cristos în Dumnezeu”.

Eşti gala să-L laşi pe Dumnezeu să te facă una cu El şi să nu mai dai atenţie la ceea ce tu numeşti „lucrurile mari” din viaţă? Eşti gata să te predai Lui şi să renunţi la tot? Adevăratul test al predării tale este refuzul de a spune: „Bine. dar aceasta?” Fereşte-te de supoziţii. De fiecare dată când întrebi: „Dar aceasta?”, dovedeşti că nu te-ai predat cu totul, că nu te încrezi cu adevărat în Dumnezeu. De îndată ce te predai cu adevărat, nu te mai gândeşti la ce are de gând să facă Dumnezeu. Predarea înseamnă a-ţi refuza luxul de a mai pune întrebări. Dacă te predai cu totul lui Dumnezeu. El îţi spune imediat; Îţi voi da ca pradă de război viaţa ta”. Motivul pentru care oamenii suni obosiţi de viaţă este acela că Dumnezeu nu le-a dat nimic, ei nu au primit viaţa ca pradă. Soluţia pentru ieşirea din această stare este abandonarea în mâinile lui Dumnezeu. Când ai ajuns să I te dăruieşti cu totul lui Dumnezeu, vei fi cea mai surprinsă şi încântată fiinţă de pe pământ; Dumnezeu este stăpânul tău absolut şi ţi-a dat viaţa. Dacă nu ai ajuns acolo, aceasta se datorează ori neascultării din viaţa ta, ori refuzului tău de a fi îndeajuns de simplu.

 

MANA DE DIMINEAŢĂ

 

1 CORINTENI 1:9

„Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru”

Cuvintele acestea ale apostolului Pavel, indică o privire înapoi şi o privire înainte. El putea spune despre el îsuşi, amintindu-şi de trecut: Cel ce m-a chemat la părtăşia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul meu, a fost credincios. şi în ceea ce priveşte ce-i mai rămînea de trăit pe pămîntul acesta, el putea spune prin credinţă, cu deplină siguranţă: „El va fi credincios”.Cînd privim în urmă, putem constata cu recunoştinţă că Dumnezeu a fost credincios pentru noi, din ziua cînd am primit mîntuirea prin har şi pînă astăzi. şi prin credinţă privim viitorul care ne este cu totul necunoscut şi putem considera timpul care ne stă înainte, cu o deplină siguranţă, pînă în ziua cînd ne vom înfăţişa înaintea Lui, pentru a da socoteală Stăpînului nostru de slujba pe care ne-a încredinţat-o. Credincioşia Părintelui luminilor în care nu este nici schimbare nici umbră de mutare, este temelia vieţii noastre. (Iacov 1:17) Să fim recunoscători că Dumnezeu este credincios. Această recunoştinţă este un izvor care face să ţîşnească din inima şi duhul nostru acea nădejde care nu înşeală.Credincioşia lui Dumnezeu faţă de noi este ca un curcubeu care se întinde de la un capăt la altul al vieţii noastre. După cum acest curcubeu măreţ cu culorile lui vii iluminează natura după o ploaie torenţială, tot asa credincioşia lui Dumnezeu luminează toată existenţa noastră. Cînd ne-a luat în mîinile Lui, aşa păcătoşi cum sîntem, El era deja „Cel ce a început în voi această bună lucrare şi care o va duce la bun sfîrşit pînă în ziua lui Isus Hristos.” (Filip.l:6).În noi înşine, ca şi în jurul nostru, găsim multă necredincioşie; dar aceasta scoate şi mai mult în relief credincioşia Dumnezeului nostru care ne-a chemat la părtăşia cu Fiul Său. Iată de ce trebuie să năzuim la o viaţă de părtăşie tot mai adevărată şi mai intimă cu Acela care este credincios. Iată de ce vrem să-I cerem din adîncul inimii noastre ca viaţa noastră să reflecte credincioşia Sa tot mai mult şi în toate lucrurile, iar relaţiile noastre cu El şi cu oamenii să poarte amprenta acestui har dumnezeiesc. Să nu uităm că acest verset de care ne-am ocupat este o întărire a siguranţei mîntuirii noastre şi o confirmare a versetului 8 al aceluiaşi capitol.

 

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

 

„Să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” Efeseni 4:15

Creşterea este posibilă numai dacă rămânem sub comanda capului. De la cap pornesc toate comenzile, iar trupul ascultă. Mădularele trebuie să facă ce vrea capul. Nu trebuie să mediteze. Dacă piciorul nu este în totaltiate neputincios, la comanda capului înaintează.Dar dacă piciorul nu este sănătos, se observă durerea pe faţă, iar capul caută modalitatatea în care poate veni în ajutorul lui.”El este Mântuitorul trupului. Bucuria Domnului va fi tăria voastră.” „Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur.” Când am citi mai demult acest verset, am pornit cu însufleţire şi am fost considerat ca un om înflăcărat, plin de viaţă.     Cei care erau de asemenea plini de viaţă, se bucurau de mine. Pe urmă mi-am dat seama de sărăcia mea, şi de faptul că eu nu pot duce până la capăt nimic. Acest lucru a fost interpretat diferit; de unii ca o împiedicare, iar alţii găseau motiv de mulţumire. Eu am ajuns la punctul de a recunoaşte că:”Dumnezeu este Acela care lucrează în noi amândouă: şi voinţa, şi înfăptuirea după plăcerea Lui.” Acest lucru m-a bucurat şi am început să fac planuri cum trebuie să se întâmple:repede, cât mai repede! N-am observat nimic în viaţa ce dovedea o creştere, dar credeam că Dumnezeu o va înfăptui. Dar nu mi-a reuşit după propriile închipuiri, cu toate că citeam că El va lucra după plăcerea Lui, în acelaşi timp gândeam după plăcerea mea. Abia după un timp am înţeles:”După plăcerea Lui.” Atunci am găsit odihnă şi I-am dat voie Lui Dumnezeu să lucreze ambele: atât voinţa, cât şi înfăptuirea.”

 

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

 

EL NE ESTE PĂRTAŞ

Eu voi locui în mijlocul lor, şi voi umbla cu ei. Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

2 Corinteni 6.16

Aici se găseşte reciprocitate de interese. Fiecare aparţine celuilalt. Dumnezeu este partea poporului Său, şi poporul ales este partea Dumnezeului său. Sfinţii găsesc în El bunul lor de seamă, şi El îi socoteşte ca o comoară a Sa. Ce izvor de mângâiere se găseşte în aceasta pentru orice credincios!La această reciprocitate de interese se adaugă o reciprocitate de sentimente. Dumnezeu îl va iubi totdeauna pe poporul Său, şi ai Săi Îl vor iubi.Astăzi Dumnezeu va face totul pentru mine; şi eu, ce voi face pentru El? Gândurile mele ar trebui să zboare spre El în tot timpul, căci El Se gândeşte la mine. Să nu mă mulţumesc numai admiţând ca aşa trebuie să fie.Aceasta ne conduce apoi la o părtăşie binecuvântată. Dumnezeu locuieşte în noi şi noi locuim în El. El merge cu noi şi noi mergem cu El. Neîncetat şi peste tot avem însoţirea Sa. Fericită părtăşie!Deci să socotesc pe Domnul ca Dumnezeul meu, încrezându-mă în El şi slujindu-I cum I se cuvine. Să-L iubesc, să-L cinstesc, să mă închin Lui în Duh şi adevăr, ascultându-L în toate privinţele. Iată dorinţa inimii mele! Când voi atinge acest ideal, voi găsi cerul.Doamne, ajută-mă! Fii Dumnezeul meu, învăţându-mă să Te cunosc ca Dumnezeul meu, pentru dragostea Domnului Isus.

 

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

 

Şi poporul a vorbit împotriva lui DUMNEZEU şi împotriva lui Moise: Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă, şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Numeri 21.5

Patruzeci de ani a hrănit Dumnezeu poporul Său cu pâine cerească. Dar întotdeauna, deşi întreg poporul a jurat să ţină legământul (Exod. 19.8), s-a arătat necredincios, neascultător şi împotrivitor. Mana nu este numai o imagine a Cuvântului scris ca hrană pentru suflet, ci însăşi adevărata pâine din cer, Domnul Isus, care s-a făcut trup (Ioan 6.32 şi 1.14). Israeliţii n-au ştiut acest lucru, dar Dumnezeu a ştiut şi de aceea îngâmfarea lor a fost pedepsită cu moartea prin şerpi de foc. De fapt s-a văzut clar că e judecata bine meritată a lui Dumnezeu şi cu toate insistenţele lui Moise, şerpii nu au fost îndepărtaţi. Cel Veşnic a găsit o cale mult mai bună care corespunde caracterului Său. Unde păcatul e pe culmile cele mai înalte, Dumnezeu are o cale de har, dar numai pentru credinţă. Moise a trebuit să facă un şarpe de aramă şi să-l înalţe astfel ca oricine privea spre el să fie vindecat.La fel cum în vechime poporul a lepădat mana, a lepădat şi adevărata Pâine a vieţii din cer, pe Fiul lui Dumnezeu. Dar mânia lui Dumnezeu va judeca aspru această respingere. Acum harul sărbătoreşte triumful: Fiul Omului a fost înălţat pe o cruce ca să dăruiască viaţa tuturor care cred în El. Ce trist este pentru un credincios dacă în călătoria lui prin pustia acestei lumi nu iubeşte mana cerească, dacă strângerile laolaltă în Numele Domnului Isus afară din tabără îi devin plictisitoare şi greoaie. De aceea prea iubiţilor, să iubim cu toţii valoarea darului ceresc, să nu-l micşorăm cu nici un chip ca să nu cădem în aceeaşi greşeală ca cei din trecut.O ascultare deplină este scutul cel mai bun împotriva uneltirilor vrăjmaşului.

 

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

 

O, Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să mă închin Ţie. Te slăvesc că rămâi totdeauna acelaşi. Atinge-mă, o, Doamne, şi, prin puterea Ta, reînnoieşte-mă spiritual la o sensibilitate şi apreciere a Ta şi a adevărului Tău.

 

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

 

«Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.»

Psalm 34,4

Prin El avem totul! Asta nu înseamnă că Domnul îţi răspunde imediat la toate întrebările, ci El te face să vezi totul într-o lumină diferită, dintr-o altă perspectivă. Poate avem întrebări fară răspuns, nopţi nedormite, ne luptăm cu probleme pe care nu le putem rezolva. Uneori ne ajută să plângem, altă dată o rugăciune sau un cuvânt bun ne îmbărbătează. Adevărul este că nu putem face faţă tuturor problemelor vieţii, iar la un moment dat toate lucrurile se vor întoarce cu susul în jos. Şi atunci, poate pentru prima dată după multă vreme, începem să îl căutăm pe Domnul cu toată inima, din tot sufletul; îl strigăm cu toată disperarea fiinţei noastre, nu mai fugim din faţa Sa – şi brusc El ne răspunde. În clipa când ai certitudinea că El este prezent, toate greutăţile pur şi simplu dispar. Ce experienţă minunată! Oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt înconjuraţi cu un zid de protecţie invizibil, iar lucrul acesta se face imediat simţit. Biblia spune: «Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută» (Ezra8,22).

 

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

Dimineața

Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Psalmi 119:49

Oricare ar fi nevoia ta, vei găsi o făgăduinţă potrivită în Biblie. Eşti slăbit fiindcă drumul e greu, şi te-a obosit? Iată făgăduinţa potrivită: „El dă tărie celui obosit” (Isaia 40:29). Când citeşti o asemenea făgăduinţă, du-te la Cel care ţi-a făcut-o, şi cere-I să se ţină de cuvânt. Îl cauţi pe Christos şi însetezi după părtăşia cu El? Atunci această făgăduinţa va străluci ca o stea:, ferice de cei flămânzi si însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi” (Matei 5:6). înfăţişează-te înaintea troinului de lumină şi nu cere nimic altceva; spune mereu aceleaşi cuvinte: „Doamne, Tu ai spus; fă aşa cum ai spus”. Eşti necăjit din cauza păcatului şi împovărat de greutatea nelegiuirilor? Ascultă aceste cuvinte „Eu, Eu îţi şterg fărădelegile pentru Mine, si nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale” (Isaia 43:25). Nu ai nici un merit prin care să poţi pleda, dar pledează în numele făgăduinţelor Sale, şi El le va împlini. Te temi că nu vei rezista până la capăt şi că, după ce te-ai considerat copil al lui Dumnezeu, vei fi lepădat? Dacă acestea sunt temerile tale, înfăţişează aceste cuvinte înaintea tronului de har şi pledează în numele lor: „pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, si legământul Meu de pace nu se va clătina” (Isaia 54:10). Dacă ai pierdut sentimentul prezenţei Mântuitorului şi îl cauţi cu inima Îndurerată, aminteşte-ţi această făgăduinţă: „întoarceţi-vă la Mine, si mă voi întoarce si Eu la voi” (Maleahi 3:7). „Pentru o clipă îmi întorsesem faţa de la tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică” (Isaia 54:7). Hrăneşte-ţi credinţa cu Cuvântul Domnului, şi Oricare ţi-ar fi nevoile, întoarce-te la Banca Credinţei cu cecul Tatălui tău, şi spune: „aminteşte-ţi de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea”.

Seara

Toată casa lui Israel are fruntea încruntată şi inima împietrită.

Ezechiel 3:7

Există vreo excepţie? Nu, nici una. Chiar seminţia aleasă este descrisă ca având , fruntea încruntată şi inima împietrită”. Dacă cei mai buni sunt aşa, cum trebuie să fie cei răi? Gândeşte-te, inimă, care este partea ta din această acuzaţie universală, şi fii gata să-ţi accepţi partea de inimă. Prima vină priveşte neruşinarea, spiritul arogant, lipsa de sfială şi pornirea spre rău. Înainte de convertire, puteam să păcătuiesc şi să nu simt nici o mustrare, să ştiu că sunt vinovat şi să nu mă umilesc, să-mi mărturisesc păcatul fără nici o remuşcare. Să mergi în casa lui Dumnezeu, să pretinzi că te rogi şi că II lauzi, fără să-ţi pese că eşti păcătos, este o nemaipomenită lipsă de respect! Vai, de când m-am născut din nou, m-am îndoit de Domnul pe faţă, am murmurat nemulţumit în prezenţa Sa, L-am slujit cu josnicie, şi am păcătuit fără să-mi pese de urmări! Dacă nu aş fi avut o minte încăpăţânată şi o frunte încruntată, aş fi simţit o teamă sfântă şi m-aş fi căit de tot răul făcut. Vai mie! Fac parte din casa lui Israel. A doua acuzaţie este cea a inimii de piatră, şi nu risc să pledez nevinovat nici aici. Odinioară aveam inima împietrită, şi chiar dacă acum am o inimă de carne, mult din vechea nepăsare a rămas. Moartea lui Isus nu mă afectează cât ar trebui; nu sunt mişcat de ruina semenilor mei, de vremurile tulburi, de supărarea Tatălui ceresc şi de propriile greşeli. O, dacă inima mea s-ar cufunda în durerile morţii Mântuitorului! Dacă m-ar scăpa Dumnezeu de această piatră de moară, de acest trup de moarte! Binecuvântat să fie numele Domnului! Boala nu este incurabilă! Sângele preţios al Mântuitorului este un dizolvant universal, şi mă va înmuia până când inima mea se va topi ca ceara pusă pe foc.

 

IZVOARE IN DEŞERT

 

Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, care i-a izbăvit: pe Otniel, …fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. (Judecători 3:9-10)

Dumnezeu pregăteşte mereu eroi ai Săi, şi la momentul potrivit, îi pune pe poziţie într-o clipă. El lucrează atât de repede, că lumea se întreabă de unde au apărut.

Dragă prietene, lasă-L pe Duhul Sfânt să te pregătească, prin disciplina vieţii. Şi când ultimele retuşuri au fost făcute sculpturii, va fi uşor pentru Dumnezeu să te arate în locul potrivit.

Va veni ziua când, ca şi Otniel, vom judeca naţiunile şi vom conduce şi vom împărăţi împreună cu Hristos pe Pământ în timpul Împărăţiei Lui de o mie de ani. Dar înainte de acea zi glorioasă, trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne pregătească, aşa cum l-a pregătit pe Otniel la Chiriat-Sefer (vezi Judecători 1:11-13). Trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în mijlocul încercărilor noastre prezente şi a micilor noastre victorii, a căror semnificaţie viitoare abia dacă ne-o putem imagina. Şi totuşi, putem fi siguri că dacă Duhul Sfânt lucrează cu noi în felul Său, Domnul cerului şi al pământului a pregătit pentru noi şi un tron. A. B. Simpson

 

Puterea omenească şi măreţia omenească

Răsar nu din partea însorită a vieţii,

Eroii trebuie să fie mai mult decât o bucată de plută

Plutind pe o maree fără valuri.

 

Toate drumurile vieţii coboară câteodată în vale. Şi toţi trebuie să treacă prin tunelul încercărilor înainte să poată călători pe şoseaua victoriei.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

 

Isaia 3.1-15

Primele douăsprezece capitole ale cărţii Isaia surprind îndeosebi judecata abătută asupra lui Israel şi asupra lui Iuda, iar cap. de la 13 la 27 cuprind în special judecarea naţiunilor. Întotdeauna Dumnezeu începe judecata de la casa Lui – sfera cea mai responsabilă – şi la fel va fi şi cu aşa-numita creştinătate (Romani 2.9; 1 Petru 4.17). Falimentul total al omului apare cu atât mai pregnant cu cât este vorba de cei care au responsabilităţi şi care ocupă poziţii publice. În ciuda îndemnurilor categorice date de Dumnezeu (Deuteronom 18.10), printre ei îl găsim pe ghicitor şi „pe cel priceput în descântece” (v. 3). În ce adâncă corupţie s-a prăbuşit Israel…! Dar Dumnezeu şi de aici îl va deosebi pe cel drept de cel rău (v. 10,11) şi îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui. „Ce seamănă omul, aceea va şi secera”, confirmă Galateni 6.7 (comp. Iov 4.8 cu Osea 8.7; 10.12,13).

Unul dintre tristele roade culese de popor este dezordinea socială, răsturnarea ordinii stabilite. Nu mai există disciplină: copiii contestă autoritatea părinţilor şi a educatorilor; „tânărul va fi obraznic faţă de bătrân” (v. 5); valorile morale şi constrângerile sunt date deoparte… Cât de mult seamănă această profundă decădere a lui Israel cu cea pe care o vedem astăzi în ţările noastre creştinate!

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

 

Text: Iacov 5:13-18

… rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.

Iacov 5:16

DOCTORI CARE LUCREAZĂ CU DUMNEZEU

Un doctor binecunoscut dintr-un mare spital, petrecea întotdeauna câteva momente singur înainte de-a intra în sala de operaţie. Calificarea şi îndemânarea sa remarcabilă precum şi calmul său în presiunea intervenţiilor chirurgicale, i-au făcut pe tinerii medici să se întrebe dacă nu exista o relaţie între succesul său şi procedeul său neobişnuit. Într-o zi unul dintre ei a avut curajul să-l întrebe pe specialist despre acest lucru. „Da, a spus el, există o legătură precisă între cele două. Înaintea fiecărei operaţii cer Celui mai mare Medic să-mi călăuzească mâinile. In multe ocazii sunt confruntat cu situaţii foarte delicate sau cu condiţii neprevăzute ale pacienţilor şi cu greu pot decide ce să fac. În timpul acela devin imediat conştient de ajutorul lui Dumnezeu. Îmi dă întotdeauna înţelepciunea de care am nevoie pentru a încheia operaţia cu succes. Nu iau niciodată bisturiul în mână fără să-I cer ajutorul.” Curând după aceea întreg personalul şi pacienţii acelui spital l-au numit: „doctorul care lucrează împreună cu Dumnezeu”. La câtva timp după aceea, un om şi-a adus fetiţa la spital pentru a fi operată. Auzise despre medicul care se ruga lui Dumnezeu şi omul a insistat ca numai acest medic să-i opereze copilul. In ultimă instanţă, orice vindecare vine de la Dumnezeu (Psalmul 103:3), dar trebuie să-I fim mulţumitori pentru aceşti bărbaţi şi femei, dedicaţi slujbei lor, care înainte de orice, atunci când se ocupă de pacienţii lor, caută ajutorul lui Dumnezeu pentru a fi folosiţi de El. H.G.B.

Binecuvântă Doamne, medicul cel credincios

Ce în rugă cere călăuzirea lui Cristos.

Ajută-l să combine cu înţelepciune

Reţeta lui cu multă, sfântă rugăciune.      
H.G.B.

Un doctor înţelept întotdeauna Îl consultă pe Doctorul doctorilor.

 

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

 

Şi sa ridicat, … pentru că auzise în câmpia Moabului că Domnul cercetase pe poporul Său, dândule pâine.  Rut 1.6

Zece ani trecuseră de când Naomi şi familia ei plecaseră din Iuda; totuşi, ei nar fi trebuit niciodată să facă acest lucru. Cineva ar putea spune că era un lucru natural să plece, dacă în Iuda era foamete. Da, era un lucru natural, căci firea naturală întotdeauna Îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Dar să vedem cât de nechibzuită este o astfel de decizie – nu putea Dumnezeu să îngrijească de ei în Betleem? „Betleem” înseamnă „casa pâinii”; nu putea Dumnezeu săi țină acolo în pace şi în belşug? Dar ce a obținut Naomi plecând? A avut pace şi belşug în Moab? Nu! Inima care Îl părăseşte pe Dumnezeu pentru lume capătă multă tulburare, dar nicio fărâmă de pace; un suflet care se depărtează de Domnul şi se îndreaptă către lume va ajunge, mai devreme sau mai târziu, întro stare nenorocită şi de plâns.

Naomi a părăsit Iuda împreună cu soțul şi cu cei doi fii ai ei; peste puțin timp, cel pe care îl iubea cel mai mult în această lume este luat de la ea şi aşezat întrun mormânt rece. Domnul ştie cum să atingă o inimă printrun astfel de necaz. „Femeia a rămas fără cei doi fii ai săi şi fără soțul ei” (versetul 5). Totuşi, ea na rămas şi fără Dumnezeu, căci El nu a părăsito! Slavă Lui! Deşi noi Îl părăsim, El nu ne părăseşte. Cunoşti ce înseamnă o astfel de încercare ca cea prezentată aici? Domnul este alături de tine şi El îți va atrage astfel inima către Sine Însuşi.

Iată felul în care harul lui Dumnezeu a atras inima ei la Sine Însuşi! Naomi se ridică pentru a se întoarce în țară; nu numai pentru că Moabul se dovedise pentru ea a fi doar un loc de îngropare, ci pentru că a auzit că era belşug în țara pe care o părăsise. Ce nebunie să plece de acolo! Ea aude că „Domnul cercetase pe poporul Său, dândule pâine”. Cât de mult doreşte Dumnezeu săi cerceteze pe ai Săi şi să le ofere pâine! El îi poate disciplina dacă este nevoie, însă plăcerea inimii Lui este de ai umple de bucurie. Harul lui Dumnezeu a fost cel care a determinato pe Naomi să se întoarcă.W. T. P. Wolston

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

 

… Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Ioan 18.18

Unde stăm?

Era o noapte rece. Reci și întunecoase erau nu numai circumstanțele exterioare, ci și inimile soldaților romani și ale slujitorilor iudei, care au aprins un foc de cărbuni în curtea marelui preot. Tocmai Îl prinseseră pe Acela care a venit în lume ca fiind Lumina; „și întunericul nu a biruit-o”. Căldura dragostei Lui i-a lăsat reci.Dar cineva, care nu aparținea de ei, stătea în cercul lor: Petru – „și el cu ei”! Unul care a stat în apropierea nemijlocită a Domnului Isus trei ani, care Îl iubea ca de altfel puțini, încât a vrut să-L urmeze până la moarte – stătea acum la focul de cărbuni al dușmanilor Domnului. S-a lepădat de El de trei ori.S-a schimbat de atunci lumea? Este ea astăzi mai puțin rece, mai puțin întunecoasă, mai puțin dușmănoasă față de Domnul? Nicidecum! Și acum, ea mai are focul ei de cărbuni în jurul căruia se strânge – o încercare incapabilă să găsească în felul ei lumină și căldură, în timp ce Îl respinge pe Mântuitorul lumii.Unde ne aflăm noi? Nu suntem mai buni decât Petru; tocmai de aceea trebuie să ne lăsăm atenționați de exemplul lui.Să stăm lângă El înseamnă să fim gata să suferim ceva din disprețul pe care L-a atins pe El, dar pe de altă parte stăm în raza de soare a iubirii și a păcii lui Dumnezeu.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

UMBLĂ PRIN CREDINȚĂ (2)

„Umblăm prin credință, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7)

Când te hotărăști să zbori spre o anumită destinație, toate aceste lucruri trebuie să lucreze împreună:

1) Trebuie să identifici care este compania aeriană potrivită și programul zborului care te va duce la destinația dorită.

2) Avionul trebuie să opereze după un orar care îți spune când pleacă și când sosește, iar pilotul are ruta stabilită dinainte.

3) Compania aeriană trebuie să stabilească un preț pe care tu ți-l permiți. Apoi, numele tău este introdus în computer și totul e gata pentru a putea pleca. Cu toate acestea, iată ce nu se va întâmpla când vei ajunge la aeroport. Nu îi vei întreba cum funcționează avionul; ce butoane va apăsa pilotul sau ce echipamente se vor activa prin apăsarea lor. Nu vei verifica ruta pe care au plănuit s-o urmeze și nu-i vei întreba cât de rapid vor zbura sau la ce altitudine sau dacă pilotul intenționează să piloteze avionul prin control manual sau prin pilot automat. Nu te vei certa referitor la preț după ce ți-ai făcut rezervarea și ai plătit taxa. De ce? Pentru că ai încredere că echipamentul este bun, iar pilotul unul experimentat; știi că vei ajunge la destinație în condiții de siguranță. Poate spui: „dacă se prăbușește avionul?” Dacă ești copil răscumpărat al lui Hristos, tu vei merge sus! „Să mă mut și să fiu împreună cu Hristos … ar fi cu mult mai bine” (Filipeni 1:23). Oricum ar fi, tu câștigi. De fapt, îți pui încrederea în avion, în pilot și în compania aeriană. Astăzi, Dumnezeu îți cere să faci același lucru cu El – nici mai mult, nici mai puțin!

 

 

 


 

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: